Wat is de betekenis van baatbelasting?

2020
2021-01-26
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

baatbelasting

gemeentebelasting op onroerendgoedeigenaren. belasting die door de gemeente geheven kan worden op eigenaren van een onroerende zaak, in het geval de gemeente voorzieningen treft waarbij die eigenaren baat hebben. Voorbeelden: Als de gemeente Den Haag het centrum revitaliseert met grote investeringsprojecten aan het Spui, de Grote Mar...

Lees verder
2017
2021-01-26
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Baatbelasting

Baatbelasting is een belasting die door de gemeente wordt geheven, ter zake van een in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur, op degenen die van die onroerende zaak het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, waarbij de aan...

Lees verder
1973
2021-01-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Baatbelasting

Baatbelasting - v. (-en), Ned. gemeentebelasting (art. 273 a Gem.wet) geheven op onroerend goed, als bijdrage in de kosten van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte voorzieningen, waardoor onroerend goed gebaat is. © Baatbelasting komt ten laste van degene die van dat onroerend goed het genot heeft krachtens een zakeli...

Lees verder
1933
2021-01-26
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Baatbelasting

Baatbelasting - (N e d. Re ch t), belasting, welke een gemeente gedurende ten hoogste 30 jaren jaarlijks mag heffen op gebouwde of ongebouwde eigendommen en hun aanhoorigheden, die gelegen zijn in bepaalde gedeelten van de gemeente. Zij wordt geheven naar grondslagen, vast te stellen bij gem. verordening, doch die een billijke bijdrage moeten zijn...

Lees verder