Wat is de betekenis van balk?

2020
2021-12-05
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

balk

1) (1974) (sold.) rangonderscheidingsteken bij officieren. • En daarom vonden ze dat het schijnsel dat die gouden ster of balk méér op de kraag van hun commandant verspreidde, ook hen een beetje in het zonnetje zette. (Jan Wolkers: De Walgvogel. 1974) 2) (1980) (sold.) hoofdofficier. Naar het rangonder...

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

balk

balk - zelfstandig naamwoord 1. langwerpig blok van hout of metaal ♢ het dak werd gevormd met balken 1. geld over de balk gooien [verspillen] 2. dat verdient een streepje aan de...

Lees verder
2017
2021-12-05
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Balk

Balk - onderscheidingsteken van hoofdofficieren. Metaaldraad op de kleding. Ook overdrachtelijk voor de hoofdoff1eieren zelf.

2017
2021-12-05
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

balk

Een balk is een meetkundige figuur die het ruimtelijke equivalent is van de rechthoek.

2008
2021-12-05
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

balk

(de; -en) TU - damestumtoestel, bestaande uit een onderstel met daarop een balk van ongeveer ro cm breed en 5 m lang, voor (acrobatische) evenwichtsoefeningen (bv. spagaat, sprong, salto) (aftrek van punten volgt als de turnster tijdens haar gangen over de (evenwichts)balk zichtbare evenwichts- correcties met het lichaam uitvoert of van de balk val...

Lees verder
2002
2021-12-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

balk

Een balk is een lengte hout (1) met een rechthoekige doorsnede, die uit een stam is gezaagd; meestal zwaarder dan 150 x 200 mm; wordt in constructies gebruikt omdat het zeer sterk is.

1976
2021-12-05
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

BALK

(Fr. idem) Hoofdplaats van Gaasterland, met snel stijgend inwonertal. Als onderwijs-, cultureel- en winkelcentrum belangrijk voor een wijde omgeving. Aantrekkelijk is het dorpscentrum met aan de Luts het raadhuis en vele aanzienlijke woningen.Bevolking: (1954) 1477; (1959) 1461; (1964) 1569; (1969) 1852; (1974) 2429.

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Balk

m. (-en), 1. prismavormig (behakt of bezaagd) stuk hout, dat dient als dragend constructiedeel van een bouwwerk, ook een soortgelijk lichaam van ijzer, beton e ,d. : de balken van de zoldering; balken onder het dak of hanebalken; (zegsw.) dat mag wel met een krijtje aan de balk, dat is een merkwaardige gebeurtenis, dat is in lang niet gebeurd; zij...

Lees verder
1958
2021-12-05
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BALK

(jFr.: balke). Oude benaming voor een vast brugje. Het dorp B. ontleent hieraan wrsch. zijn naam.B. is ontstaan bij een B. over de Luts in de weg Harich-Wikel. De naam komt ook voor in B.-ezijl, een vaste brug bij de boerderij De Winkel onder Wier, vroeger een zijl in de zeedijk van Westergo en na 1505 een binnenzijl. Vgl. ook R.-ebrug(Fr.: Balkebr...

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Balk

een dunne schuine streep over een geslachtswapen, ten teken, dat hij, die dit wapen voert, een bastaard is

1954
2021-12-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Balk

of bint. Rechthoekig of vierkant bekapt of bezaagd houtwerk van minstens 150 X 200 mm of 180 X 180 mm dikteafmeting. In de houthandel verstaat men onder ronde balken: voor de zaag gereed gernaaktestamstukken.

Lees verder
1954
2021-12-05
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Balk

corpus callosum, commissura magna, een massieve strook witte stof in de grote hersenen, juist onder de grote lengtespleet, bestaande uit dwarslopende zenuwvezels, die de linker en rechter helft der grote hersenen verbinden.

1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Balk

s., balke; machinaal gezaagde —, batting, poeperib.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Balk

m. (-en), 1. groot stuk hout, in langwerpige prismatische vorm gezaagd, in ’t bijzonder dienende als dragend constructiedeel van een bouwwerk; bij uitbr : dergelijk lichaam van ijzer : de balken ener zoldering, balken onder het dak of hanebalken, balken onder het dek van een schip ; een ijzeren balk; — ook het ongezaagde h...

Lees verder
1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

balk

m. balken (1 vierhoekig, prismavormig bezaagd of behakt hout; dergelijk lichaam van ijzer enz.; 2 wapenk. horizontale rechte band dwars over het schild; 3 muz. samenstel van vijf evenwijdige lijnen, waarop muzieknoten worden geschreven): 1. een eiken, ijzeren balk; er zijn balken onder het ijs, het ijs is betrouwbaar; zegsw. balken naar Noorwegen z...

Lees verder
1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Balk

I. In den eigenlijken zin: hout voor het bouwen van woningen (Ezr. 5 : 8; 6 : 11). Dikke balken (van cederhout, Hoogl. 1 :17) waren aan het eerste voorhof voor het paleis van Salomo. De balken aan den tempel in het gewelf, de beschotten uit cederen planken vervaardigd even als in Ninevé’s paleizen (Zef. 2:14) waren met goud overtrokken...

Lees verder
1921
2021-12-05
Levende taal

T. Pluim - 1921

Balk

1. Een balk in zijn wapen voeren: een bastaard zijn, daar een natuurlijke zoon wel het wapen van zijn vader voerde, doch met een balk (d. i. een dunne streep er schuin over heen). Vandaar noemt Beets bastaardvloeken „vloeken, die een balk in hun wapen voeren.”2. Iets aan den balk schrijven, d. i. een merkwaardig voorval aan de vergeteli...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

BALK

m. (-en), groot stuk hout, in langwerpigen prismatischen vorm gezaagd, in ’t bijzonder, wanneer deze dienen om aan een bouwwerk de noodige stevigheid te geven ; de balken eener zoldering, balken onder het dak of hanebalken, balken onder het dek van een schip; (bij uitbr. ook) ijzeren balk; zie BETING-, DEK-, HEKBALK; — tot aan de balken...

Lees verder
1898
2021-12-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Balk

zie Deel.

1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Balk

Balk, Balkh of Boelk is een gewest in Azië, dat tamelijk wel overeenkomt met het oude Bactrië (zie onder dit woord). Het is een gedeelte van Boekhara en grenst ten noorden aan de rivier de Oxus, ten oosten aan Badakshan, ten zuiden aan den Hindokoe (Paropamisus) en ten westen aan eene groote woestijn. De uitgebreidheid van dit...

Lees verder