2020-01-22

Accijnstoren in Alkmaar

De accijnstoren (Bierkade 26) kwam in zijn huidige vorm in 1622 tot stand. Dit kleine vierkante bouwwerk in maniëristische stijl is voorzien van gebeeldhouwde ornamenten in de boogvelden. Het tentdak gaat over in een achtkant met open klokkentorentje en peervormige bekroning, omringd door een houten balustrade met hoekobelisken. Ten behoeve van de verbreding van de Bierkade werd het gebouw in 1924 enkele meters verrold.

2017-11-14

Alkmaar

Alkmaar, eene kantons- en arrondissementshoofdstad in Noord-Holland, aan het Noord-Hollandsche kanaal en den Noord-Hollandschen spoorweg omstreeks 6 uur gaans van Haarlem en 8 uur gaans van den Helder, telt ruim 11.000 inwoners en is bij den Alkmaarder Hout fraai gelegen. Vermoedelijk is deze stad zeer oud, — men meent dat zij reeds vermeld wordt op het jaar 720. In de geschiedenis des Vaderlands zijn hare burgers beroemd, die in 1573 hunne vest met moed en beleid hebben verdedigd tegen Don Fr...

2020-01-02

Alkmaar

Alkmaar is een stad, ontstaan aan de noordoostelijke rand van een strandwal op de overgang naar klei- en veengronden nabij de getijdekreek de Rekere. In de 10de eeuw kwam op de hogere geestgrond een agrarische nederzetting tot ontwikkeling (omgeving Kerkplein, de Geest). Deze nederzetting groeide in de 12de eeuw uit tot een handelscentrum. Wegens de strategische ligging in het grensgebied van Kennemerland en West-Friesland kreeg Alkmaar in 1254 stadsrechten van graaf Willem II, die aan de oostzi...

2018-07-30

Alkmaar

Het oudste (nog bespeelbare) orgel van Nederland is te beluisteren in de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar. Het instrument werd in 1511 gebouwd door Jan van Covelens uit Amsterdam. De bouw van de kerk in Brabants-gotische stijl begon in 1470. TIP: Het orgel in de Nieuwe Kerk is nóg ouder (uit 1479). Maar daarvan resteert alleen de kast; het binnenwerk is in de kelder opgeslagen. Mede door de hoge ouderdom behoort het orgel in de Grote Kerk van Alkmaar tot de tien belangrijkste kerkorgels in...

2018-03-26

Alkmaar

Alkmaar is a city, formed on the northeastern edge of a beach barrier on the transition to clay and peat soils near the tidal creek de Rekere. In the 10th century an agricultural settlement developed on the higher spirits (surroundings Kerkplein, de Geest). This settlement grew into a trading center in the 12th century. Because of the strategic location in the border area of ​​Kennemerland and West Friesland, in 1254 Alkmaar received city rights from count Willem II, who founded the (disappe...

2020-01-02

ALKMAAR

Martelaren van, noemt men een aantal geestelijken in de Hervormingstijd, die om hun geloof werden gedood. Toen de Geuzen in 1572 Alkmaar veroverden, werden de Minderbroeders Daniël van Arendonck, Cornelius van Diest, Joannes van Naarden, Ludovicus Voets van Arquennes en Adrianus van Gouda gevangengenomen en op 24 Juni in Enkhuizen opgehangen om hun geloof. De lekebroeder Engelbertus van Terborch, die zich verscholen had, werd later ontdekt en eind November te Ransdorp wreed gemarteld. In 15...

2019-01-17

Alkmaar

Alkmaar - een welvarende stad en gemeente in Kennemerland, provincie Noord-Holland, met ruim 22.000 inwoners. In de laatste 50 jaar is de bevolking bijna verdubbeld; (11.308 in 1864). Haar bloei dankt deze provinciestad aan haar gunstige ligging in het midden van het oude Noorderkwartier, waar landbouw en veeteelt het hoofdbedrijf vormen. Wel zijn handel en nijverheid er vertegenwoordigd door een aantal fabrieken en ondernemingen als: een ijzer- en metaalgieterij, 2 scheepswerven, een commandita...

2017-10-30

Alkmaar

Alkmaar - Eigennaam 1. (toponiem) een stad en een gemeente in de provincie Noord-Holland in Nederland Voor bewoners in of rond de binnenstad van Alkmaar zijn twee soorten parkeervergunningen beschikbaar: de straatvergunning en de garagevergunning.

2020-01-02

Woonhuizen in Alkmaar

Het stadsbeeld van Alkmaar wordt bepaald door diepe huizen, waarvan de oudste nog een 16de-eeuws houtskelet hebben en sommige een houten gevel. Een goed voorbeeld is het met houtskelet uitgevoerde Huis met de Kogel (Appelsteeg 2; circa 1575), dat aan de grachtzijde een houten gevel bezit met op consoles uitkragende verdiepingen en een op balkkoppen uitkragende zolderverdieping. Ook Fnidsen 72 (rond 1600) heeft een houten gevel met overkragende verdiepingen aan de grachtzijde. Het met houtskelet...

2020-01-02

Volkswoningbouw in Alkmaar]

De woningbouwvereniging Kennemerland liet in 1897 de met dakkapellen en siermetselwerk uitgevoerde arbeiderswoningen Tuinstraat 47-53 bouwen. Neorenaissance-details vertonen de door de Vereniging voor Volkshuisvesting Alkmaar gebouwde arbeiderswoningen Uitenboschstraat 1-79 (1912, P.N. Leguit; gerenoveerd 1978-'79). Voor de R.K. woningbouwvereniging Goed Wonen kwamen de arbeiderswoningen Dr. Schaepmankade e.o. (1911, P. Smit) en St.-Josephstraat e.o. (1921, N.H.W. Scholte; gerenoveerd 197...

