Wat is de betekenis van agens?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

agens

agens - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch), (scheikunde) een werkzame stof Woordherkomst uit het Latijn

Lees verder
2007
2022-11-30
logopedie

Logopedisch Lexicon

Agens

(m.), → actor.

1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Agens

[Lat. agere = doen, handelen; agens is o.dw, dus: de of het handelende] 1 (alg.) werkende oorzaak of kracht, werkend beginsel; 2 (chem.) stof die een chemische werking veroorzaakt (vgl. reagens); 3 (med.) stof die een ziektetoestand teweegbrengt.

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Agens

werkend middel; scheikundig werkzame stof

1974
2022-11-30
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

agens

(L., = de aandrijvende, de doende), iedere kracht, principe of stof die op een organisme kan inwerken; gunstig of ongunstig.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Agens

oorzaak, werkende kracht; mv.: agentiën of agentia.

1954
2022-11-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Agens

zeer algemene aanduiding voor een (dan meestal volslagen onbekende) kracht, een substantie of uitwerking van het levend organisme, onverschillig of deze van genezende, ziekmakende, of welke aard dan ook is.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Agens

(Lat.), o. (agentia), iets dat zelfstandig werkt, werkend middel, werkende kracht; in ’t bijz. van scheik. stoffen.

1949
2022-11-30
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Agens

I. agens, entis, als p. adi. en p. subst., acta, ōrum, n. II. ăgens, entis, 1. p. adi., sprekend, vol uitdrukking, levendig, imago, Cic., orator, Cic. 2. p. sub st., pleitbezorger, zaakwaarnemer; agens rerum, keizerlijk commissaris, Aur. Vict.

Lees verder
1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Agens

(tcg. deelwoord van Lat. agere, doen of handelen) duidde in het algemeen aan een werkende oorzaak of een kracht. In de natuur- en scheikunde wees men met dat woord een kracht aan, die ons in haar aard voorlopig onbekend was, bijv. de scheikundige verwantschap, die de verbinding van ongelijksoortige stoffen veroorzaakt; de kracht van samenhang (coha...

Lees verder
1937
2022-11-30
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

AGENS

I. Ww. Werkend, handelend. 2. Zst. nw. Doener, MEYER 272; dader, JANSSENS, HET MENSCHGEWORDEN WOORD 171, werkende oorzaak (Tgd PATIENS, Lijder). Agens ex tota potentia producit optime, De dader die met zijn heele vermogen werkt werkt ook op de voortreffelijkste wijze.Agens est nobilius patiente, s.THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 79...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

agens

o. agentia (Lat. werkend beginsel; oorzaak of werkend middel), (t = ts).

1933
2022-11-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Agens

i/d scheikunde kracht of middel die (dat) een werking veroorzaakt.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

agens

(a:gens) o. (agentia) (spr. 'gensia) [Lat.] werkende kracht, oorzaak.

1925
2022-11-30
Wijsgeerige kunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken

agens

(Lat. van agere, handelen). Werkzame kracht of werkzame stof.

1923
2022-11-30
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Agens

(handelend, iets teweegbrengend), oorzaak.

1916
2022-11-30
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Agens

(Van het Latijnsche werkwoord ,,agere”, doen, werken o£ handelen) noemen we de eigenschap of toestand van lichamen, waarop, wanneer ze in een krachtveld worden gebracht, krachten werken.

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Agens

Agens - Dit woord wordt wel gebruikt om, zonder nadere omschrijving, de oorzaak van eene of andere werking aan te duiden; daarbij moet gedacht worden aan iets, dat in eigenschappen niet overeenkomt met hetgeen wij materie noemen. De in een vroeger tijdperk der natuurkunde gebruikelijke electrische en magnetische vloeistoffen (zie ELECTRICITEIT, MAG...

Lees verder
1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

agens

agens - m. oorzaak, werkende kracht.

1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Agens

Lat., de kracht die iets uitwerkt, oorzaak. In de scheikunde: iets dat zelfstandig werkt.