Wat is de betekenis van Bedrijf?

2021
2022-11-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Bedrijf

Een bedrijf kan worden omschreven als een organisatie waar arbeid en kapitaal centraal staan. Bedrijven kunnen zowel commercieel als niet-commercieel zijn ingesteld. Een bedrijf heeft tot doel om producten en/of diensten te verkopen aan klanten, waardoor omzet wordt gedraaid. Dit dient op een dusdanige wijze plaats te vinden, dat het bedrijf ook in...

Lees verder
2019
2022-11-29
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Bedrijf

Bedrijf is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde bedrijfskundige begrip, waarmee wordt aangeduid een zakelijke (eerste) partij, die zich ten doel stelt producten te leveren en/of diensten te verlenen aan afnemers, individueel gezien de zakelijke (tweede) partij, zijnde de consument, gebruiker, klant, of begunstigde. Zie ook: bedrijfskunde,...

Lees verder
2019
2022-11-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bedrijf

bedrijf - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) organisatie, samenspel van mensen en middelen om producten en of diensten te leveren De melkfabriek was een bedrijf dat het land voorzag van melkproducten en de melk van de boeren kocht. 2. (economie) een economische eenheid, gericht op het...

Lees verder
2018
2022-11-29
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Bedrijf

De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er auton...

Lees verder
2018
2022-11-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bedrijf

bedrijf - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-drijf 1. plaats waar men iets maakt of doet om geld te verdienen ♢ in dit bedrijf maakt men diepvriesproducten 1. de machine is buiten bedrijf [hij wer...

Lees verder
2017
2022-11-29
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Bedrijf

Een bedrijf bestaat uit één of meerdere rechts- en/of natuurlijke personen die gronden gelegen in de herverkaveling in eigendom en/of geregistreerde pacht hebben en deze gronden als één geheel exploiteren (in gebruik hebben)

2016
2022-11-29
Geertjan van Asseldonk

lecturer at Hogeschool Windesheim

bedrijf

Een organisatie die wil voorzien in een maatschappelijke behoefte op een rendabele manier. De laatste eeuw is in de betekenis van het begrip bedrijf het streven naar winst steeds meer als kenmerkend naar voren gekomen. Dit is jammer, want oorspronkelijk is de winstgevendheid niet het doel geweest, maar slechts een middel: een middel namelijk om duu...

Lees verder
2011
2022-11-29
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

bedrijf

Een organisatie die goederen en/of diensten voortbrengt met het doel deze op een afzetmarkt te verkopen.

2002
2022-11-29
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

bedrijf

Een bedrijf is een deel van een toneelstuk, ook wel akte genoemd.

2001
2022-11-29
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Bedrijf

Deel van een toneelstuk, ook wel (→) akte genoemd. Een toneelstuk bestaat meestal uit een aantal bedrijven. Het klassieke drama had vijf bedrijven. Een bedrijf kan uit een aantal (→) scènes of (→) taferelen bestaan. In het moderne toneel vervangt men de indeling in bedrijven dikwijls door een aaneenrijging van taferelen, waarvan het aantal willekeu...

Lees verder
1997
2022-11-29
Klinische psychologie

Theorieën en psychopathologie

bedrijf

Een geïnstitutionaliseerd kader voor het verrichten van arbeid, gekenmerkt door contractuele relaties tussen de medewerkers en de bron van legitiem gezag, een soms ver doorgevoerde arbeidsverdeling en een ideologie die deze werkwijze uitdrukkelijk rechtvaardigt.

1981
2022-11-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bedrijf

1. een onderneming waarin de drie produktiefactoren natuur (grond, bodemschatten), arbeid en kapitaal (produktiemiddelen, b.v. werktuigen, machines) worden samengevoegd om een economisch doel te bereiken. Voor de bedrijfsvoering geldt het principe dat de produktie met zo gering mogelijke opoffering van middelen dient plaats te vinden. Men kan de be...

Lees verder
1973
2022-11-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bedrijf

o. (-ven), 1. wat iemand verricht of verricht heeft, daad, daden: leven en bedrijf van ...; dat is uw bedrijf, dat is uw werk; 2. beroepswerkzaamheid, handwerk; 3. algemene benaming voor de als beroep uitgeoefende werkzaamheid in industrie, handel of verkeer, en ook de daarin werkzame personen: takken van organisatie van het bedrijf, zie bedrijfsta...

Lees verder
1954
2022-11-29
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bedrijf

De vorm, waarin de landb. algemeen wordt uitgeoefend, nl. om met de resultaten daarvan direct of indirect zijn behoeften te kunnen bevredigen. In onze huidige maatschappij wordt de landb. algemeen uitgeoefend als beroep met het oogmerk daarmede een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven. Het woord b. wordt zowel gebezigd als benaming voor een afzond...

Lees verder
1952
2022-11-29
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bedrijf

s.n., bidriuw (it), birop (it), hantearring, gedoente, affear(en) (it); een eigen — opzetten, foar jinsels bigjinne; tussen de bedrijven door, ûnder de bidriuwen (troch).

1950
2022-11-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bedrijf

o. (...ven), 1. wat iem. verricht of verricht heeft, daad, daden: leven en bedrijf van ....; — dat is uw bedrijf, uw werk, gij zijt er de oorzaak van; — handeling. actie: een zondig bedrijf; 2. beroepswerkzaamheid, handwerk: — zegsw.: het is een groot bedrijf, maar klein beklijf, er is veel drukte en m...

Lees verder
1947
2022-11-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bedrijf

Aan deze term wordt een aantal begrippen verbonden. Vooreerst wordt dit woord gebruikt in de zin van bedrijfshuishouding, d.w.z. de onder een enkel economisch subject (z economische orde) gestelde eenheid, omvattende een georganiseerd geheel van productiemiddelen, dat ten doel heeft het voortbrengen van een deel der in het maatschappelijk economisc...

Lees verder
1937
2022-11-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bedrijf

o. bedrijven (1 beroep, handwerk; 2 bedrijfshuishouding; 3 het geheel van ondernemingen, die een soortgelijk product voortbrengen; 4 een groep van verwante ondernemingen; 5 het technisch onderdeel van een bedrijf b.v. de fabriek tegenover kantoor; 6 daad; 7 hoofdafdeling v. e. toneelstuk; 8 Z.-N. bebouwing, cultuur in bet. 1): 1. het bedrijf v. sch...

Lees verder
1930
2022-11-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

bedrijf

(bə'drijf) o. (bedrijven; -je) I. Eig. 1. Algm. datgene wat iemand bedrijft (1), verricht: een gevaarlijk -. 2, Inz. a. datgene wat iemand verricht om de kost te winnen ; het van schoorsteenveger uitoefenen. Syn. → ambacht, b. daad, met betrekking tot de gevolgen : een zondig -; dat is uw -, gij zijt daar de oorzaak van. Syn. daad, ha...

Lees verder
1908
2022-11-29
Vivat

Schrijver op Ensie

Bedrijf

1.) Verrichting, handeling, daad; ook beroep, nering. 2) Een min of meer op zich zelfstaand gedeelte van een tooneelstuk, opera enz.

Lees verder