2020-01-02

Verdedigingswerken in Alkmaar

De in 1573 begonnen verbetering van de stadsverdediging leidde in 1590 tot een ruimere omwalling naar plannen van Adriaen Anthonisz van Alkmaar, met elf bolwerken volgens het oud-Hollands systeem. De 16de-eeuwse stadsgracht is behouden aan de west- en de zuidzijde van de stad (Singelgracht). Tussen 1830 en 1865 werden de wallen en bastions grotendeels vergraven en mogelijk naar plannen van J.D. Zocher jr. herschapen in landschappelijk aangelegde plantsoenen (met stadswandeling). Aan de noordoos...

2018-03-26

Defenses in Alkmaar

The improvement in urban defense that began in 1573 led in 1590 to a wider enclosure to plans by Adriaen Anthonisz of Alkmaar, with eleven strongholds according to the old-Dutch system. The 16th-century city canal has been preserved on the west and south sides of the city (Singelgracht). Between 1830 and 1865 the ramparts and bastions were largely excavated and - possibly according to plans by J.D. Zocher jr. - recreated in landscaped gardens (with city walk). A remnant of the city wall from 157...

2018-03-26

Volkwonenbouw in Alkmaar]

In 1897, the Kennemerland housing association had the Werkwoningen Tuinstraat 47-53 built with dormers and ornamental masonry built. New Renaissance details show the workers' houses Uitenboschstraat 1-79 (1912, P.N. Leguit, renovated 1978-'79), built by the Alkmaar Housing Association. For the R.K. housing association Goed Wonen came the workers housing dr. Schaepmankade e.o. (1911, P. Smit) and St.-Josephstraat e.o. (1921, N.H.W. Scholte, renovated in 1978). The renovated housing complex K. van...

2020-01-02

Bruggen in Alkmaar

Over de Mient ligt de Gewelfde Stenenbrug, een brede dubbelbogige brug uit circa 1510, die onder meer in 1639 gedeeltelijk is vernieuwd en toen sierbestrating kreeg waarin een rozet met windrichtingen. De uit 1581 daterende brug bij de Vismarkt tussen de Hekelstraat en Kapelsteeg kreeg in 1889 een vlak ijzeren middenstuk en heet sindsdien Platte Stenen Brug. De van oorsprong 17de-eeuwse Torenburgbrug tussen Dijk en Torenburg is een gemetselde boogbrug met op de sluitstenen het stadswapen. Andere...

2018-03-26

Synagogue in Alkmaar

The form. synagogue (Hofstraat 15), now a church of the Baptist church, is a sober building with a gable. This originally 16th century house was purchased in 1808, enlarged in 1826 (5586) and rebuilt in 1844 (5604) (two facing bricks). The current neoclassical front facade with a round window above a Tuscan entrances to the entrance was created. Around 1870 they brought a women's gallery and a barrel vault with Star of David, to plans of W.F. Ducroix.

2020-01-02

Dieselgemaal in Alkmaar

Het dieselgemaal (Cort van der Lindenkade 33) werd in 1913 gebouwd naar ontwerp van L. Groen voor de bemaling van de polder Het Overdie en Achtermeer, nadat de poldermolen ter plaatse was afgebrand.

2020-01-02

Synagoge in Alkmaar

De voorm. synagoge (Hofstraat 15), nu kerk van de Baptistengemeente, is een sober pand met lijstgevel. Dit in oorsprong 16de-eeuwse woonhuis werd in 1808 aangekocht, in 1826 (5586) vergroot en in 1844 (5604) verbouwd (twee gevelstenen). Daarbij ontstond de huidige neoclassicistische voorgevel met rond venster boven een toscaanse ingangsomlijsting. Rond 1870 bracht men een vrouwengalerij en een tongewelf met Davidster aan, naar plannen van W.F. Ducroix.

2018-03-26

Bridges in Alkmaar

Across the Mient is the Vaulted Stone Bridge, a wide double-arched bridge dating from around 1510, which was partially renovated in 1639 and then received ornamental paving in which a rosette with wind directions. The bridge dating from 1581 at the Vismarkt between the Hekelstraat and Kapelsteeg got a flat iron center in 1889 and has since then been called the Platte Stenen Brug. The 17th-century Torenburg Bridge between Dijk and Torenburg is a brick arch bridge with the city arms on the keyston...

2020-01-02

Horeca in Alkmaar

Het hoekpand Langestraat 100, met jugendstilvormen, werd in 1903 gebouwd naar ontwerp van K. Bakker (nu restaurant). Hij ontwierp ook het hoekpand Oudegracht 164 (1903) dat diende tot café met bovenwoning. Aan de Gedempte Nieuwesloot 91 staat Het Wapen van Haarlem (1906, G. Spruit), oorspronkelijk een café met bovenwoning in jugendstilvormen en aan het Waagplein 5 staat het grote jugendstil-pand van de voorm. lunchroom van W.G.E. Valk (1909, C.J. Ooms).

2018-03-26

Station in Alkmaar

The station (Stationsweg 47) was established in 1865 according to a design by K.H. van Brederode as a station third class of the State Railways. The plastered neoclassical building consisted first of the high middle pavilion and the flanking short side wings. In 1880 the high corner pavilions were added. During a renovation in 1908, the low intermediate wings were given a floor and the left corner pavilion was widened and the central pavilion enlarged to the front. The platform roof with umbrell...