Synoniemen van Adaptatie

2019-10-20

Adaptatie

Adaptatie vindt plaats wanneer organismen zich aanpassen aan hun leefomstandigheden en hierdoor erfelijk veranderen in hun morfologische structuren of hun gedrag. Op deze manier hebben deze organismen of individuen meer kans om te zich voort te planten en te overleven. Eigenschappen muteren willekeurig binnen soorten, maar alleen de individuen met eigenschappen die het beste bijdragen aan overleven zullen in staat zijn zich goed voort te planten. Dit heet natuurlijke selectie en is een belangri...

2019-10-20

Adaptatie

Het proces waardoor een kenmerk dat onder bepaalde omstandigheden een voordeel aan het individu verleent door middel van natuurlijke selectie in frequentie toeneemt Het begrip adaptatie of “aanpassing” wordt in de evolutiebiologie op veel verschillende manieren gebruikt. Adaptatie kan slaan op het proces (zoals boven gedefinieerd) en op het kenmerk dat via adaptatie ontstaat. Ook wordt adaptatie gebruikt voor niet noodzakelijkerwijze evolutionaire processen, zoals fysiologische veranderinge...

2019-10-20

Adaptatie

Adaptatie is een veel gebruikte term in verband met het veranderende klimaat. Het betekent het treffen van maatregelen die de nadelige gevolgen van de klimaatveranderingen reduceren of opheffen, zoals rivieren meer ruimte geven of meer groen in de steden voor een verkoelend effect.

2019-10-20

adaptatie

adaptatie - of aanpassing. Elke structuur (morfologisch, fysiologisch of ethologisch) die meer kansen geeft op overleving of nakomelingen (1) aan een individu in vergelijking met andere leden van de populatie, (2) aan de individuen van een populatie in vergelijking met andere populaties van de soort, (3) aan de individuen van een soort in vergelijking met andere soorten. A. is het evolutionair resultaat van de natuurlijke selectie: de selectie heeft die kenmerken bevoordeeld die een betere overl...

2019-10-20

adaptatie

Adaptatie is het bewerken van een product van het ene medium voor een ander medium; bijv. de televisiebewerking van een boek.

2019-10-20

Adaptatie

Lat.: ad-aptare = aanpassen. Het bewerken van een product van het ene medium voor een ander medium. Voorbeeld is de bewerking van de roman “Stille Kracht” van Louis Couperus voor het televisiedrama of het bewerken van het toneelstuk Romeo en Julia voor het ballet Romeo en Juliette door de choreograaf Maurice Béjart. Literatuur - Hans van Dam, Theater in gebruik, 1996 - Roel Twijnstra, e.a., Dramatiseren, 1988

2019-10-20

adaptatie

Aanpassing van de cognitieve structuur door nieuwe informatie of door herziening van reeds aanwezige informatie door nieuwe informatie.

2019-10-20

adaptatie

Intertekstuele figuur, tekstbewerking↗ voor een bepaald doel (tijd, plaats, medium, publiek); vgl. parafrase↗.

2019-10-20

adaptatie

adaptatie - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) (biologie) aanpassingsvermogen Woordherkomst afgeleid van het Franse adaptation Naamwoord van handeling van adapteren met het achtervoegsel -atie Synoniemen aanpassing, adaptie

2019-10-20

adaptatie

adaptatie - adapta'tie [Fr. zie Lat. adaptare, aanpassen], v. (-s), 1. aanpassing; m.n. aanpassing van de zintuigen aan sterkere of zwakkere prikkels ; 2. bewerking in een andere kunstvorm. MEDISCH-FYSIOLOGISCH-SOCIAAL. Het individu (of een groep van individuen) vormt bij wijze van spreken een systeem met interne doelen en mogelijkheden die voortdurend in wisselwerking staan met de interne eisen en mogelijkheden van andere systemen. De mate waarin deze factoren op elkaar aansluiten en afgestemd...

2019-10-20

Adaptatie

Adaptatie - Men noemt een levend wezen volledig geadapteerd aan zijn omgeving, wanneer het zoodanig gebouwd is, dat het van die omgeving het meest mogelijke nut en geen schade ondervindt. Al komt volledige a. aan de omgeving wellicht nooit voor, toch kan het woord ook in betrekkelijken zin gebezigd worden, ook wanneer de bouw van een bepaald orgaan of een bepaalde functie beschouwd worden. Zoo is het geringe soortelijke gewicht van een vogel een a. aan het luchtleven, de verminderde verdamping v...

2019-10-20

adaptatie

adaptatie - v„ aanpassing, aanwending.