2020-04-07

Argument

Een argument is een aangevoerd feit dat wordt gebruikt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten. Een argument is een bewijsmiddel en geeft ook vaak de reden aan om iets te doen. Argumenten moeten kunnen aantonen waarom een ingenomen standpunt van iemand solide is. Een standpunt steunt op gegeven argumenten. Goede argumenten kunnen geven, behoort tot de basisvaardigheden in veel beroepen. Juristen, filosofen en politici zijn voorbeelden van mensen die vaak goede argumenten moeten hebben om h...

2020-04-07

Argument

Zie redenering.

2020-04-07

argument

argument - Zelfstandignaamwoord 1. een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen Dat bleek een belangrijk argument in de discussie. 2. een reden om iets te doen Dat was een belangrijk argument voor de benoeming tot nationaal park. 3. (wiskunde), (informatica) een variabele waar een functie van afhangt De functie f(x,y) heeft twee argume...

2020-04-07

argument

argument - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-gu-ment 1. waarom je het doet of vindt ♢ zijn argument voor het kopen van die auto is dat het station zo ver is 2. wat je aanvoert om een stelling te bewijzen of te ontkrachten ♢ het belangrijkste argument voor het invoeren van de nieuwe regeling is dat die meer opbrengt ...

2020-04-07

Argument

Dit woord, afkomstig van het Latijnsche argumentum, beteekent eigenlijk eene waarheid, waaruit men eene andere kan afleiden, en dus een bewijs of dat gedeelte van het bewijs, dat er den eigenlijken grondslag van uitmaakt. Doorgaans echter wordt het gebruikt in de beteekenis van bewijsvoering (argumentatio). Men onderscheidt naar gelang van het doel, dat men bij het bewijzen beoogt, de volgende soorten van argumenten: Argumentum ad hominem of een bewijs, dat juist gepast is voor den persoo...

2020-04-07

ARGUMENT

o. (-en), bewijsgrond; ook: dat zou nog een argument zijn, eene reden.

2020-04-07

Argument

Argument - Lat. argumentum: bewijsvoering, betoog.

2020-04-07

Argument

Argument - (Lat., = bewijs) is 1° in de w e 1 sprekendheid een door den redenaar tot bewijs zijner stelling aangevoerde reden, welke geschikt is, den toehoorder de waarheid, noodzakelijkheid enz. der stelling te doen inzien. Naar dit doel kan men 3 soorten onderscheiden: sommige, die meer het verstand bevredigen, andere die meer de verbeelding voldoen, weer andere die vooral op het gemoed werken. Men vindt a. in het wezen der betreffende zaak, in de gevolgen ervan, enz., verder in het getuigenis...

2020-04-07

argument

argument - o., bewijsgrond.

2020-04-07

argument

argument - o. (argumenten), bewijsgrond, betoogrede, bewijsvoering

2020-04-07

argument

o. bewijsgrond.