2019-12-07

Bedrijf

Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld. Een bedrijf heeft tot doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in de toekomst verzekert is van haar bestaan, de zogenaamde waarborging van continuïteit. Commerciële bedrijven hebben het maken van winst als prior...

2019-12-07

Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie die binnen de (samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. Wanneer deze eenheid zic...

2019-12-07

bedrijf

Een organisatie die wil voorzien in een maatschappelijke behoefte op een rendabele manier. De laatste eeuw is in de betekenis van het begrip bedrijf het streven naar winst steeds meer als kenmerkend naar voren gekomen. Dit is jammer, want oorspronkelijk is de winstgevendheid niet het doel geweest, maar slechts een middel: een middel namelijk om duurzaam in en maatschappelijke behoefte te kunnen voorzien. Gelukkig breekt de laatste de decennia meer en meer het inzicht door dat primaire winstgeric...

2019-12-07

bedrijf

Een organisatie die goederen en/of diensten voortbrengt met het doel deze op een afzetmarkt te verkopen.

2019-12-07

Bedrijf

Deel van een toneelstuk, ook wel (→) akte genoemd. Een toneelstuk bestaat meestal uit een aantal bedrijven. Het klassieke drama had vijf bedrijven. Een bedrijf kan uit een aantal (→) scènes of (→) taferelen bestaan. In het moderne toneel vervangt men de indeling in bedrijven dikwijls door een aaneenrijging van taferelen, waarvan het aantal willekeurig is. Literatuur - Van Bergh, Teksten voor toeschouwers, 1991 - Balthazar Verhagen, Dramaturgie, 1963

2019-12-07

bedrijf

bedrijf - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) organisatie, samenspel van mensen en middelen om producten en of diensten te leveren De melkfabriek was een bedrijf dat het land voorzag van melkproducten en de melk van de boeren kocht. 2. (economie) een economische eenheid, gericht op het maken van winst Het grote bedrijf maakte veel winst zodat de aandelenkoers omhoog ging. 3. (juridis...

2019-12-07

bedrijf

Een bedrijf is een deel van een toneelstuk, ook wel akte genoemd.

2019-12-07

bedrijf

Een geïnstitutionaliseerd kader voor het verrichten van arbeid, gekenmerkt door contractuele relaties tussen de medewerkers en de bron van legitiem gezag, een soms ver doorgevoerde arbeidsverdeling en een ideologie die deze werkwijze uitdrukkelijk rechtvaardigt.

2019-12-07

Bedrijf

Een bedrijf bestaat uit één of meerdere rechts- en/of natuurlijke personen die gronden gelegen in de herverkaveling in eigendom en/of geregistreerde pacht hebben en deze gronden als één geheel exploiteren (in gebruik hebben)

2019-12-07

bedrijf

bedrijf - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-drijf 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ in dit bedrijf maakt men diepvriesproducten 1. de machine is buiten bedrijf [hij werkt niet meer] Zelfstandig naamwoord: be-drijf het bedrijf de bedrijve...

2019-12-07

Bedrijf

BEDRIJF, o. (...ven), daad; — dat is uw bedrijf, gij zijt de oorzaak van den slechten toestand; — een zondig bedrijf, zondige, slechte handeling; — beroep, handwerk het is een groot bedrijf, maar klein beklijf. er is veel drukte en moeite aan verbonden, maar het geeft niet veel; — (tooneel) onderdeel van een tooneelstuk; — onder, tusschen de bedrijven door, intusschen, ondertusschen.

2019-12-07

Bedrijf

Bedrijf - o. (-ven), 1. wat iemand verricht of verricht heeft, daad, daden: leven en — van ...; dat is uw —, dat is uw werk; 2. beroepswerkzaamheid, handwerk; 3. algemene benaming voor de als beroep uitgeoefende werkzaamheid in industrie, handel of verkeer, en ook de daarin werkzame personen: takken van organisatie van het —, zie bedrijfstak; 4. inrichting voor de uitoefening van een bepaalde tak van industrie, handel enz., m.n. een grote inrichting (bij bedrijf wordt meer gedacht aan het...

2019-12-07

Bedrijf

Bedrijf is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde bedrijfskundige begrip, waarmee wordt aangeduid een zakelijke (eerste) partij, die zich ten doel stelt producten te leveren en/of diensten te verlenen aan afnemers, individueel gezien de zakelijke (tweede) partij, zijnde de consument, gebruiker, klant, of begunstigde. Zie ook: bedrijfskunde, klant, onderneming en organisatie. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo wordt het ook omschreven als een natuurlijk persoon, rechtspersoon...

2019-12-07

Bedrijf

zie Ambacht. zie Daad.