Wat is de betekenis van agens?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

agens

agens - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch), (scheikunde) een werkzame stof Woordherkomst uit het Latijn

Lees verder
2007
2021-12-05
logopedie

Logopedisch Lexicon

Agens

(m.), → actor.

1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Agens

[Lat. agere = doen, handelen; agens is o.dw, dus: de of het handelende] 1 (alg.) werkende oorzaak of kracht, werkend beginsel; 2 (chem.) stof die een chemische werking veroorzaakt (vgl. reagens); 3 (med.) stof die een ziektetoestand teweegbrengt.

Lees verder
1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Agens

werkend middel; scheikundig werkzame stof

1974
2021-12-05
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

agens

(L., = de aandrijvende, de doende), iedere kracht, principe of stof die op een organisme kan inwerken; gunstig of ongunstig.

1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Agens

oorzaak, werkende kracht; mv.: agentiën of agentia.

1954
2021-12-05
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Agens

zeer algemene aanduiding voor een (dan meestal volslagen onbekende) kracht, een substantie of uitwerking van het levend organisme, onverschillig of deze van genezende, ziekmakende, of welke aard dan ook is.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Agens

(Lat.), o. (agentia), iets dat zelfstandig werkt, werkend middel, werkende kracht; in ’t bijz. van scheik. stoffen.

1937
2021-12-05
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

AGENS

I. Ww. Werkend, handelend. 2. Zst. nw. Doener, MEYER 272; dader, JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN WOORD 171, werkende oorzaak (Tgd PATIENS, Lijder). Agens ex tota potentia producit optime, De dader die met zijn heele vermogen werkt werkt ook op de voortreffelijkste wijze.Agens est nobilius patiente, s.THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 79...

Lees verder
1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

agens

o. agentia (Lat. werkend beginsel; oorzaak of werkend middel), (t = ts).

1933
2021-12-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Agens

i/d scheikunde kracht of middel die (dat) een werking veroorzaakt.

1925
2021-12-05
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

agens

(Lat. van agere, handelen). Werkzame kracht of werkzame stof.

1923
2021-12-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Agens

(handelend, iets teweegbrengend), oorzaak.

1916
2021-12-05
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Agens

(Van het Latijnsche werkwoord ,,agere”, doen, werken o£ handelen) noemen we de eigenschap of toestand van lichamen, waarop, wanneer ze in een krachtveld worden gebracht, krachten werken.

1916
2021-12-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Agens

Agens - Dit woord wordt wel gebruikt om, zonder nadere omschrijving, de oorzaak van eene of andere werking aan te duiden; daarbij moet gedacht worden aan iets, dat in eigenschappen niet overeenkomt met hetgeen wij materie noemen. De in een vroeger tijdperk der natuurkunde gebruikelijke electrische en magnetische vloeistoffen (zie ELECTRICITEIT, MAG...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

AGENS

Agens o. (agentia), (scheik.) iets dat zelfstandig werkt, het werkende middel, de werkende kracht.

1870
2021-12-05
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Agens

Agens is het tegenwoordig deelwoord van het Latijnsche werkwoord agere, dat doen of handelen beteekent. Daarom geeft men dien naam in het algemeen aan eene werkende oorzaak of aan eene kracht. In de natuur- en scheikunde wijst men met dat woord eene kracht aan, die ons in haren aard onbekend is, bij voorbeeld de scheikun...

Lees verder
1864
2021-12-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

agens

agens - o. (scheik.) iets dat zelfstandig werking voortbrengt; agentia, werkende middelen