Synoniemen van Agent

2020-01-26

agent

agent - m. (agenten), zaakwaarnemer, gevolmachtigde, vertegenwoordiger; agent van politie, politiedienaar

2020-01-26

agent

agent - Roepnaam voor het agentschap van het ministerie van Financiën.

2020-01-26

agent

agent - Overheidsambtenaren verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en voor bepaalde minder belangrijke werkzaamheden.

2020-01-26

Agent

Autonome softwaremodules die zelfstandig taken kunnen uitvoeren.

2020-01-26

agent

agent - m. zaakbezorger, vertegenwoordiger van een handelshuis, gevolmachtigde; „agent de change”, makelaar in effecten; „agent provocateur”, betaalde onruststoker, gehuurde opruier.

2020-01-26

Agent

Agent - de persoon, die op last en in naam van een ander persoon handelt.

2020-01-26

agent

agent - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) een persoon die belast is met de handhaving van de openbare orde en veiligheid De agent deelde een bekeuring uit aan de wildplassers. 2. (beroep) een vertegenwoordiger van een bedrijf Hij ging naar de agent die zijn bankzaken regelde. Woordherkomst van het Franse woord agent Synoniemen [1] politieagent Verwante begrippen m...

2020-01-26

Agent

Dit woord heeft denzelfden oorsprong als het voorgaande en beteekent in het algemeen iemand, die op last en in den naam van anderen tegen geldelijke vergoeding bepaalde zaken waarneemt of bepaalde bezigheden volbrengt, vooral den zoodanige, die afwezige lastgevers (committenten) vertegenwoordigt en duurzaam hunne belangen behartigt. Men heeft agenten van allerlei maat-schappijen, politie-agenten, loterij-agenten, (doorgaans collecteurs genaamd), koop- en verkoop-agenten, consulaire agenten enz....

2020-01-26

AGENT

Agent m. (-en), een min of meer zelfstandig lasthebber en vertegenwoordiger van een of meer personen of van eene vereeniging, van een lichaam; een zaakgelastigde: een agent voor landverhuizers; zie VERKIEZINGSAGENT; — (in handel en nijverheid) de zelfstandige, hoezeer ook voor zijn doen verantwoordelijke lasthebber en vertegenwoordiger van een handelshuis in eene vreemde plaats; of wel, de meer afhankelijke en ondergeschikte lasthebber en vertegenwoordiger van eene industrieele onderneming, de...

2020-01-26

agent

m. vertegenwoordiger, gevolmachtigde van een handelshuis, een onderneming of maatschappij; 2 politiedienaar; ~ de chan ge, (Fr.) geldwisselaar, makelaar in effecten; ~ provocateur , (Fr.) door de regering betaalde onruststoker, gehuurde stille opruier.

2020-01-26

Agent

Agent - handelsagent: vertegenwoordiger, tusschenpersoon, zaakbezorger, die op last en in naam van zijn lastgever (committent) zelfstandig optreedt. Hij staat niet in dienst van zijn principaal, is dus niet arbeider in den zin der wet. Belooning geniet hij in den regel in den vorm van provisie. Een afzonderlijke wettelijke regeling van het agentschap bestaat hier te lande niet. Wel in Duitschl.; zie §§ 84-92 Hand. G.B. In het verkeer mist het woord „agent” vaste beteekenis. „Agent” en...

2020-01-26

agent

agent - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-gent 1. iemand die bij de politie werkt ♢ deze agent heeft mij een bon gegeven 1. een geheim agent [een spion] 2. persoon die namens iemand anders optreedt ♢ de literaire agent van de schrijver onderhandelt over zijn optreden

2019-01-31

Averij-agent

Averij-agent - m. (-en), gemachtigde van de assuradeurs, die schaden regelt en eventuele schadepenningen betaalt.

2017-05-30

CIA-agent

iemand die als (geheim) agent in dienst is van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA; (geheim) agent van de CIA

2017-04-03

Platte agent

Platte agent - agent die omgekocht is, corrupte diender. Endt (BW) noemt een platte loenenaar een agent die plat gemaakt is, maar dieje via een der­ de persoon voor het gaas gooit ( = aanbrengt).

2019-03-13

Generaal-agent

Generaal-agent - hoofdvertegenwoordiger (zie agent).

2018-08-31

AGENT-MAJOOR

Agent-majoor m. (agenten-majoor), in sommige gemeenten een rang bij de politie, elders brigadier en hoofdagent geheeten.

2019-06-08

permeability agent

permeability agent - Een toevoeging die wordt gebruikt om gehard beton waterbestendiger te maken.

2019-03-13

Agent methner

Agent methner - Methner, C., Der kaufm. Agent. Erläut. d. Rechte u. Pflichten, etc. M. 2.75.

2019-03-13

Consulair agent

Consulair agent - zie consul.