2019-11-20

allegorie

Tekst waarin alle belangrijke elementen (personen, begrippen, gebeurtenissen) beelden zijn voor iets anders. De tekst heeft dus een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis, waarbij de laatste de werkelijke betekenis is. Heel veel allegorieën zijn ook satiren. De beroemdste allegorie uit de wereldliteratuur is waarschijnlijk Animal farm (1945) van George Orwell. Hierin wordt verteld hoe op een boerderij de dieren in opstand komen tegen de wrede boer en een nieuwe samenleving stichten waarin...

2019-11-20

Allegorie

Allegorie is een soort beeldspraak, waarbij abstracte zaken als deugd, moed, dapperheid, liefde, dood, gerechtigheid, lente, enz. als handelende, levende personen worden voorgesteld. Bijv. de dood is allegorisch (zinnebeeldig) een oud man met een zeis; de gerechtigheid een vrouw met een blinddoek voor de ogen, terwijl zij in de ene hand een weegschaal, in de andere een zwaard houdt: de blinddoek drukt uit, dat de gerechtigheid zonder aanzien des persoons moet handelen, de weegschaal geëist te k...

2019-11-20

allegorie

Allegorie is het door middel van meerdere zinnebeelden een begrip voorstellen, meestal door een persoon, dier en/of ding; begrippen als deugden, ondeugden, sterrenbeelden enz.; bijv. een oude man met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd.

2019-11-20

allegorie

G allègoria ‘anders zeggen’, L allegoria. Breed uitgewerkte metafoor of beeldspraak, bv. de allegorie van de grot (Plato); ‘Ic was in mijn hoofkijn om cruit gegaen’ (Suster Bertken); ‘Scheepspraet’ (C. Huygens); ‘Ego flos’ (G. Gezelle). In hellenistische tijd ontstond de allegorese, het allegorisch interpreteren van teksten, bv. die van Homerus. In de middeleeuwen werden oudtestamentische verhalen gelezen als voorafbeeldingen van het evangelie. Als tekstgenre is de allegorie een...

2019-11-20

allegorie

Een symbolische voorstelling van een idee of een begrip. Op Franse pendules vooral uit het eind van de 18de en de 19de eeuw komen veel allegorieën voor. Voorbeelden zijn: - allegorie van de astronomie. Afgebeeld is: een hemelglobe, twee putti, de ene met een passer, de andere met een sterrenkijker; - allegorie van de handel. Afgebeeld zijn putti, waarvan er één een vat in een schip rolt, de andere iets afweegt en de derde aan een tafel de administratie voert. Deze voorbeelden zijn met vele u...

2019-11-20

Allegorie

Allegorie (Eene) is in het algemeen de toelichtende voorstelling eener zaak doormiddel van eene andere, die gelijkvormig is aan de bedoelde. De dubbele beteekenis dier voorstelling moet duidelijk uitkomen; in het beeld moet men de bedoelde zaak aanschouwen, en deze mag het beeld niet geheel en al uitwisschen, zoodat het eigenaardige van dit laatste behouden blijft. Daarom is de allegorie een hulpmiddel voor de dichtkunst en de welsprekendheid, voor de schilderkunst en het tooneelspel, wan...

2019-11-20

Allegorie

Voorstelling van een abstract idee of begrip, dat door middel van personen, voorwerpen en.handelingen wordt verduidelijkt. Een belangrijk onderdeel is de personificatie.

2019-11-20

allegorie

allegorie - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een metafoor in de vorm van personificatie van iets abstracts op grond van gelijkenis, met name gebruikt in de letterkunde en de beeldende kunst Woordherkomst Afkomstig van het Griekse ἄλλον (iets anders) en ἀγορεύειν (in het openbaar spreken) Verwante begrippen metafoor

2019-11-20

Allegorie

Allegorie - eene stijlfiguur, waarbij een samenhangende reeks van begrippen wordt voorgesteld door middel van een parallelle samenhangende reeks van beelden. De a. is niet iets naïefs, maar iets opzettelijks, kunstigs, vaak kunstmatigs. Zij dient in het algemeen om een of andere abstracte waarheid of geestelijk proces aanschouwelijk voor te stellen, zoo Bunyan’s Christenreis. Men kan daarbij zelf de beelden vormen of gebruik maken van bestaande beelden of metaphora’s, hetzij dan aan geschie...

2019-11-20

ALLEGORIE

Allegorie v. (-ën), zinnebeeldige voorstelling (schilder- en beeldhouwwerk); inz. in de stijlleer: voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metaphora), proza- of dichtstuk dat voortdurend aan iets anders dan ’t meegedeelde doet denken Vondels Lucifer wordt door velen als eene politieke allegorie beschouwd, als toespeling op ’t verzet tegen Filips II.

2019-11-20

Allegorie

... een lastig woord en bij ’t uitleggen, wat dit woord betekent, moeten nog meer lastige woorden worden gebruikt. Een allegorie dan is een zinnebeeldige voorstelling of een zinnebeeldig verhaal. Wanneer men op een schilderij b.v. de liefde voorstelt door een jong onschuldig meisje, de gerechtigheid door een geblinddoekte vrouw met een weegschaal in de hand, dan is dit een zinnebeeldige of allegorische voorstelling.Vele sprookjes bevatten allegorische voorstellingen. Wanneer je b.v. een ve...

2019-11-20

allegorie

allegorie - v., zinnebeeldige voorstelling ; beeldspraak.

2019-11-20

allegorie

v. zinnebeeldige voorstelling.