2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage is een; 1. gelijktijdige koop en verkoop van dezelfde effecten (of andere waardepapieren) of valuta op verschillende markten of beurzen waardoor wordt geprofiteerd van prijsverschillen. 2. regeling waarbij op de grondslag van vrijwillige onderwerping geschillen kunnen worden beslist door particulieren. Bij arbitrage wordt de beslissing van het geschil in eerste aanleg overgelaten aan één of drie deskundigen, ook wel arbiters, scheidsmannen of scheidsrechters genoemd. De procedure...

2020-01-24

Arbitrage

Scheidsrechterlijke beslissing, die als vorm van geschillenregeling voorkomt in rechtspositiereglementen en in collectieve arbeidsovereenkomsten. Arbitrage gaat verder dan bemiddeling, omdat een arbitrage-uitspraak en een arbitrage-overeenkomst gewoonlijk bindend zijn. Zie ook Goederenarbitrage.

2020-01-24

arbitrage

arbitrage - v. gmv. (hand.) berekeningen der wisselkoersen van verschillende plaatsen om den voordeeligsten te vinden

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage - [Fr., Lat. zie arbiter], v., I. de werkzaamheid van arbiters; regeling van of uitspraak in een geschil door arbiters ; Hof van Arbitrage, hof van door de mogendheden gekozen arbiters tot beslissing van internationale geschillen ; 2. gelijktijdige prijsberekening op verschillende plaatsen van dezelfde goederen, wissels of effecten . RECHT. Privaatrecht. In Nederland is de arbitrage geregeld in de artt. 620-657 WBv. De voornaamste beperking van de mogelijkheid van arbitrage is, dat zij...

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage - (Eng. arbitration, Fr. arbitrage, D. arbitrage): In het algemeen het eindoordeel na het onderzoek, dat men instelt: 1e. om te zien, waar een artikel duur of goedkoop is, 2e. om te zien, of men een artikel kan gebruiken, om met voordeel een schuld te betalen of een vordering te innen; 3e. om een zelfstandige operatie uit te voeren, d.w.z. koopen op de eene plaats en verkoopen op de andere. Ook : de uitspraak van scheidsmannen. In den effecten, wissel-, speciehandel: de nauwkeurige be...

2020-01-24

arbitrage

arbitrage - v., beslissing door scheidsrechters; benadering;(handelsterm) vergelijking der koersen.

2020-01-24

ARBITRAGE

v. uitspraak van een arbiter: Hof van Arbitrage, hof van door de mogendheden gekozen arbiters tot beslissing van internationale geschillen; — commissie van arbitrage door beide partijen gekozen commissie tot beslissing van geschillen; — (hand.) berekening der wisselkoersen van verschillende plaatsen, ten einde de voordeeligste manier te bepalen om door trekken en afgeven van wissels zijne schuld te vereffenen; — (hand.) ‘t koopen van papieren op plaatsen waar ze laag staan om ze te verko...

2020-01-24

Arbitrage

In het recht kan arbitrage worden aangemerkt als zijnde een alternatief voor een gerechtelijke procedure. De arbiters in het geschil zijn in dit geval geen rechters. Een juridisch geschil komt in vele gevallen voor de rechter. De partijen in het geschil zien het voorleggen van de zaak aan de rechter vaak als noodzaak en de laatste mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Procederen kost echter veel geld en derhalve zoeken partijen vaak naar een alternatief. Een van deze alternatieven is het a...

2020-01-24

arbitrage

arbitrage - Het tegelijkertijd kopen en verkopen van financiële waarden (zoals aandelen, obligaties, opties of valuta’s) in een poging gebruik te maken van prijsverschillen op de verschillende markten.

