Wat is de betekenis van Axioma?

2019
2021-12-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

axioma

axioma - Zelfstandignaamwoord 1. (wiskunde) een basisbegrip dat zonder bewijs aangenomen moet worden Synoniemen grondstelling, postulaat Verwante begrippen logica, dogma

Lees verder
1994
2021-12-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Axioma

[Gr. = waardeschatting; later ook: een zonder bewijs aangenomen grondstelling] grondwaarheid die niet kan worden bewezen (omdat er geen algemenere waarheden aan voorafgaan) (bijv. in meetkunde: de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn); (bij uitbreiding) onomstotelijke waarheid, [i]bijv.: dat is voor mij een...

Lees verder
1993
2021-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Axioma

een onbewezen als stelling aanvaarde grondslag; onomstotelijke waarheid

1991
2021-12-06
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Axioma

Onbewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling; onomstotelijke waarheid.

1973
2021-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Axioma

[Gr. axioma, waardigheid, wat juist geacht wordt], o. (-’s, of -ata), onbewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling; wiskundige axioma’s; de axiomata van de etymologie, analogie; onomstotelijke waarheid: dat er verandering in de maatschappelijke toestanden moet komen is voor mij een Axioma; iets als een Axioma aannemen. LOGICA. In d...

Lees verder
1955
2021-12-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Axioma

o., grondstelling, die geen bewijs nodig heeft

1950
2021-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Axioma

(Gr.), o. (-’s, ...mata), (wisk. en wijsbeg.) waarheid die zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt; (bij uitbr.) onomstotelijke waarheid: dat er verandering in de maatschappelijke toestanden moet komen, is voor mij een axioma.

1949
2021-12-06
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Axioma

heet in de logica een stelling, waartoe men andere stellingen kan herleiden, maar die zelf niet bewezen kan worden; grondstelling.

1939
2021-12-06
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Axioma

(< Gr. — vorderen, eisen). Onbewezen als grondslag van een theorie aanvaarde stelling. Deze moderne betekenis van het woord is geheel in overeenstemming met de etymologie (datgene, waarvan aanvaarding geëist wordt), beter dan die van ontwijfelbare waarheid, die men er vroeger veelal aan hechtte.

Lees verder
1939
2021-12-06
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Axioma

Eerste gramofoon, zijnde vanzelf-sprekende.

1937
2021-12-06
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

AXIOMA

Stelregel, VAN ALTDORF 40, grondstelling, axioom. Axiomata iuridica interpretationis, Rechterlijke stelregels ter uitlegging, SALSMANS, RECHT. PLICHT. 59 (RECHT).

1937
2021-12-06
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

axioma

o. (Gr.) axiomata, (Ned.) axiomas (Gr. onbewijsbare grondstelling; klaarblijkelijke waarheid).

1933
2021-12-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Axioma

onbewijsbare, maar ook onloochenb. grondstelling.

1933
2021-12-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Axioma

Axioma - (Gr., = waardigheid), zie grondbeginsel van denken en zijn. Op de intuïtief gekende axioma’s, die zelf niet kunnen noch behoeven te worden bewezen, maar onmiddellijk vaststaan door eenvoudige vergelijking der termen, berust de waarheid van alle deductieve kennis. Kant erkent geen wijsgeerige, maar enkel wiskundige, op aanschouwing berusten...

Lees verder
1928
2021-12-06
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Axioma

betekent grondwaarheid. Een waarheid, die men zonder bewijs aanvaardt. In de wiskunde heeft men vele axioma’s. Een ervan is bijvoorbeeld: Door twee punten is slechts één rechte lijn te trekken. Het is onmogelijk door redenering te bewijzen, dat dit waar is, doch ieder weet het en daarom heeft men deze waarheid — een waarhe...

Lees verder
1925
2021-12-06
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

axioma

Een zelfevidente waarheid, die zich als zoodanig onmiddellijk aan ons opdringt, omdat het tegengestelde ondenkbaar is, terwijl het bewijs zoowel onnoodig als onmogelijk is. Zulke vooropgestelde axiomata zijn als grondslag onmisbaar voor den opbouw van een wetenschap als de wiskunde. Volgens sommige nieuwere pragmatistische zienswijzen zouden de axi...

Lees verder
1916
2021-12-06
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Axioma

Een onloochenbare waarheid, zoo eenvoudig en zoo duidelijk, dat ze niet behoeft bewezen te worden.

1916
2021-12-06
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Axioma

Axioma - grondwaarheid, die niet bewezen kan worden maar — in den regel krachtens de intuïtie — zonder bewijs wordt aanvaard. De meetkunde heeft verschillende soorten van axioma’s, 1) de grafische axioma’s (bijv. twee verschillende punten A en B bepalen steeds een rechte lijn AB; van drie punten op een rechte lijn ligt steeds één tusschen de beide...

Lees verder
1898
2021-12-06
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AXIOMA

o. (-’s, ...mata), (wisk.) waarheid die zonder bewijs aan de ervaring ontleend wordt; (bij uitbr.) eene onomstootelijke waarheid dat er verandering in de maatschappelijke toestanden moet komen is voor mij een axioma.

1870
2021-12-06
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Axioma

Axioma is de naam, dien men geeft aan eene onbetwistbare grondstelling, waarvoor men geene bewijzen behoeft aan te voeren. Zulke stellingen vormen de grondslagen van iedere wetenschap. Voor de wiskunde zijn zij onmisbaar. Of zij voor de bespiegelende wijsbegeerte bestaan, blijft velen twijfelachtig.