Synoniemen van ambtsdrager

2020-01-26

Ambtsdrager

Het woord ambtsdrager drukt iets anders uit dan het woord ambtenaar. Een ambtenaar is een persoon, die door het openbaar gezag met een burgerlijk of rechterlijk ambt is bekleed, bijv. een ambtenaar van den burgerlijken stand, een rechterlijk ambtenaar, een ambtenaar bij het Openbaar Ministerie, enz. Maar een ambtsdrager is een persoon, die door kerkelijk gezag, d. i. van Christuswege door middel van zijn kerk tot het ambt van Dienaar des Woords of van Ouderling of van Diaken geroepen wordt. Het...

2020-01-26

ambtsdrager

ambtsdrager - Zelfstandignaamwoord 1. iemand die een belangrijk ambt vervult met name gebruikt bij kerkelijke- en overheidsfuncties Tijdens een ontmoeting met Cavusoglu stelde de Duitse minister voor Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel dat “bepaalde grenzen niet overschreven mogen worden en een van hen is de vergelijking met Nazi-Duitsland”. De Duitse regering wil Turkse politici niet verbieden campagne te voeren in Duitsland, ook al bepaalde het con...

2020-01-26

ambtsdrager

iemand die een bepaald, meestal een vrij belangrijk, ambt bekleedt, bv. een kerkelijk of politiek ambt; ambtsbekleder

2016-12-21

Rechter

Een rechter is een onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt.

2019-06-13

ceremoniële sleutels

Symbolische sleutel overhandigd aan een ambtsdrager, bijvoorbeeld een pastoor, bij zijn aanstelling. Soms voorzien van een inscriptie.

2020-01-26

DIACONIE

In de Calvinistische traditie is de diaken ambtsdrager in de Kerk naast de ouderling en de „herder en leraar”. Zijn taak was namens de gemeente de barmhartigheid te bedrijven. In de R.K.-e Kerk zijn diakenen aankomende priesters. Binnen de R.K.-e Kerk is een discussie gaande om het diaken-ambt een nieuwe vulling te geven, zodat het als onderdak kan dienen voor gehuwde priesters. In Friesland zijn 225 Hervormde diaconieën. In tegenstelling tot de Gereformeerde en Christelijk Ge...

2020-01-02

BISSCHOPSKEUZE

Het dogmatisch feit van de apostolische successie moet onderscheiden worden van de wijze, waarop de ambtsdrager wordt aangewezen. Vanaf paus Clemens (90 n. Chr.) bezitten wij getuigenissen der oude Kerko.m. in haar bisschopslijsten — omtrent een aanwijzen van bisschoppen door de apostelen zelf. Na het apostolisch tijdperk werden de bisschoppen door clerus en christenvolk gekozen, terwijl de naburige bisschoppen de candidaten door aanname en wijding in het bisschopscollege inlijfden. Het C...

2020-01-02

VICARIAAT

is in het algemeen het ambt of het rechtsgebied van een vicaris. Kerkrechtelijk is een vicaris de plaatsvervanger van een geestelijk ambtsdrager, die tijdelijk of bestendig diens volmachten, geheel of gedeeltelijk uitoefent. Het katholieke kerkrecht kent verscheidene vicarii. Als plaatsvervanger van de paus treden op a. voor het bestuur van het bisdom Rome de KardinaalVicaris, b. voor de leiding van bepaalde missiegebieden, de Apostolische Vicarissen. Het gebied waarover deze laatsten zijn aang...

2020-01-26

VICARIS (vicarius)

Plaatsvervanger van een geestelijk ambtsdrager. Van de paus: vicarius apostolicus, zo in de 17de eeuw het hoofd van de ‘Hollandse missie’, de clandestiene r.k. kerk in Nederland, in de afzonderlijke bisdommen vertegenwoordigd door provicarissen. zie Bisdom, Bisschop. Van de bisschop: V.-generaal, sinds de 13de eeuw in feite het geestelijk hoofd van het bisdom (de provicarissen noemden zich ook vaak F.-generaal). Van de pastoor: hetzij als vervanger van een fictieve bij incorporatie,...

2017-05-30

CdK

commissaris der Koningin, man of vrouw die als de hoogste ambtsdrager van een Nederlandse provincie geldt en de voorzitter is van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten; sinds de abdicatie van Koningin Beatrix (30 april 2013) en het koningschap van Willem-Alexander, net als vroeger, ook: commissaris des Konings

2019-03-20

Bisschopskeuze

Bisschopskeuze - Terwijl Christus zelf het bisschopsambt heeft ingesteld, heeft Hij echter niet bepaald, op welke wijze de ambtsdrager moet worden aangewezen. De regeling der b. is dus aan de Kerk overgelaten en kan daarom verschillend zijn voor verschillende tijdperken of landen, zooals feitelijk ook het geval is. Oudtijds geschiedde de b. door geestelijkheid en volk, maar de keuze moest bevestigd worden door de naburige bisschoppen en den metropoliet. In de 12e eeuw verkregen de kapittels het...