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage - 1° (Ned. Recht) het beslissen van geschillen door scheidsmannen (arbiters), dit zijn door partijen gekozen leekenrechters. De overeenkomst, waarbij men een bepaald geschil aan a. onderwerpt (compromis), moet schriftelijk worden aangegaan (acte van compromis). Ook kan men reeds tevoren afspreken te rijzen geschillen aan a. te onderwerpen (arbitraal beding, pactum de compromittende). Worden partijen het in dit laatste geval niet eens over de keuze der scheidsmannen, dan beslist daarov...

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage - (Fr.) nauwkeurige berekening van de prijs, tegelijkertijd op verschillende beurzen, teneinde te kunnen profiteren van de koersverschillen tussen dezelfde fondsen. Er wordt gezegd dat men voor dit soort verrichtingen moet beschikken over 'stalen zenuwen, de hersens van Einstein en het geduld van Job'.

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage - 1) rechtspraak door scheidsmannen, 2) in den handel: de berekening, hoe bij een gegeven stand der koersen, van de verschillen het grootste voordeel kan worden getrokken, hetzij bij het betalen of innen van schulden of vorderingen aan of op het buitenland, hetzij bij transacties uitsluitend met het oog op deze koersverschillen ondernomen. Arbitrage als onder 1) bedoeld, kan zoo wel in het privaatrecht als in het volkerenrecht voorkomen. — Voor het privaatrecht wordt zij geregeld in...

2020-01-24

Arbitrage

Arbitrage (juridisch). Men noemt aldus de beregting van een geschil door arbiters of scheidslieden (zie aldaar). Ook is het wel de door deze gegevene uitspraak zelve, de arbitrale uitspraak in tegenstelling met vonnis of arrest, de uitspraak over een geschil, gedaan door regters, volgens de wet van Staatswege aangesteld. De redenen, waarom aan eene arbitrage de voorkeur gegeven wordt boven een procès voor de gestelde regters of regtscollegiën, zijn gew...

2020-01-24

arbitrage

arbitrage - Zelfstandignaamwoord 1. het handelen van een scheidsrechter of arbiter (spraakgebruik) De arbitrage was in handen van een internationaal geroemde scheidsrechter. 2. (juridisch) het resultaat van het handelen van een arbiter 3. het gelijktijdig op verschillende markten kopen en verkopen om gebruik te maken van koersverschillen, handelsarbitrage Woordherkomst Naamwoord van handeling van arbitreren met het achtervoegs...

2020-01-24

Arbitrage

geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar arbiters een uitspraak doen.

2020-01-24

arbitrage

1. Beslissing van de arbiter. 2. Uitroep van een speler die een beroep wil doen op de arbiter.

2020-01-24

Arbitrage

Het gebruikmaken van wisselkoersverschillen tussen valutamarkten op een moment in de tijd.

2020-01-24

Arbitrage

Een woord, dat juist in de laatste jaren zeer veel wordt gebruikt door handelaren en Volkenrechtbeoefenaren en dat betekent: geschil-oplossing door scheidsmannen. Arbiter is in het Latijn de naam voor scheidsrechter. Al jaren lang is men er over doende, om te komen tot een internationale rechtspraak, waaraan al de Staten in en buiten Europa zullen zijn onderworpen, zodat het op eigen gezag verklaren van oorlogen enz. in de toekomst even onmogelijk zal worden tussen Staten als nu tussen personen....

2020-01-24

Arbitrage

1. Scheidsrechterlijke uitspraak. Deze kan o.a. voor handels- en arbeidsgeschillen incidenteel worden aanvaard, of bij voorbaat verplicht en verbindend gesteld, hetzij bij contract tusschen de beide partijen, hetzij bij de wet. In het laatste geval ook in de vorm van incidenteele maatregel van bestuur. (Dit is bijv. in Ned. het geval voor arbeidsconflicten in bij de landbouwcrisisorganisatie betrokken bedrijven). In Ned. is A. door de wet in het algemeen beperkt tot geschillen, waarin beide part...

2020-01-24

Arbitrage

Vorm van geschilbeslechting waarbij niet de rechter, maar één of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen. Zie ook: