Wat is de betekenis van allegorie?

2019
2021-02-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

allegorie

allegorie - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een metafoor in de vorm van personificatie van iets abstracts op grond van gelijkenis, met name gebruikt in de letterkunde en de beeldende kunst Woordherkomst Afkomstig van het Griekse ἄλλον (iets anders) en ἀγορεύειν (in het openbaar spreken) Verwante begrippen...

Lees verder
2017
2021-02-27
Klokkenlexicon

Klokkenlexicon

allegorie

Een symbolische voorstelling van een idee of een begrip. Op Franse pendules vooral uit het eind van de 18de en de 19de eeuw komen veel allegorieën voor. Voorbeelden zijn: - allegorie van de astronomie. Afgebeeld is: een hemelglobe, twee putti, de ene met een passer, de andere met een sterrenkijker; - allegorie van de handel. Afgebeeld zijn putti, w...

Lees verder
2015
2021-02-27
Groot Retorisch Woordenboek | Lexicon van stijlfiguren

Paul Claes, Eric Hulsens

allegorie

G allègoria ‘anders zeggen’, L allegoria. Breed uitgewerkte metafoor of beeldspraak, bv. de allegorie van de grot (Plato); ‘Ic was in mijn hoofkijn om cruit gegaen’ (Suster Bertken); ‘Scheepspraet’ (C. Huygens); ‘Ego flos’ (G. Gezelle). In hellenistische tijd ontstond de allegorese, het allegorisch interpreteren van teksten, bv. die van Homerus. In...

Lees verder
2009
2021-02-27
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

allegorie

Tekst waarin alle belangrijke elementen (personen, begrippen, gebeurtenissen) beelden zijn voor iets anders. De tekst heeft dus een oppervlaktebetekenis en een dieptebetekenis, waarbij de laatste de werkelijke betekenis is. Heel veel allegorieën zijn ook satiren. De beroemdste allegorie uit de wereldliteratuur is waarschijnlijk Animal farm (1945) v...

Lees verder
2004
2021-02-27
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Allegorie

Voorstelling van een abstract idee of begrip, dat door middel van personen, voorwerpen en.handelingen wordt verduidelijkt. Een belangrijk onderdeel is de personificatie.

2002
2021-02-27
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

allegorie

Allegorie is het door middel van meerdere zinnebeelden een begrip voorstellen, meestal door een persoon, dier en/of ding; begrippen als deugden, ondeugden, sterrenbeelden enz.; bijv. een oude man met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd.

1993
2021-02-27
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Allegorie

beeldspraak; symbolische voorstelling

1970
2021-02-27
Antiek encyclopedie

De grote encyclopedie van antiek

Allegorie

verzinnebeelding van een abstract begrip of gebeuren, meestal door een persoon. Zeer bekende allegorische beelden zijn bijv. de Tijd (grijsaard met zeis), de Hloop (vrouw met anker), de Fortuin (naakte vrouw staande op bal, die zich door de wind laat meevoeren).

1950
2021-02-27
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Allegorie

(<Gr.), v. (-ën). samengestelde zinnebeeldige voorstelling van een abstract begrip (in beeld, kunst en vertoningen): een grijsaard met een zeis en een zandloper is een allegorie van de tijd ; in ’t bijz. in de stijlleer : voortgezette en uitgewerkte vergelijking (rnetaphora), proza- of dichtstuk dat bepaalde toestanden of gebeu...

Lees verder
1949
2021-02-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Allegorie

(van Gr.: anders zeggen), zintuig, voorstelling die iets anders wil aanduiden dan hetgeen gezegd of geschreven wordt (bijv. duif of vrouw met palmtak, A. van de Vrede); allegorische verklaring'. het leggen van een zin in woorden die op zichzelf iets anders betekenen.

1948
2021-02-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

allegorie

v. zinnebeeldige voorstelling.

1928
2021-02-27
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Allegorie

... een lastig woord en bij ’t uitleggen, wat dit woord betekent, moeten nog meer lastige woorden worden gebruikt. Een allegorie dan is een zinnebeeldige voorstelling of een zinnebeeldig verhaal. Wanneer men op een schilderij b.v. de liefde voorstelt door een jong onschuldig meisje, de gerechtigheid door een geblinddoekte vrouw met een weegsc...

Lees verder
1926
2021-02-27
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Allegorie

is de naam van die bepaalde soort beeldspraak, die een uitgewerkt verhaal geeft, waarvan alle trekken moeten worden overgebracht. De allegorie staat naast de gewone vergelijking, die bedoelt twee dingen of twee handelingen ter verduidelijking naast elkaar te stellen en naast de gelijkenis, die ook wel een min of meer uitgewerkt verhaal geeft, doch...

Lees verder
1922
2021-02-27
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Allegorie

Allegorie is een soort beeldspraak, waarbij abstracte zaken als deugd, moed, dapperheid, liefde, dood, gerechtigheid, lente, enz. als handelende, levende personen worden voorgesteld. Bijv. de dood is allegorisch (zinnebeeldig) een oud man met een zeis; de gerechtigheid een vrouw met een blinddoek voor de ogen, terwijl zij in de ene hand een weegsch...

Lees verder
1916
2021-02-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Allegorie

Allegorie - eene stijlfiguur, waarbij een samenhangende reeks van begrippen wordt voorgesteld door middel van een parallelle samenhangende reeks van beelden. De a. is niet iets naïefs, maar iets opzettelijks, kunstigs, vaak kunstmatigs. Zij dient in het algemeen om een of andere abstracte waarheid of geestelijk proces aanschouwelijk voor te stellen...

Lees verder
1914
2021-02-27
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

allegorie

allegorie - v., zinnebeeldige voorstelling ; beeldspraak.

1908
2021-02-27
Vivat

Schrijver op Ensie

Allegorie

(Stijlleer) Als spraakfiguur: eene voortgezette metaphora — het aanschouwelijk voorstellen eener zaak door middel van eene andere die daarmede overeenkomst heeft. De eigenschap eener gepaste allegorie is, dat de figuurlijke zin gehandhaafd blijft en niet op onbestaanbare wijze met de eigenlijke beteekenis wordt vermengd, terwijl de verklaring...

Lees verder
1898
2021-02-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ALLEGORIE

Allegorie v. (-ën), zinnebeeldige voorstelling (schilder- en beeldhouwwerk); inz. in de stijlleer: voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metaphora), proza- of dichtstuk dat voortdurend aan iets anders dan ’t meegedeelde doet denken Vondels Lucifer wordt door velen als eene politieke allegorie beschouwd, als toespeling op ’t verzet tegen Filips...

Lees verder
1870
2021-02-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Allegorie

Allegorie (Eene) is in het algemeen de toelichtende voorstelling eener zaak doormiddel van eene andere, die gelijkvormig is aan de bedoelde. De dubbele beteekenis dier voorstelling moet duidelijk uitkomen; in het beeld moet men de bedoelde zaak aanschouwen, en deze mag het beeld niet geheel en al uitwisschen, zoodat het eigenaardige van dit...

Lees verder