2020-01-29

Assyrië (godsdienst)

Assyrië (godsdienst) - zie: BABYLONIË (godsdienst).

2018-01-12

Assyrië

Assyrië is de oude naam der landen, die gelegen zijn tusschen het Arménische hoogland in het noorden, de bergvlakte van Iran in het oosten, de Tigris in het westen en de Diala, naar de Tigris vloeijende, in het zuiden. Hiertoe behooren de landschappen: Arrapachitis, eene golvende, rotsachtige streek bij de zuidelijke helling der Arménische bergstreek. Assur, het Aturia der Grieken , tusschen de Tigris en de Groote Zab. Arbelitis en Adiabene tusschen de Groote en...

2019-01-17

Assyrië

Assyrië - oorspronkelijk het gebied van de stad Assur, ten W. van den Tigris. Later breidde het „land van Assur”, gelijk de Assyriërs het noemen, zich ook op den O.lijken oever uit, en omvatte dus ook den driehoek tusschen Tigris, Boven-Zab en de Koerdische bergen, en het gebied tusschen Boven- en Beneden-Zab. Door veroveringen werden de grenzen soms nog veel verder uitgebreid. Het land is vruchtbaarder dan Mesopotamië, omdat er, door de nabijheid der bergen, meer neerslag is en er dus me...

2019-03-21

Assyrië

Assyriërs, zie Assoer (land).

2017-10-17

Assyrië

Assyrië - Eigennaam 1. (geschiedenis) (toponiem) een rijk dat bestond tussen 2000 v.Chr. en 609 v.Chr. De Assyriërs veroverden het rijk vanuit hun kerngebied rond de stad Aššur (of Assoer) in Mesopotamië Synoniemen Assyrische Rijk

2020-01-02

ASSYRIË

eigenlijk Assoer (dit was de naam van de oudste hoofdstad en van de nationale god), omvatte het noordelijke gedeelte van het tegenwoordige koninkrijk Irak. De belangrijkste steden in de Oudheid waren Assoer, Kalach, Ninive en Arbela. De betekenis van Ninive als wereldstad (vgl. Jonas 3 : 3) duurde feitelijk slechts van 705 tot aan de verwoesting door de Meden en Chaldeeën in 612 v. Chr. De Assyrische godsdienst en beschaving waren ongeveer op dezelfde wijze van die der Babyloniërs afh...

2019-07-22

Godsdienst

Godsdienst - (Lat. religio, < religare = vastbinden, of religere = overdenken, of relegere = herlezen) heeft een veelvoudige beteekenis: 1° de gezamenlijke leerstellingen, die men over God belijdt en uit de betrekking tusschen God en het afhankelijk redelijk schepsel afleidt; g. = belijdenis. 2° Het geheel van de plechtigheden, die de godsvereering vormen, als gebed, offer; g. = godsvereering. 3° De inwendige toestand van een mensch, wien het afhankelijkheidsbewustzijn een levensb...

2018-09-06

Godsdienst

GODSDIENST, m. godsvereering: de Zondag is den godsdienst toegeëigend; — uiterlijke godsdienst,het waarnemen van godsdienstige plichten zonder er met het hart aan deel te nemen; de ceremoniën die in daarvoor bestemde gebouwen door de geestelijkheid verricht worden, de eeredienst: de uitoefening van den openbaren godsdienst; — een bedienaar van den godsdienst, geestelijke, priester, predikant; — de gemeenschappelijke godsdienstoefening hij is van morgen in den godsdienst geweest, hij is t...

2017-05-05

Godsdienst

Godsdienst. De rekkelijken en de preciezen. In de zestiende eeuw kende Nederland zijn godsdienststrijd tussen de ‘rekkelijken’ en de ‘preziezen’. Alle godsdiensten hebben een ‘rekkelijke’, liberale stroming en een ‘precieze’, orthodoxe, fundamentalistische, rechtgeaarde stroming. De intolerantie over wat de juiste leer is, kan de preciezen gewelddadig maken, maar dat hoeft niet. Godsdienst als rechtvaardiging. Overal ter wereld zijn mensen geneigd hun godsdienst te gebruiken...

