Wat is de betekenis van Advies?

2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

advies

advies - Zelfstandignaamwoord 1. een gegeven raad Je moet een advies nooit zomaar in de wind slaan. Het advies van de dokter wordt lang niet altijd opgevolgd. 2. bericht Woordherkomst uit het Frans Uitdrukkingen en gezegden ...

Lees verder
2018
2023-01-30
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Advies

Niet-verbindende rechtshandeling van de EU-instellingen. Wordt uitgebracht wanneer de EU-instellingen of organen een oordeel willen geven over een bepaalde situatie of gebeurtenis. Bijvoorbeeld: Als een Europese staat verzoekt lid te worden van de EU, wordt de Commissie door de Raad gevraagd een advies uit te brengen. Dit advies is belangrijk voor...

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

advies

advies - zelfstandig naamwoord uitspraak: ad-vies 1. wat je zegt dat hij het best kan doen ♢ het advies van de dokter was: in bed blijven Zelfstandig naamwoord: ad-vies het advies de adv...

Lees verder
2009
2023-01-30
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

advies

(het; adviezen) - elke raad of suggestie die een speler zou kunnen beïnvloeden bij het bepalen van zijn speltactiek of speelwijze, de keuze van een stok of de manier van slaan. • Inlichtingen over de regels, afstand of over iets dat voor iedereen waarneembaar is, zoals de ligging van hindernissen of de plaats van de vlaggenstok op de green, vallen...

Lees verder
1993
2023-01-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Advies

raadgeving; kennisgeving van het afgeven van een wissel

1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

advies

advies' [Fr. avis, raad, advies, mening], o. (adviezen), 1. mening, gevoelen (op verzoek schriftelijk of mondeling medegedeeld); het schriftelijk of mondeling geuite gevoelen van een lichaam of persoon, ambtshalve of als deskundige, over een zaak die in behandeling is: — inwinnen, vragen, geven, uitbrengen; om consideratie en —, ook: om berichten —...

Lees verder
1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Advies

o., raad; bericht,

1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Advies

s.n., advys (it), rie(d).

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Advies

(<Fr.), o. (...zen), 1. mening, gevoelen (op verzoek schriftelijk of mondeling medegedeeld); — het schriftelijk of mondeling geuite gevoelen van een lichaam of persoon, ambtshalve of als deskundige, over een zaak die in behandeling is: advies inwinnen, vragen, geven, uitbrengen; — van advies zijn, van mening zijn, als z...

Lees verder
1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

advies

o. raad, voorlichting; bericht.

1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

advies

o. adviezen (v. Fr. advis) [Lat. advisum = mij is voorgekomen]: 1. voorlichting; op advies van; van advies dienen; advies inwinnen, geven; 2. mening; van advies zijn; 3. kennisgeving bv. v. h. trekken v. e. wissel; bericht: volgens, zonder advies (op een wissel).

Lees verder
1937
2023-01-30
Pegasus

S. van Praag (1937)

advies

o. raad. bericht.

1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

advies

(at'fi:s) o. (...viezen; -je) [Lat. advisum (mihi est), het schijnt mij toe] I. Eig. voorlichting, raad, mening over een zaak die in behandeling is : inwinnen, vragen; om zenden; iemand van dienen, hem daarmee behulpzaam zijn; van zijn dat..., van mening zijn dat. II. Metn. [mededeling van I] 1.Algm. kennisgeving, bericht, alleen in samenst...

Lees verder
1926
2023-01-30
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Advies

(in kerkelijke zaken). Dit is een mondeling of schriftelijk ingewonnen raad (oordeel), of een mondeling of schriftelijk geuite meening (gevoelen) in een of andere kerkelijke zaak. Het kan door leden der kerk en haar ambtsdragers bij andere kerkelijke personen en samenkomsten; of door mindere kerkelijke vergaderingen bij de meerdere, b.v. door den k...

Lees verder
1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Advies

Advies - Oordeel, raadgeving, ook kennisgeving; zoo zegt b.v. art. 142 W. v. K., dat de trekker van een wissel verplicht is aan den betrokkene tijdig kennis of advies te geven van den door hem getrokken wissel.

1914
2023-01-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

advies

advies - o., raad: bericht.

1910
2023-01-30
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Advies

Advies - bericht; ook: raad, oordeel, meening, ten opzichte eener zaak. Bij den wissel is de trekker verplicht, aan den betrokkene tijdig kennis of advies te geven van den door hem getrokken wisselbrief en, bij nalatigheid daarvan, gehouden tot vergoeding van de kosten, door weigering van acceptatie of betaling uit dien hoofde ontstaan. De trekker...

Lees verder
1908
2023-01-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Advies

als handelsterm: bericht betreffende verzonden koopwaren of geldswaarden. In het algemeen: oordeel, meening omtrent eenige zaak. Adviseur: raadgever.

Lees verder
1908
2023-01-30
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Advies

meening, gevoelen, raad, raadgeving.

1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Advies

ADVIES o. (...zen), bericht, mededeeling; — raadgeving, raad; — meening, gevoelen (op verzoek schriftelijk of mondeling medegedeeld); — het schriftelijk of mondeling geuite gevoelen van een lichaam of persoon, ambtshalve of als deskundige, over eene zaak die in behandeling is : advies inwinnen, vragen, geven, uitbrengen; — v...

Lees verder