2020-01-26

Artikel 29b Ziektewet

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding een geldige WSW-indicatie...

2016-01-04

29b Ziektewet

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding onder de WSW viel maar ni...

2015-09-01

Artikel 90 Ziektewet

In artikel 90 Ziektewet is bepaald dat de persoon die vóór of op 28 december 2005 als 'arbeidsgehandicapte' in de zin van de Wet REA* kan worden aangemerkt, als werknemer in de zin van artikel 29b Ziektewet wordt gezien: Een werknemer waarvoor de no-riskpolis van toepassing is. Het gaat hierbij om personen: - met een lopende WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering en tot 5 jaar daarna** - met een voorziening en tot 5 jaar daarna - met een WSW-(her)indicatiestelling, voor de duur daarvan en tot 5 ja...

2015-09-23

29b

Artikel 29b van de Ziektewet wordt ook wel de 'no-riskpolis' genoemd. De werkgever krijgt het bij ziekte verplicht door te betalen loon geheel of gedeeltelijk gecompenseerd als de werknemer uitvalt binnen vijf jaar na indiensttreding.* Tevens geniet de werkgever bescherming tegen hogere premies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Onder 29b valt... ...de werknemer die: -1.Onmiddellijk voor indiensttreding een WIA-uitkering heeft -2.Onmiddellijk voor indiensttreding onder de WSW viel maar ni...

2016-12-31

Ziektewet

De ziektewet biedt zieke werknemers een uitkering als zij geen werkgever meer hebben die hun loon moet doorbetalen. Toelichting Ziek is iemand die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om zijn arbeid te verrichten.

2017-02-02

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een in 1929 in werking getreden werknemersverzekering. Destijds gaf de ZW een half jaar recht op 80% van het dagloon na een wachttijd van twee dagen. Inmiddels is de Ziektewet in vele opzichten veranderd: In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd de hoogte van de uitkering verlaagd naar 75% respectievelijk 70%, dit om de ZW-kosten te drukken. In 2004 vond er een majeure wijziging plaats: De wachttijd in de zin van de Wet WIA werd verl...

2020-01-08

Ziektewet

In Nederland kwam onder het bewind van minister Talma in 1913 de Ziektewet tot stand. Zij trad echter eerst, nadat in 1929 belangrijke wijzigingen waren aangebracht, op 1 Maart 1930 in werking (herzien 1934). De oorzaak van deze vertraging lag vnl. hierin: het ideaal van Talma was de uitvoering uitsluitend in handen te leggen van Raden van Arbeid; tegen deze ambtelijke uitvoering rees verzet, met het gevolg, dat ten slotte bij de inwerkingtreding de uitvoering werd opgedragen aan → Bedrijfs...

2018-08-31

ARTIKEL

o. (-en, -s), (van eene wet, belijdenis, overeenkomst enz.) iedere van de afzonderlijke bepalingen of verklaringen die met elkander een geheel vormen: artikel 80 van de grondwet belette velen kamerleden aan de kieswet hunne stem te geven; — op bijna elk artikel van het wetsontwerp Talma waren amendementen ingediend; de artikelen van een tractaat, van een program eener partij, van een contract; — de twaalf artikelen des geloofs zie GELOOFSARTIKELEN; (fig.) het is geen artikel des geloofs, het...

2017-10-30

ziektewet

ziektewet - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering geeft als er geen loondoorbetalingsverplichting meer is 2. (juridisch) (geschiedenis) een voormalige Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering gaf vanaf het moment dat ze ziek werden Woordherkomst samenstelling van ziekte en wet Synoniemen [1] ZW (afkorting) Verwante begrippen ziektewetmaatregel, ziektewetplan, ziektewetp...

2017-11-14

artikel

artikel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-ti-kel 1. voorwerp in een winkel ♢ welke artikelen zijn extra voordelig? 1. luxe artikelen [die je niet nodig hebt om te kunnen (over)leven] 2. tekst in krant of tijdschrift ♢ wie heeft dit artikel geschreven? Zelfs...

2019-01-17

Artikel

Artikel - zie LIDWOORD.

2018-01-11

Artikel

Artikel, afkomstig van het Latijnsche articulus, dat lid of deel van een geheel beteekent, is in de eerste plaats op het gebied der taalkunde een woordje, dat gewoonlijk voor een zelfstandig naamwoord wordt geplaatst om dit laatste als bepaald of als onbepaald voor te stellen. Wij noemen zulk een woordje in onze taal een “lidwoord,” en wij bezitten een bepalend lidwoord “de,” “het,” en een niet bepalend lidwoord “een,” “eene.” Niet in alle talen vindt men het artikel,...

2019-06-08

artikel

artikel - Teksten die zijn gemaakt om gepubliceerd te worden als een onafhankelijk deel van een tijdschrift, krant, encyclopedie of ander werk.

2019-03-13

Artikel

Artikel - in wetten, statuten, handelsverdragen en in ’t algemeen in alle schriftelijke overeenkomsten de verschillende punten of voorwaarden, waaruit zij bestaan, en die elk een op zich zelf staand geheel uitmaken. In den handel: iedere bijzondere soort van koopwaar.

2017-02-02

Benadelingshandeling Ziektewet

Ingevolge artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j, van de Ziektewet, weigert het UWV het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend indien de verzekerde door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds, het Uitvoeringsfonds voor de overheid of de Werkhervattingskas benadeelt of zou kunnen benadelen. In artikel 45 van de Ziektewet staat een aantal verplichtingen genoemd waar de verzekerde zich aan dient te houden. Eén daarvan is het voorkomen van een onnod...

2017-04-21

Artikel

Onderdeel van verdragen, wetten en verordeningen (eventueel in contracten).

2017-10-31

artikel

artikel - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) staat voor een zelfstandig naamwoord, geeft de bepaaldheid aan, en wordt ook gebruikt om het woordgeslacht aan te geven de|De, het en een zijn de artikels die we in het Nederlands gebruiken. 2. een voorwerp dat te koop is Deze artikelen zijn afgeprijsd. 3. een gepubliceerde tekst, zoals een publicatie in een tijdschrift, een artikel in een encyclope...

2019-04-18

Caoutchouc-artikel

Caoutchouc-artikel - noemt men het bij de herziening van de Ned. Grondwet in 1887 aangenomen artikel 80 betreffende het kiesrecht. Dit artikel vordert voor de toekenning van het kiesrecht: door de kieswet te bepalen „kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand”. Men was het er nl. over eens, dat de census een hoogst gebrekkige maatstaf was voor het toekennen van kiesrecht (tot dan toe mochten zij kiezen, die tusschen 20 en 160 gld. aan directe belastingen betaalden). O...

2018-09-27

Mode-artikel

Mode-artikel o. (-en), artikel tot het modevak behoorende; iets dat aan mode onderhevig is; ...BADPLAATS, v. (-en), badplaats die in de mode is en bezocht wordt door hen die de mode aangeven; ...GEK, m. (-ken), die elke dwaasheid der mode navolgt; ...GOED, o. kleedingstof die in de mode is; ...GRIL, v. (-len), gril van de mode; ...HOED, m. (-en); ...JOURNAAL, o. tijdschrift dat de mode behandelt; ...KLEUR, v. (-en), kleur die in de mode is.

2018-09-01

Caoutchouc-artikel

CAOUTCHOUC-ARTIKEL, o. (-en), zeer rekbaar artikel (in wet of verordening); ...BUIS, v. (...buizen); ...MAATSCHAPPIJ, v. (-en), die caoutchouc tot voorwerpen laat verwerken en die in den handel brengt; ...PAPIER, o. caoutchouc in dunne vliezen, gebruikt om vocht en lucht af te sluiten.