2020-01-29

actieve techniek

In 1920 gaf de Hongaarse psychoanalyticus Sándor Ferenczi (1873-1933) op het zesde Internationale Congres van de Psychoanalyse in Den Haag een lezing, met de instemming van zijn vriend Sigmund Freud, over het gebruik van de actieve techniek in de psychoanalyse. In sommige gevallen, vond Ferenczi, hoeft een psychoanalyticus zich niet te beperken tot een passieve luisterende houding, maar kan hij ook directief werken en opdrachten aan een cliënt geven. In geval van hardnekkige fobische klachten...

2019-07-17

techniek

techniek - v., kunstieer, leer vande kunstregelen, van de handgrepen ; kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid; kunsttaal;kunstwoordenleer.

2019-03-14

Techniek

Techniek - Kramer’s Technologische Woordentolk in vier talen in Linnen f 9.60; in halfleer f 10.—.

2017-03-15

techniek

Techniek is de verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen, bijv. dans (1) (zie danstechniek), foto (zie fotografie), tekening (zie tekenen). Meestal wordt materiaal al dan niet met gereedschap bewerkt of verwerkt, bijv. glas-in-lood, fotomontage, smocken, arceren.

2019-07-10

techniek

techniek - v. gmv. leer der kunstregelen; kunsttaal

2018-12-02

Techniek

Techniek - v. technologie; de gezamenlijke hulpmiddelen en bewerkingen noodig voor het vervaardigen van iets; bedrevenheid, vaardigheid; — leer der kunstregelen; al wat het stoffelijke eener kunst omvat: de techniek van een pianist, zijne vingervaardigheid; de techniek van het schilderen, van een vers; — kunsttaal.

2018-08-20

Techniek

Techniek is een Grieksch woord, hetwelk het geheel der regels beteekent, welke men bij de beoefening eener kunst moet in acht nemen. Een technicus is derhalve iemand, die de kunst verstaat, die bekend is met de inrigting, het doel en de werking van in de practijk gebruikelijke toestellen, zooals de bestuurders van fabrieken, de muntmeesters enz. Technisch noemt men datgene, wat op de nijverheid of op het materiëele gedeelte der kunsten betrekking heeft, — en technische termen zijn de eigenaar...

2017-10-17

actieve

actieve - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van actief

2019-12-29

Techniek

is een Grieksch woord, waarmede men oorspronkelijk aanduidde het geheel van de regelen, die men bij de beoefening van een kunst moest in acht nemen. Zoo sprak men van de techniek van het pianospel, schilderkunst e.a., maar tegenwoordig verstaat men er doorgaans alleen onder de regels, die bij een nuttige kunst te pas komen. Een technicus is iemand, die de techniek in zijn macht heeft. Een technicus is in Duitschland iemand, die aan een Technicum gestudeerd heeft. Een techniker wordt ook genoemd...

2017-07-27

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 - wijze waarop een specifiek onderdeel van het golfspel wordt uitgevoerd, bv. een swing of een specifieke slag.

2019-09-19

techniek

v. werktuiglijke behandeling of vakkennis; werktuiglijke bedrevenheid of kunstvaardigheid; kunsttaal ; kunstwoordenleer.

2020-01-02

TECHNIEK

in de meest strikte en praegnante zin is de wetenschappelijk gefundeerde indienstneming van natuurkrachten door de mens. Daarbij gaat de mens van het bewerken van het natuurlijk gegevene over tot het laten werken van datzelfde volgens zijn program. Machines en apparaten, vaar-, voer- en vliegtuigen, zin tuig verlenging door telefoon (telegraaf), radio en televisie zijn voorbeelden daarvan. Zichzelf regelende en aanpassende machines (cybernetische machines) betekenen een hoogtepunt op dit gebied;...

2017-11-14

techniek

techniek - zelfstandig naamwoord uitspraak: tech-niek 1. kennis en hulpmiddelen voor het laten werken van machines en apparaten ♢ de modernste technieken zijn gebruikt voor dit bouwwerk 2. manier waarop je iets maakt of uitvoert ♢ deze voetballer heeft een prachtige techniek Zelfstandig naamwoord: tech-niek

2017-11-01

techniek

techniek - Zelfstandignaamwoord 1. de bewerkingen en verrichtingen die nodig zijn om iets tot stand te brengen Wordt er in uw beroep vaak gebruik gemaakt van technieken? 2. de bewerkingen en verrichtingen die horen bij de industrie en de exacte wetenschap Er is een speciale techniek voor reanimatie. 3. de manier waarop dingen zijn verricht Hier worden echt s...

2017-08-03

techniek

(de; -en) SP - na meestal langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen.

2017-06-27

techniek

speeltechniek

2017-07-31

techniek

(de; -en) 1 SP - meestal na langdurige oefening verworven bedrevenheid, de lichamelijke vaardigheid, de beheersing van de middelen waardoor een sportman tot prestaties kan komen. 2 TU - wijze waarop een element in een oefening wordt uitgevoerd, bv. de tsu-kaharatechniek

2017-06-13

Techniek

Manier om steeds handiger iets te maken of iets te doen. De ene uitvinding leidt vaak weer tot de andere.

2013-12-10

Actieve deelnemer

Een actieve deelnemer is een werknemer die in de pensioenregeling pensioen opbouwt.

2019-01-17

Actieve stoffen

Actieve stoffen - stoffen, die het polarisatievlak van het invallende licht draaien. Deze stoffen worden ook wel natuurlijk-actieve stoffen genoemd, in tegenstelling met de magnetisch-actieve, die het polarisatievlak draaien, wanneer ze in een magnetisch veld zijn geplaatst (zie MAGNETOÖPTISCHE VERSCHIJNSELEN). Onder actieve stoffen zonder meer verstaat men echter doorgaans natuurlijk-actieve. Eene draaiing van het polarisatievlak is alleen dan mogelijk, wanneer er óf in den bouw van het molec...