Wat is de betekenis van Aristóphanes?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Lexicon Internationale auteurs

Josien Moerman (1985)

Aristophanes

(ca. 445-ca. 385 v.C.) Grieks dichter, grootste vertegenwoordiger van het oude Attische blijspel. Van zijn ca. 40 komedies zijn er 11 bewaard. Zijn eerste stukken bevatten scherpe kritiek op de nieuwe, democratische stromingen in Athene, bijv. Archanès 425 (De Acharniërs), Hippès 424 (De ridders), Nepheiai 423 (De wolken), Sph&eg...

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aristophanes

Gr. Aristopha'nes, van Athene, de grootste der Atheense blijspeldichters, leefde ten tijde v.d. Peloponne'sische oorlog (± 445—388). ^og 11 stukken zijn van hem over, waaronder ,,de Wolken”. ,.de Wespen”, „Lysistrata”, ,,de Kikvorsen” en ,,de Vogels”, bijna alle scherp satyrisch.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ăristŏphănēs

is, m. 1. uit Athene, beroemd dichter der oude comedie, tijdgenoot van Socrates ; daarv. Aristŏphănēus of -nīus, Aristophaneïsch. 2. uit Byzantium, Alexandrijns grammaticus, leermeester van Aristarchus.

2024-07-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Aristophanes

(ca 445-385 v.C.), grootste Gr. blijspeldichter. Van zijn 44 stukken zijn 11 bewaard: De Acharnensers, de Ridders, de Wolken (waarin hij Socrates bespottelijk maakt), de Wespen, de Vrede, de Vogels, Lysistrata, de Thesmophoriazusae, de Kikvorsen, de Ekklesiazusae, Ploutos. Hekelt als conservatief de nieuwe stromingen op het gebied van de staatkunde...

2024-07-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Aristophanes

Atheense blijspeldichter, leefde ± 445-385 v. Chr.; zijn eerste blijspel werd opgevoerd in 427, dus in het begin van de Peloponnesische oorlog, waarop zijn stukken herhaaldelijk betrekking hebben. Van de 44 blijspelen, vaak naar het erin optredende koor genoemd, zijn 11 bewaard:1. De Acharnensers, waarin de held van het stuk, Dikaiopolis, ee...

2024-07-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Aristophanes

beroemd Grieksch blijspeldichter (450/385 v. Chr.), schreef ruim 49 stukken waarvan 11 zijn bewaard gebleven; hekelde als reactionnair al het nieuwe, de modegrillen v. zijn tijd e/d eigenaardigheden v. zijn tijdgenooten.

2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Aristophanes

(aris’to:fanes) Grieks blijspeldichter, ° 448 v. K., + 388 te Athene. Van zijn 40 stukken blijven er 11 over: Acharniërs, Ridders, Wolken (tegen de Sofisten en Sokrates), Wespen (tegen de proceslust der Atheners), Vrede, Vogels (tegen de lichtgelovigheid der Atheners), Kikkers (tegen Euripides), Ploetos, en drie vrouwenkomedies: Luci...

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Aristophanes

Aristophanes - de grootste blijspeldichter der Oudheid, geb. te Athene, waarschijnlijk in de 84ste olympiade (tusschen 444 en 440 v. C.), overl. 388 v. C. Hij had drie zonen, Ararus, Philippus en Nicostratus, die na zijn dood ook met tooneelstukken optraden. A. schijnt in nauwe betrekking tot de beide tooneelspelers Philonides en Callistratus gesta...