Wat is de betekenis van Arbeidsmarkt?

2023-10-02
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeid. Arbeid staat in dit geval voor arbeidskrachten (mensen). De arbeidsmarkt kan krap (weinig aanbod van mensen, veel vraag naar mensen) of ruim (veel aanbod van mensen, weinig vraag naar mensen) zijn. Bij een ruime arbeidsmarkt hoeven organisaties weinig investe...

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

arbeidsmarkt

arbeidsmarkt - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeid Het opleidingsniveau van nieuwkomers op de arbeidsmarkt moet omhoog. De arbeidsmarkt trekt gelukkig weer aan. Woordherkomst samenste...

Direct toegang tot alle 18 resultaten over Arbeidsmarkt?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Arbeidsmarkt

De vraag naar arbeidsdiensten door werkgevers en het aanbod van arbeidsdiensten door werknemers.

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

arbeidsmarkt

arbeidsmarkt - zelfstandig naamwoord uitspraak: ar-beids-markt 1. het geheel van vraag en aanbod van betaald werk ♢ werkgevers en werknemers maken deel uit van de arbeidsmarkt 1. een krappe (overspannen) arbeidsmarkt ...

2023-10-02
Arbeidsmarktmakelaars begrippenlijst

H. van Lieshout (2007)

Arbeidsmarkt

Markt waarop vraag naar arbeid van werkgevers en aanbod van arbeid van werknemers bij elkaar komen.

2023-10-02
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Arbeidsmarkt

Van de autochtone bevolking is ruim zeventig procent werkzaam op de arbeidsmarkt, van de niet-westerse migranten is dat vijftig procent. Deze laatste groep is dus twee keer zo vaak werkeloos. Er zijn grote verschillen tussen en binnen de migranten groepen. Kaapverdianen, Hongkong-Chinezen en Surinamers hebben voor zestig procent werk, Somaliërs wer...

2023-10-02
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Arbeidsmarkt

Afhankelijkheidsbetrekkingen tussen grote aantallen mensen in hun hoedanigheid van vragers en aanbieders van arbeid.

2023-10-02
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Arbeidsmarkt

Het geheel van vraag naar arbeid en hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten (Van Dale, 1992). Hövels (1985) omschrijft het begrip arbeidsmarkt als het mechanisme dat de aansluiting regelt tussen de autonome systemen arbeid en onderwijs. De arbeidsmarkt vervult een allocatiefunctie: personen met bepaalde opleidingskwalificaties worden via de arbeids...

2023-10-02
ABC van de Klinische psychologie

Henk T. van der Molen, Ellin Simon & Jacques van Lankveld (1997)

arbeidsmarkt

De mechanismen en instituties aangaande de koop en verkoop van arbeidsvermogen, waardoor zowel de allocatie als de prijsvorming van arbeid tot stand komt.

2023-10-02
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Arbeidsmarkt

Ontmoetingsplaats van vraag naar en aanbod van personeel. Het geheel van factoren dat het aanbod van en de vraag naar personeel bepaalt. Teruggebracht tot produktiefactor, dat wil zeggen verkoper van prestaties, wordt de werknemer tevens kostenfactor.

2023-10-02
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Arbeidsmarkt

De totale vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid. De arbeidsmarkt bestaat uit een groot aantal deelmarkten. Een werknemer is namelijk niet overal inzetbaar. Een werkloze leraar kan niet zonder omscholing in de metaalindustrie gaan werken. De deelmarkten kunnen onderscheiden worden naar bedrijfstak, naar het niveau van het werk en naar regio. Vo...

2023-10-02
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

ARBEIDSMARKT

De - denkbeeldige plaats waar de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten elkaar ontmoeten. Door de geografische situatie van Zeeland is er een aantal deelmarkten te onderscheiden, die door de verbeteringen van onderlinge verbindingen in toenemende mate met elkaar in relatie staan. Gewestelijke arbeidsbureaus vervullen hierop een bemiddelende r...

2023-10-02
Gerben Abma

Gerben Abma (1976)

ARBEIDSMARKT

zie Werkgelegenheid.

2023-10-02
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ARBEIDSMARKT

De A. in Frl. wijkt op vele punten af van de Nederlandse. Dit komt door het overwegend agrarisch karakter van Frl. De landbouw brengt seizoenwerkloosheid mee, en bovendien neemt het aantal daar benodigde krachten af: 1947 ca48500, 1955 ca 41 600 personen, d.i. 35 pct. der mannelijke beroepsbevolking, in agrarische beroepen; het agrarisch welvaartsp...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Arbeidsmarkt

m., de uitwisseling van vraag en aanbod betreffende de arbeid, tussen werkgevers en werkzoekende arbeiders.

2023-10-02
Economische encyclopedie

D.C. van der Poel (1940)

Arbeidsmarkt

Naast de normale marktverhoudingen treden bij de ontmoeting en uitwisseling van vraag en aanbod van arbeidskracht op de A. enkele bijzondere factoren op. Daar de arbeidskracht aan de persoon van den arbeider is gebonden, worden het aanbod en de reacties van de zijde van het aanbod hierdoor sterk beïnvloed. Aanpassing geschiedt van de zyde van...

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt beteekent, in den ruimsten zin gebruikt, alle factoren, die het aanbod van en de vraag naar arbeidsprestatie beheerschen. In een meer beperkten zin wordt onder a. verstaan alleen de factoren van economischen aard, die het aanbod van en de vraag naar arbeidsprestatie beheerschen, zoodat de zedelijke factoren in dit begrip niet zijn opge...

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Arbeidsmarkt

v./m., het ontmoetingspunt van de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten. Waar deze ontmoeting op een bepaalde plaats in concreto georganiseerd wordt, spreekt men van een ‘arbeidsbeurs’. Het spreekt vanzelf, dat de grote gevarieerdheid van de aard der gezochte en aangeboden arbeidsprestaties de arbeidsmarkt tot een zeer heterogeen...