Wat is de betekenis van Afschrijven?

2021
2023-01-31
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Afschrijven

Afschrijven houdt bedrijfseconomisch gezien in, dat de waardedaling van bedrijfsmiddelen in cijfers wordt uitdrukt. Afschrijven gebeurt vaak over een vaste periode van een jaar. Door middel van afschrijvingen brengt een bedrijf de slijtage of veroudering aan apparaten en andere bedrijfsmiddelen in kaart. Over de jaren verliest bijvoorbeeld een bedr...

Lees verder
2019
2023-01-31
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afschrijven

afschrijven - Werkwoord 1. (ov) een afschrift maken, met de hand kopiëren Hij maakte een afschrijven van de polisvoorwaarden. 2. (ov) (boekhouding) de veroudering van een bezit in termijnen in de boeken verwerken Na vijf jaar was de auto helemaal afschrijven...

Lees verder
2018
2023-01-31
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afschrijven

afschrijven - onregelmatig werkwoord uitspraak: af-schrij-ven 1. niet meer op iemand of iets rekenen ♢ je kunt hem wel afschrijven, hij komt echt niet meer helpen 2. elk jaar gedeeltelijk in waarde verminderen ...

Lees verder
2008
2023-01-31
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

afschrijven

De waarde van vaste activa op de balans verlagen.

2005
2023-01-31
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Afschrijven

Het in de boekhouding vastleggen van de waardedaling van duurzame activa.

2004
2023-01-31
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

afschrijven

(schreef af, afgeschreven) bedrieglijk overschrijven van een ander of uit een boek, plagiëren, spieken. - meester, hij schrijft af! meester, hij spiekt!

Lees verder
2003
2023-01-31
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

afschrijven

afschrijven - Het in de financiële administratie van een bedrijf laten zien dat de waarde van een productiemiddel, een machine of een vrachtwagen, afneemt. Er wordt bijvoorbeeld elk jaar een bepaald bedrag in mindering op de aankoopwaarde gebracht. In de beleggingswereld ook wel het nemen van verliezen.

1991
2023-01-31
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Afschrijven

Het tot uitdrukking brengen van de waardevermindering van een (duurzaam) produktiemiddel in de tijd. Afschrijven kan bedrijfseconomisch en fiscaal geschieden. Bij de eerste twee wordt de afschrijvingsperiode veelal bepaald door de economische levensduur. Tot de bekende bedrijfseconomische afschrijvingsmethoden behoren: afschrijven met een vast perc...

Lees verder
1990
2023-01-31
BDI

BDI terminologie

afschrijven

1 .coll: een document uit de collectie afstoten en uit de bezitsregistratie verwijderen op grond van criteria als inhoudelijke veroudering, slechte staat, lage gebruikscijfers enz. - verwijderen. 2. hss: het overschrijven van een handschrift of druk. -copy; copier; kopieren. 3. zie: afboeken 4. zie: kopiëren.

Lees verder
1972
2023-01-31
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Afschrijven

(schreef af, heeft en is afgeschreven), 4. schrappen uit een lijst, een register, afvoeren; (fig.) als waardeloos, van geen nut meer beschouwen: zich afgeschreven beschouwen; voor zwaar werk is hij afgeschreven.

1963
2023-01-31
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

afschrijven

(schreef af, heeft afgeschreven), (i.h.b.:) uitsluiten van deelname, wegsturen (m.b.t. iemand die op school zit of een andere vorm van onderwijs volgt). Nirupa werd, tegen alle reglementen en opvattingen in, niet van school afgeschreven (Vianen 1972: 65). Tijdens een feestje leerde ze een jongen kennen van wie ze in verwachting raakte. Ze schrok er...

Lees verder
1952
2023-01-31
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Afschrijven

v., ôf-, út-, oerskriuwe; (er niet meer op rekenen), trochskrasse, trochskriuwe, ûnder ’e skuon skriuwe, spikerje.

1950
2023-01-31
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afschrijven

(schreef af, heeft en is afgeschreven), 1. (boekh.) door boeking van een bestaand saldo aftrekken : gelden van het grootboek afschrijven ; geld van een rekening afschrijven, het bedrag der rekening daarmede verminderen, b.v. in het giroverkeer; — (hand.) het debet met een oninbaar, gerestitueerd of bij vergissing geboekt bedrag...

Lees verder
1949
2023-01-31
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Afschrijven

de waardevermindering der productiemiddelen door slijtage (technische slijtage: gevolg van het gebruik; economische: gevolg van andere factoren als wijziging der productiemiddelen) op de balans tot uitdrukking brengen. Men kan bijv. jaarlijks een vast of een afnemend percentage van de aanschaffingsprijs of een vast percentage van de boekwaarde afsc...

Lees verder
1947
2023-01-31
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Afschrijven

Duurzame productiemiddelen kunnen worden onderscheiden in slijtende en niet-slijtende. Tot de eerste categorie behoren gebouwen, werktuigen en gereedschappen, tot de tweede de grond. De slijtage kan het gevolg zijn van de aanwending van het productiemiddel bij de voortbrenging en van economische invloeden, onafhankelijk van het gebruik. De eerste v...

Lees verder
1937
2023-01-31
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afschrijven

schreef af, h. afgeschreven (1 v. een rekening, geldsom: verminderen met; de waardevermindering van activa als gebouwen, machines e. d. boeken, gewoonlijk met het doel de aanschaffingskosten te verdelen over de gebruiksduur; 2 melden, dat iets niet kan plaatshebben, dat men iem. niet kan ontvangen, zijn diensten gebruiken enz.; 3 ten einde schrijve...

Lees verder
1930
2023-01-31
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

afschrijven

('af) (schreef, schreven af ; heeft afgeschreven) 1. door schrijven verwijderen : een som van zijn rekening laten –. 2. een eind maken aan het spel van biljartspelenden, door zich voor het volgende spel, op het bord te schrijven. 3. schriftelijk afzeggen : een vergadering –; je kan dat bezoek wel –, je hoeft daar niet meer op...

Lees verder
1916
2023-01-31
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Afschrijven

Afschrijven - (bouwk.), het zoodanig met een potlood of scherpe stalen punt merken van de samenstellende onderdeelen van een werkstuk, b.v. een deur, dat daarnaar door een vakman de verdere bewerking zonder nadere toelichting kan geschieden. Het a. is een nauwkeurig en verantwoordelijk werk, want hiernaar wordt het materiaal afgezaagd en afgewerkt...

Lees verder
1910
2023-01-31
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Afschrijven

Afschrijven - copiëeren van een geschrift.—Ook: de boekwaarde van een activum (gebouwen, machines, enz.) met een bepaald percent of bedrag verminderen.

1900
2023-01-31
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

afschrijven

Het met een metalen kraspen, potlood e.d. lijnen op een voorbewerkt stuk hout, steen, metaal enz. aanbrengen, die het beloop van de vormen en verbindingen aangeven, zodat het verder bewerkt kan worden. Men kan een vorm rond een mal ( (zie) berd) afschrijven.