Wat is de betekenis van adel?

2020
2022-12-09
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Adel

Verkorting van namen met Adel- of variant van Ade.

2019
2022-12-09
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

adel

adel - Zelfstandignaamwoord 1. (adel) bevoorrechte en vaak ook rijke groep personen aan wie een meest erfelijke titel verleend was en aan wie voorheen een bepaald gebiedsdeel in eigendom gegeven was In die tijd beschouwden velen de adel als een verzameling parasieten. ...

Lees verder
2018
2022-12-09
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

adel

adel - zelfstandig naamwoord uitspraak: a-del 1. mensen die vroeger allerlei voorrechten hadden ♢ deze baron is nog van adel Zelfstandig naamwoord: a-del de adel

Lees verder
2005
2022-12-09
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

adel

Maatschappelijke groep waarvan de leden op grond van (militaire) prestaties, bijzondere functies of door geboorte een hoge positie bezitten met bepaalde voorrechten. In de 21e eeuw betreft dat voorrecht hoofdzakelijk het wettelijk beschermde gebruik van een erfelijke adellijke titel of een erfelijk adellijk predikaat. Van oudsher is de adelstand na...

Lees verder
2004
2022-12-09
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Adel

Groep mensen met bepaalde voorrechten: de edelen hadden een erfelijke titel (bijvoorbeeld graaf of hertog), bezaten veel grond en woonden in kastelen van waaruit ze een gebied bestuurden. Samen vormde deze groep de tweede stand.

1994
2022-12-09
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Adel

Adel, stand der edelen. De adel ontwikkelde zich van de 9e tot de 11e eeuw uit de kringen van grootgrondbezitters en staatsambtenaren toen het effectief Frankisch koninklijk gezag wegviel (→ Frankische Rijk). Zij werkten zich op tot vorsten en heren en vormden met elkaar de hoge adel. De nieuwe heersers hadden op hun beurt manschappen nodig om hun...

Lees verder
1991
2022-12-09
Encyclopedie van de Zaanstreek

Zaanse encyclopedie (1991)

Adel

Reinier den (Wormerveer, 1950). Beeldend kunstenaar, keramist, Nauema. Zie: →Keramiek.

Lees verder
1985
2022-12-09
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

ADEL

Tot de adel behoren mensen, die erfelijke voorrechten hebben verworven, waardoor zij het recht hebben een adellijke titel te voeren, zoals die van markies (b.v. van Bergen op Zoom), graaf (b.v. van Bokhoven, van Megen), ridder (b.v. Van den Bossche, de Rover), baron (b.v. van Boxmeer. Boxtel. Heeze-Leende) en jonkheer.De adel ontstond in de Middele...

Lees verder
1982
2022-12-09
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

ADEL

(algemeen). 1. De eigenschap van hetgeen ‘edel’, ‘voortreffelijk’, ‘verheven’ wordt geacht, niet alleen op personen maar ook op zaken betrekking hebbend. 2. Een sociale groep waarvan de leden krachtens het ter plaatse geldende recht een bevoorrechte positie in de maatschappij hebben; is de adel erfelijk, dan vorm...

Lees verder
1981
2022-12-09
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Adel

stand van edelen; oorspronkelijk door bijzondere prestaties in aanzien geklommen en met eerbewijzen en bezit beloond (geld, land, alleenrecht op de jacht en visserij b.v.). Allengs werd dit bezit erfelijk gemaakt, bevestigd met een vorstelijke adelbrief. Zo ontstond de adelstand. Zulke edelen stonden in persoonlijke dienst van de vorst en waren vri...

Lees verder
1981
2022-12-09
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Adel

De stand van de edelen. In het Frankische rijk bestond geen adel als geboortestand; wel een aristocratie, bestaande uit grootgrondbezitters, waartoe ook de voornaamste gezagsdragers van het Rijk behoorden. In de meeste vorstendommen behoorden de hoge hofambtenaren tot de stand der → ministerialen, daar deze ambten oorspronkelijk bestonden in h...

Lees verder
1973
2022-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

adel

adel, m., 1. hoedanigheid van tot de bevoorrechte, in historische zin eerste maatschappelijke stand te behoren: hij is van hoge, lage zijn bewijzen, tonen dat men tot de adelstand behoort; Hoge Raad van Adel, raad, college van toezicht voor de belangen van de adel (Ned. staatsinstelling); 2. de stand van de edelen; de gezamenlij ke edelen : de Nede...

Lees verder
1964
2022-12-09
voornamen

Voornamenboek

Adèl

I.v->Adela (Hong.). II.adel- m 'Adel'; Germ. *athala; Oudhoogduits adal, Middelhoogduits adel, Ndl. adel, (waarschijnlijk uit het Du.); Oudsaksisch athali, Angelsaksisch aethelu; als eerste lid in Germ. persoonsnamen zeer oud en daardoor algemeen Germ. Het is waarschijnlijk een afleiding van een stam *ath- ‘goed’ en de o...

Lees verder
1958
2022-12-09
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ADEL

Een der oude standen, in de M.E. ‘hoofdelingen’, door groter grondbezit (buiten het eigen boerenbedrijf) boven andere boeren gekwalificeerd en tot het vervullen van overheidsambten geëigend geacht (zie Oeradel). Dit leidde in de late M.E. al tot een oligarchie, welke haar toppunt bereikte in de 18de eeuw, toen de A. oppermachtig wa...

Lees verder
1954
2022-12-09
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Adel

(veet.) Men zegt, dat een dier a. heeft, wanneer het in zijn uiterlijk zo veel mogelijk de eigenschappen vertoont, die men zich voorstelt aan te treffen bij het ideale dier van het ras, waartoe het betreffende dier behoort. A. kan men dus bij dieren van allerlei rassen aantreden, b.v. zowel bij het Ned. trekpaard als bij het Eng. volbloed en bij de...

Lees verder
1952
2022-12-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Adel

s., adel; vanzijn, fan ’e adel wêze.

1951
2022-12-09
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Adel

adel, adeldom.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Adel

m., 1. hoedanigheid van tot de bevoorrechte, in historische zin eerste maatschappelijke stand te behoren : hij is van adel; hoge, lage adel; — zijn adel bewijzen, tonen dat men tot de adelstand behoort; — Hoge Raad van Adel, raad, college van toezicht, voor de belangen van de adel (Nederl. staatsinstelling); 2. de stand der edelen; de...

Lees verder
1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Adel

de gezamenlijke edelen', personen met een vooraanstaande maatschappelijke positie. Komt bij vrijwel alle volken in een of andere vorm voor. A. berust oorspronkelijk op beroep (vooral dat van krijgsman), krijgt later erfelijk karakter. In de Germaanse landen was men vóór het feodale tijdperk van A. uit eigen hoofde, later krachten...

Lees verder
1947
2022-12-09
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Adel

is de aanduiding van een groep van mensen met een vooraanstaande maatschappelijke positie, samenvatting van de edelen. Nagenoeg alle volkeren ter wereld kennen — of kenden in vroeger tijden — zodanige groepen, in aanzien boven andere bevolkingslagen verheven. Soms blijft dit aanzien louter persoonlijk en sociaal; in den regel echter gel...

Lees verder