Wat is de betekenis van Ascese?

2023
2023-02-02
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

ascese

Ascese is een Grieks woord, dat verwijst naar de beoefening van zelfdiscipline en zelfverloochening teneinde spirituele groei of verlichting te bereiken. Het wordt vaak gebruikt in de context van religie en spiritualiteit en kan verwijzen naar een reeks oefeningen of praktijken die worden ondernomen om de geest te verfijnen of te purificeren. A...

Lees verder
2022
2023-02-02
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Ascese

Ascese of ascetisme (van het Grieks: ἄσκησις áskesis, "oefening" of "training") is een religieus of filosofisch geïnspireerde levensstijl die wordt gekenmerkt door onthouding van zinnelijke geneugten, vaak met het doel geestelijke doelen na te streven. Een ascetische training heeft niet alleen betrekking op het lichaam, maar omvat ook het discipli...

Lees verder
2019
2023-02-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ascese

ascese - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) (filosofie) onthouding van alle zingenot uit religieuze overwegingen Synoniemen ascetisme Verwante begrippen asceet

Lees verder
2018
2023-02-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ascese

ascese - zelfstandig naamwoord uitspraak: as-se-se 1. sobere en strenge levenswijze ♢ de nonnen leefden in ascese Zelfstandig naamwoord: as-se-se de ascese

Lees verder
2007
2023-02-02
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Ascese

Ascese (van het Griekse askèsis, oefening, training) duidt op oefeningen, die door een strenge tuchtiging van met name het lichaam (vasten, onthouding, bijvoorbeeld van seks of van spreken) proberen boete te doen, een kracht te tonen of te bewerken of een kwaliteit van de geest (bijvoorbeeld van de aandacht) te versterken. Door onderwerping van het...

Lees verder
2004
2023-02-02
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Ascese

Ascese (gr. inspanning, training) is een manier en een stijl van leven die de mens zichzelf oplegt of die hem door anderen wordt opgelegd. Dat gaat gepaard met afgrenzing en afzondering van de rest van de maatschappij, inclusief de familie. De Russische kerk noemt haar grote asceten ‘overwinnaars’ en ‘heldhaftige strijders’. Oorspronkelijk komt het...

Lees verder
1994
2023-02-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ascese

[Gr. askèsis = oefening, van askein = zich toeleggen op] christelijke oefening in de onthouding van het geoorloofde, om zich te oefenen en sterken tegen de verleiding van het ongeoorloofde, en om zich verdiensten te verwerven.

1993
2023-02-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ascese

onthouding; vrome en sobere levenswijze

1976
2023-02-02
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

ASCESE

Zie: Kuisheid.

1955
2023-02-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ascese

strenge en vrome levenswijze; boetedoening; levenswijze der monniken; doding des vlezes.

1955
2023-02-02
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ASCESE

(Gr.: askeo, zich oefenen, askèsis, lichaamstraining, ook: zich in een deugd oefenen) betekent in christelijk spraakgebruik: 1.de weerstanden overwinnen, die door de erfzonde losgeraakte driften ons in de weg leggen bij het streven naar een deugdzaam christelijk leven. Zulke driften zijn: toomloze genotzucht, ongeordend geslachtelijk begeren...

Lees verder
1950
2023-02-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ascese

(<Gr.), v., systematische onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, al of niet gepaard met zelfkastijding.

1949
2023-02-02
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Ascese

(Gr. oefening), oorspr. de matige levenswijze der athleten als zij zich op het kampspel voorbereidden. Thans: systematisch streven naar volmaaktheid, negatief door sterven aan zichzelf (bv. onthouding van spijs), positief door versterking van het leven in en door God.

1947
2023-02-02
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ascese

(1, algemeen) is een woord van Griekse herkomst, dat oorspronkelijk „oefening” betekent. In zijn bijzondere betekenis van „oefening tot godzaligheid” is het echter vrijwel uitsluitend in gebruik. De hoofdgedachte is deze, dat men zich bepaalde dingen moet ontzeggen om daardoor in religieuze zin verder te komen. Het eigen Ik,...

Lees verder
1937
2023-02-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ascese

v. (Gr. askesis eig. oefening: strenge en vrome levenswijze, boetedoening, versterving; zelfkastijding; inz. beoefening der christelijke volmaaktheid [door het lagere, zinnelijke zoveel mogelijk te onderdrukken]).

1933
2023-02-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ascese

onthouding v. zingenot, zelfverloochening. Asceet, iemand, die zich a/d A. heeft gewijd.

1933
2023-02-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ascese

Ascese - (Gr., = oefening), meer in het bijzonder de beoefening van de deugd ter vervolmaking van zichzelven, vandaar het streven naar de volmaaktheid, deugdleven. Dikwijls verbonden met mystiek als twee vormen van geestelijk, op de vereeniging met God gericht leven, waarin bij de ascese de nadruk ligt op de menschelijke werkzaamheid, de oefening o...

Lees verder
1930
2023-02-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

ascese

(as’se:zə) v. [Gr. askein, zich oefenen] streng-vrome levenswijze

1928
2023-02-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Ascese

of askese betekent oorspronkelijk oefening (van het Griekse woord askesis) of beter nog training. Want inderdaad noemden de Griekse athleten hun training askese. Deze training eiste onthouding van alles, wat te lekker smaakte of te veel was. En zodoende kwam bij dit woord het begrip onthouding op den voorgrond. Door onthouding van aardse genoegens...

Lees verder
1926
2023-02-02
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ascese

is van oorsprong een Heidensch begrip. De Grieken gebruikten het woord (dat letterlijk oefening beteekent) voor de lichamelijke onthouding der athleten, die zich voorbereidden voor den kamp. Verder kreeg het woord een zedelijke beteekenis, n.l. beheersching en dooding der zinnen in den weg van wereldontvlieding, tot verkrijging van meerdere geestel...

Lees verder