Wat is de betekenis van Aristocratie?

2019
2021-07-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aristocratie

aristocratie - Zelfstandignaamwoord 1. een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten Lange tijd hebben filosofen en politici gediscussieerd over de voor- en nadelen van een aristocratie tegenover een democratie. 2. een groep van men...

Lees verder
2018
2021-07-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aristocratie

aristocratie - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-ris-to-kraat-sie 1. regering die bestaat uit mensen met een hoge status ♢ een aristocratie wordt niet gekozen, maar benoemd door de elite in een maatschappij 2. groep personen ui...

Lees verder
2004
2021-07-25
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Aristocratie

Vorm van bestuur waarbij een kleine groep mensen met voorrechten (adel) de macht heeft.

1994
2021-07-25
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Aristocratie

[Gr. aristokratia, van aristos = beste, en kratein = machtig zijn] regering van edelen, voornaamsten of patriciërs.

1993
2021-07-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Aristocratie

(aristokratie) de aanzienlijken; heerschappij van adellijken

1981
2021-07-25
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Aristocratie

heerschappij van de aanzienlijksten, door geboorte, vermogen of positie.

1955
2021-07-25
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Aristocratie

de voorname wereld; de gezamenlijke aristocraten; ook: heerschappij der adellijken of voornamen.

1950
2021-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aristocratie

(<Gr.), v. (-ën), 1. regering van de besten, inz. van de adel of van de patriciërs ; 2. staat die door de aanzienlijksten bestuurd wordt; 3. de aanzienlijken, de voorname familiën van een land of een stad: de Engelse aristocratie; de aristocratie van Den Haag ; 4. (fig.) het zijn van aristocraat in de bet. 3. : ...

Lees verder
1949
2021-07-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aristocratie

regering door de besten, moreel en intellectueel, later de aanzienlijksten. In Oudheid kwamen, bv. in Griekenland, veel A. voor. In later tijd zijn o.a. Venetië en de Nederlanden aristocratisch bestuurde Republieken. Tegenwoordig is de A. als staatsvorm geheel verdwenen. Men onderscheidt in spreektaal nog: geboorte-H. (adel), stands-H., beroep...

Lees verder
1948
2021-07-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

aristocratie

v. heerschappij der adellijken of voornamen; (ook; de gezamenlijke aristocraten); aristocratisch bestuurde staat; de eersten, de vertegenwoordigers der hoogste standen in een stad of plaats; de besten of uitmuntendsten op wetenschappelijk gebied enz.

1933
2021-07-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Aristocratie

1) de regeering v/e kleine groep aanzienlijken; 2) de klasse der rijken en aanzienlijken. Tegengestelde: democratie, het hoogste gezag behoort a/h volk.

Lees verder
1933
2021-07-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Aristocratie

Aristocratie - (Gr. aristos = de beste, kratein = regeeren) duidt een staatsvorm aan, waarbij de regeermacht uitsluitend in handen is van een bepaalde groep in tegenstelling tot de monarchie of alleenheerschappij en de democratie of volksregeering. Men bedoelde met dien naam bij wijze van euphemisme aan te geven, dat het bestuur bij de bekwaamsten...

Lees verder
1928
2021-07-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Aristocratie

kan in twee betekenissen worden gebruikt. Ten eerste is aristocratie (een woord, dat uit het Grieks afkomstig is) die regeringsvorm, waarbij de macht berust bij de besten (aristoi). In den tijd van de Republiek der Zeven Provinciën b.v. werd ons land op aristocratische wijze bestuurd. De stedelijke regenten oefenden de allesbeheersende macht u...

Lees verder
1925
2021-07-25
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

aristocratie

(Gr. , beste en heerschen). Heerschappij van de besten, d.i. van de edelen en voornamen. Hoewel eigenlijk niet gebonden aan een bepaalden stand of klasse, werd de naam toch daarmede vereenzelvigd. Eene aristocratie is zeker voortreffelijk, mits daaronder verstaan wordt niet een standbevoorrechting eenvoudig op grond van geboorte zonder eenige eige...

Lees verder
1898
2021-07-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ARISTOCRATIE

v. regeering van den adel of van de patriciërs; een regeeringslichaam van aristocraten; de aanzienlijken van een land; — zij die uitmunten door geboorte, beschaving en ook welgesteldheid; (fig.) de aristocratie van braafheid en bekwaamheid; — de aristocratie des geestes, de voorrang op grond van braafheid enz., ook de personen die...

Lees verder
1870
2021-07-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aristocratie

Een woord van Griekschen oorsprong, hetwelk “de heerschappij van de besten” beteekent. Het is het eerst gebruikt door Aristoteles om eene staatsinrigting aan te duiden, welke zich evenzeer onderscheidt van de monarchie (eenhoofdigen regéringsvorm) als van de démocratie (volksregéring), - namelijk zoodanige staatsinrigting, welke rang, gezag...

Lees verder
1864
2021-07-25
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

aristocratie

aristocratie - v. gmv. adelheerschappij, regeering der aanzienlijken