2019-02-02

Ambtsontheffing

Ambtsontheffing - Hieronder vatten we samen al de verschillende wijzen, waarop een geestelijke, die een kerkel. ambt rechtens bezit, dit ambt zelf (niet alleen de uitoefening ervan) en dientengevolge de daaraan verbonden rechten en verplichtingen verliest. Behalve door den dood van den ambtsdrager of doordat de vastgestelde tijd, waarvoor men benoemd is, verstreken is , kan dit geschieden (cf. C.I.C. can. 183—195): 1°door vrijwilligen afstand (renuntiatio expressa), mits deze door de wettige...

2017-10-17

ambtsdragers

ambtsdragers - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord ambtsdrager

2019-06-13

ambtswoningen

Ambtswoningen zijn woning en die samenhangen met een bepaald ambt. In Nederland hebben pastoors, burgemeesters, ambassadeurs en sommige politici soms een ambtswoning. Een ambtswoning is representatief en bedoeld om gasten (collega-bestuurders) te ontvangen. Ofschoon de betrokken ambtsdrager vaak verplicht is de ambtswoning of pastorie te betrekken (pastoor, burgemeester) staat het andere functionarissen vaak vrij om zijn intrek te nemen in de woning. Zodra iemand anders het ambt gaat bekleden, m...

2017-10-31

ambtsketen

ambtsketen - Zelfstandignaamwoord 1. een halsketting als symbool van het ambt van een hoge ambtsdrager zoals van een burgemeester of een rector van een universiteit Sommige gemeenten hebben een tweede ambtsketen als reserve. Woordherkomst samenstelling van ambt en keten met het invoegsel -s-

2020-01-02

AMEN

(Hebr., vast en zeker, zo is het; eventueel zo zij het) kennen wij vooral als afsluitende formule van het gebed. Vanuit de joodse synagogedienst werd dit slotwoord onvertaald ook in de liturgie der Christelijke Kerk overgenomen. Het volk zingt het Amen om zich aan te sluiten bij hetgeen door de ambtsdrager werd uitgesproken (zie reeds i Kor. 14 : 16). In deze acclamatie drukt het als volk Gods zijn recht van deelneming aan het Christus-mysterie uit. De Ecclesia antwoordt op het goddelijke Ja, d...

2017-11-02

spindokter

spindokter - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) (beroep) een adviseur of voorlichter van een politieke partij of een ambtsdrager die de opdracht heeft het beleid van zijn politieke opdrachtgever zo positief mogelijk te presenteren en te verdedigen of hem of haar daarin te coachen Woordherkomst samenstelling van spin(werkwoord) en dokter Verwante begrippen goed betaalde leugenaar, manipuleren, mannetjesmakerij

2019-12-29

Syneslus van Cyrene

(tusschen 370 en 415) neo-platonisch filosoof, sinds 410 bisschop te Ptolemaïs te Cyrene. Toen hij bisschop werd, was hij waarschijnlijk nog ongedoopt. Hij was ook schrijver en arbeidde aan de verbinding van Neo-platonisme en Christendom. Als ambtsdrager heeft hij veel geleden, omdat de bezigheden van zijn ambt hem van zijn ideaal, het beschouwende leven, afleidden. Met het Christendom in zijn ascetischen vorm kon hij het wel vinden, maar sommige leerstukken, zooals die van het vergaan der...

2018-08-17

laveloos zijn

Onder invloed van drank of drugs zijn. Mogelijk een dialectische uitspraak van ‘lijveloos’, een woord dat in de zeventiende eeuw ‘ten dode opgeschreven’ betekende. In de Zaanstreek werd ‘lijveloos’ nog lange tijd aangetroffen in de betekenis van machteloos. Het kan echter ook gewoon van het werkwoord ‘laven’ (de dorst lessen) zijn afgeleid, met toevoeging van ‘loos’, dat ‘zonder’ betekent. Een laveloze persoon heeft een niet te stillen dorst. Laveloos wordt vermeld door o...

2019-12-29

Ambtsgewaad

Dat de ambtsdragers, steeds wanneer zij zich in het openbaar vertoonen, of alleen wanneer zij in functie zijn, een bijzonder kleed dragen, ’t geen men „ambtsgewaad” noemt, kan drieërlei reden hebben: 1° om ceremonieel een gedachte tot uitdrukking te brengen, welke in het ambt besloten ligt; denk b.v. aan den efod des hoogepriesters onder het Oude Verbond; 2° om symbolisch het onderscheid te kennen te geven tusschen ambtsdragers en leeken; 3°om onderscheidend de...