Wat is de betekenis van Bedrijf?

2021
2021-01-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Bedrijf

Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld. Een bedrijf heeft tot doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in...

Lees verder
2019
2021-01-21
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Bedrijf

Bedrijf is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde bedrijfskundige begrip, waarmee wordt aangeduid een zakelijke (eerste) partij, die zich ten doel stelt producten te leveren en/of diensten te verlenen aan afnemers, individueel gezien de zakelijke (tweede) partij, zijnde de consument, gebruiker, klant, of begunstigde. Zie ook: bedrijfskunde,...

Lees verder
2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bedrijf

bedrijf - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) organisatie, samenspel van mensen en middelen om producten en of diensten te leveren De melkfabriek was een bedrijf dat het land voorzag van melkproducten en de melk van de boeren kocht. 2. (economie) een economische eenheid, gericht op het...

Lees verder
2018
2021-01-21
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er auton...

Lees verder
2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bedrijf

bedrijf - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-drijf 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ in dit bedrijf maakt men diepvriesproducten 1. de machine is buiten bedrijf [hij wer...

Lees verder
2017
2021-01-21
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Bedrijf

Een bedrijf bestaat uit één of meerdere rechts- en/of natuurlijke personen die gronden gelegen in de herverkaveling in eigendom en/of geregistreerde pacht hebben en deze gronden als één geheel exploiteren (in gebruik hebben)

2016
2021-01-21
Geertjan van Asseldonk

lecturer at Hogeschool Windesheim

bedrijf

Een organisatie die wil voorzien in een maatschappelijke behoefte op een rendabele manier. De laatste eeuw is in de betekenis van het begrip bedrijf het streven naar winst steeds meer als kenmerkend naar voren gekomen. Dit is jammer, want oorspronkelijk is de winstgevendheid niet het doel geweest, maar slechts een middel: een middel namelijk om duu...

Lees verder
2011
2021-01-21
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

bedrijf

Een organisatie die goederen en/of diensten voortbrengt met het doel deze op een afzetmarkt te verkopen.

2002
2021-01-21
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

bedrijf

Een bedrijf is een deel van een toneelstuk, ook wel akte genoemd.

2001
2021-01-21
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Bedrijf

Deel van een toneelstuk, ook wel (→) akte genoemd. Een toneelstuk bestaat meestal uit een aantal bedrijven. Het klassieke drama had vijf bedrijven. Een bedrijf kan uit een aantal (→) scènes of (→) taferelen bestaan. In het moderne toneel vervangt men de indeling in bedrijven dikwijls door een aaneenrijging van taferelen, waarvan het aantal willekeu...

Lees verder
1997
2021-01-21
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

bedrijf

Een geïnstitutionaliseerd kader voor het verrichten van arbeid, gekenmerkt door contractuele relaties tussen de medewerkers en de bron van legitiem gezag, een soms ver doorgevoerde arbeidsverdeling en een ideologie die deze werkwijze uitdrukkelijk rechtvaardigt.

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Bedrijf

Bedrijf - o. (-ven), 1. wat iemand verricht of verricht heeft, daad, daden: leven en — van ...; dat is uw —, dat is uw werk; 2. beroepswerkzaamheid, handwerk; 3. algemene benaming voor de als beroep uitgeoefende werkzaamheid in industrie, handel of verkeer, en ook de daarin werkzame personen: takken van organisatie van het —, zie bedrijfstak; 4. in...

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bedrijf

o. (...ven), 1. wat iem. verricht of verricht heeft, daad, daden: leven en bedrijf van ....; — dat is uw bedrijf, uw werk, gij zijt er de oorzaak van; — handeling. actie: een zondig bedrijf; 2. beroepswerkzaamheid, handwerk: — zegsw.: het is een groot bedrijf, maar klein beklijf, er is veel drukte en m...

Lees verder
1908
2021-01-21
Vivat

Schrijver op Ensie

Bedrijf

1.) Verrichting, handeling, daad; ook beroep, nering. 2) Een min of meer op zich zelfstaand gedeelte van een tooneelstuk, opera enz.

Lees verder
1898
2021-01-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bedrijf

BEDRIJF, o. (...ven), daad; — dat is uw bedrijf, gij zijt de oorzaak van den slechten toestand; — een zondig bedrijf, zondige, slechte handeling; — beroep, handwerk het is een groot bedrijf, maar klein beklijf. er is veel drukte en moeite aan verbonden, maar het geeft niet veel; — (tooneel) onderdeel van een tooneelstuk; &m...

Lees verder
1898
2021-01-21
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bedrijf

zie Ambacht. zie Daad.

Lees verder