Wat is de betekenis van Autocratie?

2024-02-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Autocratie

autocratie is een vorm van regering waarbij één persoon of groep mensen de absolute macht heeft over een land of een organisatie. In een autocratie zijn er geen beperkingen op de macht van de leider en is er geen verantwoording tegenover andere organen of instituties, zoals een parlement of rechtbank. Autocratieën komen vaak voor...

2024-02-25
Historische gids van de 20e eeuw

Liek Mulder (1996)

Autocratie

Een regeringsvorm of machtsstelsel waarin onbeperkte macht in handen van één persoon is geconcentreerd. Een voorbeeld van autocratie is de macht van de Russische tsaren, die pas door het Oktobermanifest van 1905 enigszins werd beperkt. In de politieke praktijk wordt de uitoefening van de macht wel met anderen gedeeld.

2024-02-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Autocratie

[Gr. autokrateia] 1 onbeperkte heerschappij; 2 land dat door een autocraat geregeerd wordt.

2024-02-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Autocratie

(autokratie) alleenheerschappij

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Autocratie

alleenheerschappij.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Autocratie

v., onbeperkte heerschappij; door een autocraat geregeerd land.

2024-02-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Autocratie

regeringsvorm, waarbij hoofd van de Staat de wetgevende èn uitvoerende macht in zijn persoon verenigt, zodat hij alleenheerser is.

2024-02-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

autocratie

v. eigenmachtige of absolute heerschappij; staat door een autocraat bestuurd.

2024-02-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Autocratie

betekent zowel zelfbeheersing als alleenheerschappij. De wijsbegeerte gebruikt het woord vooral in de eerstgenoemde betekenis. Kant duidt er de heerschappij van de wil over de neigingen en hartstochten door aan, het bestuur van den mens over zichzelf.In het staatsrecht is autocratie de regeringsvorm, waarbij het opperhoofd van de Staat de wetgevend...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

autocratie

v. (Gr. kratos = macht, kracht: het autocraat-zijn, onbeperkte heerschappij).

2024-02-25
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

autocratie

v. absolute heerschappij; staat door autocraat bestuurd.

2024-02-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Autocratie

alleenheerschappij; autocraat, doordrijver v. eigen wil.

2024-02-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Autocratie

Autocratie - (Gr. autos = zelf, kratein = regeeren), in de wijsbegeerte: zelfbestuur, zelfbeheersching; als zoodanig wordt het door Kant gebruikt. In het staatsrecht: een staatsvorm, waarin een persoon (de vorst, de eerste minister) of enkele personen (de regeerders), de wetgevende en uitvoerende macht in handen hebben (absolute macht). Overdrachte...

2024-02-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Autocratie

[Gr. autos, zelf, kratein, heersen], v., regeringsstelsel waarbij in beginsel alle macht is opgedragen aan een eenhoofdig of klein veelhoofdig gezag en waarbij die macht niet ontleend wordt aan tevoren in een grondwet gestelde regels of een keuze door het gehele kiesgerechtigde volk, maar aan een benoeming door een klein centraal orgaan of aan een...

2024-02-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Autocratie

Alleenheerschappij. In de philosophie (Kant.); zelfheerschappij, zelfbeheersching.

2024-02-25
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Autocratie

vr., regeering van een autocraat dat is een onbeperkt heerscher.

2024-02-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Autocratie

Autocratie beteekent zoowel zelfbeheersching als alleenheerschappij. De wijsgeerige zedekunde gebruikt het woord vooral in den eertstgemelden zin. Kant duidt er de heerschappij van den wil over de neigingen en hartstogten door aan, het bestuur van den mensch over zichzelven. — In het staatsregt is de autocratie de regeringsvorm, waarbij het...

2024-02-25
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

autocratie

autocratie - v. gmv. onbeperkte heerschappij