Wat is de betekenis van Ascese?

2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ascese

ascese - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) (filosofie) onthouding van alle zingenot uit religieuze overwegingen Synoniemen ascetisme Verwante begrippen asceet

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ascese

ascese - zelfstandig naamwoord uitspraak: as-se-se 1. sobere en strenge levenswijze ♢ de nonnen leefden in ascese Zelfstandig naamwoord: as-se-se de ascese

Lees verder
2017
2022-05-20
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Ascese

Ascese of ascetisme (van het Grieks: ἄσκησις áskesis, "oefening" of "training") is een religieus of filosofisch geïnspireerde levensstijl die wordt gekenmerkt door onthouding van zinnelijke geneugten, vaak met het doel geestelijke doelen na te streven. Een ascetische training heeft niet alleen betrekking op het lichaam, maar omvat ook het discipli...

Lees verder
2007
2022-05-20
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Ascese

Ascese (van het Griekse askèsis, oefening, training) duidt op oefeningen, die door een strenge tuchtiging van met name het lichaam (vasten, onthouding, bijvoorbeeld van seks of van spreken) proberen boete te doen, een kracht te tonen of te bewerken of een kwaliteit van de geest (bijvoorbeeld van de aandacht) te versterken. Door onderwerping van het...

Lees verder
2004
2022-05-20
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Ascese

Ascese (gr. inspanning, training) is een manier en een stijl van leven die de mens zichzelf oplegt of die hem door anderen wordt opgelegd. Dat gaat gepaard met afgrenzing en afzondering van de rest van de maatschappij, inclusief de familie. De Russische kerk noemt haar grote asceten ‘overwinnaars’ en ‘heldhaftige strijders’. Oorspronkelijk komt het...

Lees verder
1994
2022-05-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Ascese

[Gr. askèsis = oefening, van askein = zich toeleggen op] christelijke oefening in de onthouding van het geoorloofde, om zich te oefenen en sterken tegen de verleiding van het ongeoorloofde, en om zich verdiensten te verwerven.

1993
2022-05-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Ascese

onthouding; vrome en sobere levenswijze

1976
2022-05-20
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

ASCESE

Zie: Kuisheid.

1955
2022-05-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Ascese

strenge en vrome levenswijze; boetedoening; levenswijze der monniken; doding des vlezes.

1955
2022-05-20
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ASCESE

(Gr.: askeo, zich oefenen, askèsis, lichaamstraining, ook: zich in een deugd oefenen) betekent in christelijk spraakgebruik: 1.de weerstanden overwinnen, die door de erfzonde losgeraakte driften ons in de weg leggen bij het streven naar een deugdzaam christelijk leven. Zulke driften zijn: toomloze genotzucht, ongeordend geslachtelijk begeren...

Lees verder
1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ascese

(<Gr.), v., systematische onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, al of niet gepaard met zelfkastijding.

1949
2022-05-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ascese

(Gr. oefening), oorspr. de matige levenswijze der athleten als zij zich op het kampspel voorbereidden. Thans: systematisch streven naar volmaaktheid, negatief door sterven aan zichzelf (bv. onthouding van spijs), positief door versterking van het leven in en door God.

1947
2022-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Ascese

(1, algemeen) is een woord van Griekse herkomst, dat oorspronkelijk „oefening” betekent. In zijn bijzondere betekenis van „oefening tot godzaligheid” is het echter vrijwel uitsluitend in gebruik. De hoofdgedachte is deze, dat men zich bepaalde dingen moet ontzeggen om daardoor in religieuze zin verder te komen. Het eigen Ik,...

Lees verder
1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ascese

v. (Gr. askesis eig. oefening: strenge en vrome levenswijze, boetedoening, versterving; zelfkastijding; inz. beoefening der christelijke volmaaktheid [door het lagere, zinnelijke zoveel mogelijk te onderdrukken]).

1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ascese

onthouding v. zingenot, zelfverloochening. Asceet, iemand, die zich a/d A. heeft gewijd.

1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ascese

Ascese - (Gr., = oefening), meer in het bijzonder de beoefening van de deugd ter vervolmaking van zichzelven, vandaar het streven naar de volmaaktheid, deugdleven. Dikwijls verbonden met mystiek als twee vormen van geestelijk, op de vereeniging met God gericht leven, waarin bij de ascese de nadruk ligt op de menschelijke werkzaamheid, de oefening o...

Lees verder
1928
2022-05-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Ascese

of askese betekent oorspronkelijk oefening (van het Griekse woord askesis) of beter nog training. Want inderdaad noemden de Griekse athleten hun training askese. Deze training eiste onthouding van alles, wat te lekker smaakte of te veel was. En zodoende kwam bij dit woord het begrip onthouding op den voorgrond. Door onthouding van aardse genoegens...

Lees verder
1926
2022-05-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ascese

is van oorsprong een Heidensch begrip. De Grieken gebruikten het woord (dat letterlijk oefening beteekent) voor de lichamelijke onthouding der athleten, die zich voorbereidden voor den kamp. Verder kreeg het woord een zedelijke beteekenis, n.l. beheersching en dooding der zinnen in den weg van wereldontvlieding, tot verkrijging van meerdere geestel...

Lees verder
1925
2022-05-20
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

ascese

(Gr. , oefening). Oorspronkelijk de onthouding en matige levenswijze der athleten bij hunne voorbereiding tot de wedstrijden. Later meer algemeen de bedwinging der zinnelijke lusten en driften in zelfoverwinning en verzaking; de beheersching van hartstochten en begeerten in een dooding des vleesches en zelftuchtiging, om de ziel te bevrijden van s...

Lees verder
1916
2022-05-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ascese

Ascese - (Gr. askësis = oefening), werd gebruikt als aanduiding van de oefeningen der athleten. In religieuzen zin: de oefening tot beheersching der zinnelijke begeerten tot verkrijging van geestelijke goederen. In den breedsten zin dus: alle stelselmatig uitgevoerde geestelijke oefeningen met disciplinaire bedoeling: vasten, kerkgaan, biecht enz....

Lees verder