2020-01-08

Godsdienst

Bijna alles wat den „godsdienst”, in het algemeen heel het godsdienstige leven van den mensch, met name van den Christen die, alleen, hierin het waarachtige bezit, kenmerkt, vatten we samen onder den naam van de Religie en het religieuze leven en zal dan ook aldaar ter sprake komen. Voor één bepaald onderdeel evenwel is de term „Godsdienst” reeds van ouds in zwang gebleven en terwille van juiste onderscheidingen zouden we allicht verstandig handelen, indien...

2017-12-04

godsdienst

godsdienst - Zelfstandignaamwoord 1. een geloof en alle daar bij horende rituelen en doctrines Een christen is iemand die de christelijke godsdienst aanhangt. Woordherkomst samenstelling van god en dienst met het invoegsel -s- Synoniemen religie

2017-11-14

godsdienst

godsdienst - zelfstandig naamwoord uitspraak: gods-dienst 1. de leer van het geloof ♢ volgens deze godsdienst mag je op zaterdag niet werken Zelfstandig naamwoord: gods-dienst de godsdienst de godsdiensten Synoniemen religie

2019-01-24

Godsdienst

Godsdienst - Naam. De internationale naam voor het verschijnsel, dat wij g. noemen, is: religie. Ook ten onzent spreken velen liever van religie dan van g., 1) omdat er ook g.-en zijn zonder een god (b.v. het Boeddhisme), 2) omdat het woord „dienst” een te serviel karakter draagt, 3) omdat het woord religie een internationale aanduiding is. Het woord g. wordt gebruikt in verschillende beteekenis: 1) als aanduiding van een bepaald komplex van menschelijke geestesverschijnselen naast wetenscha...

2020-01-02

GODSDIENST

is een vrijwel altijd en overal optredend verschijnsel, met grote invloed op persoonlijke levensstijl, wereldbeschouwing, staatsen maatschappij vormen, cultuur en zedelijkheid. Door zijn aanhangers wordt het beschouwd als het hoogste en waardevolste in het mensenbestaan, door zijn critici als de grootste en gevaarlijkste vergissing van de mens. BEGRIPSBEPALING. Omdat er niet één, maar een onoverzienbare veelheid van godsdiensten bestaat, acht men het tegenwoordig onmogelijk een def...

2020-01-02

NATUURLIJKE GODSDIENST

zie Godsdienst.

2019-12-29

Assyrië, Assyriërs

Het land en het volk van Assyrië heeten bij de Hebreën Assur, evenals bij de Assyriërs zelf. In het Oude Testament ontmoeten we den naam reeds in de beschrijving der paradijsrivieren (Gen. 2 :14). En de volkerentafel (het overzicht der nakomelingen van Noachs zonen) doet ons zien, dat de oorsprong van het Assyrische rijk samenhing met dien van het Babylonische (Gen. 10:8—12). Ook de geschriften der Babyloniërs en Assyriërs wijzen hierop. In den tijd omstreeks 2300...

2018-08-09

Mozaïsche godsdienst

Mozaïsche godsdienst, zie Hebraeërs en Joden.

2019-01-17

Vedische godsdienst

Vedische godsdienst - de oudste phase in de ontwikkelingsgeschiedenis van den Indischen godsdienst, inz. die, welke vervat is in den Rigveda.

2019-07-04

Gemengde godsdienst

Gemengde godsdienst - → Gemengd huwelijk.

2019-01-17

Verwerping (godsdienst)

Verwerping (godsdienst) - Reprobatie, n.l. van den mensch door God, keerzijde van de Uitverkiezing, deel van de Voorbeschikking of Praedestinatie. Gewoonlijk wordt de v. minder positief opgevat dan de Verkiezing, in zooverre God, de Heilige, den mensch niet dwingt tot kwaad en verderf, maar dit veeleer toelaat en straft.