Wat is de betekenis van administratief recht?

2023-09-25
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

administratief recht

bestuursrecht. het geheel van rechtsregels omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht, het bestuur. Voorbeelden: Het administratief recht of "bestuursrecht" bevat de regels met betrekking tot "het bestuur" of "de uitvoerende macht". Het bepaalt de regels waaraan de ver...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Administratief Recht

(Bestuursrecht), deel van het publieke recht, dat de wijze regelt waarop de Overheidsorganen, uitgezonderd wetgevende en rechterlijke macht, hun taak moeten vervullen. Grens met het Staatsrecht is moeilijk te trekken. Het A. geeft de Overheid bevoegdheden en beschermt tevens de burgerij tegen machtsoverschrijding der Overheid.

Direct toegang tot alle 6 resultaten over administratief recht?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Administratief recht

is een deel van het publieke recht, dat de samenstelling, bevoegdheid en werkzaamheid van de Staat en de in de Staat bestaande publiekrechtelijke lichamen beheerst. Het andere deel wordt gevormd door het Staatsrecht. Waar precies de grenzen tussen beide liggen, is een twistvraag, die te onzent niet definitief is opgelost, al gaan in de practijk de...

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Administratief recht

de wetten en verordeningen, waarbij de taak v/d staat geregeld wordt.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

administratief recht

administratief recht - ook wel bestuursrecht (administratie betekent ook bestuur) genoemd, omvat het geheel van rechtsregels dat, naast het staatsrecht, in hoge mate bepalend is voor het uitoefenen van de bestuursfunctie door overheidsorganen. De grenzen van het administratief recht zijn moeilijk scherp af te bakenen. Soms tracht men dit deel van h...

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Administratief recht

Administratief recht regelt de verhouding van de overheid in hare bestuursfunctie tot de burgers en die van verschillende administratieve organen onderling.