Synoniemen van accent

2020-04-05

accent

Een accent is een nadruk in muziek; het teken (1,3) waarmee je dat aangeeft is > en staat boven of onder de noot waar het om gaat.

2020-04-05

Accent

Zoo noemt men eene gepaste verheffing van toon - den klemtoon - bij het uitspreken van lettergrepen en woorden of bij het voortbrengen van muzikale geluiden. Het grammaticaal accent is gelegen in eene verheffing der stem, die door daling wordt afgewisseld. Bij deze daling doorloopt de stem verschillende trappen tot aan het verdwijnen van den klank toe. Wanneer men eene lettergreep bij het uitspreken sterker dan de overige deed hooren, gaven de Romeinen daaraan den naam van acuere...

2020-04-05

accent

accent - zelfstandig naamwoord uitspraak: ac-cent 1. zwaardere toon waarmee je een lettergreep uitspreekt ♢ het accent in 'aanraden' ligt op de eerste lettergreep 2. manier waarop je de woorden uitspreekt ♢ hij spreekt Nederlands met een Engels accent 3. een teken dat aangeeft hoe je een letter moet uitspreken...

2020-04-05

accent

accent - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop iemand de klanken uitspreekt Zij heeft een West-Vlaams accent. 2. een teken dat op een klinker kan worden geplaatst Er moet nog een accent op de letter e. 3. de nadruk Het accent zal liggen op het ontslagrecht. Woordherkomst Van het Latijnse accentus, voltooid deelwoord van accinere

2020-04-05

Accent

ACCENT, o. (-en), klemtoon; klemtoonteeken; nadruk; hij sprak met een vreemd accent, tongval. ...TEEKEN, o. (-s, -en).

2020-04-05

Accent

Accent - In de taalwetensch. de benaming, waaronder de verschijnselen, die betrekking hebben op de afwisseling in klemtoon en toonhoogte bij het spreken worden samengevat. Men onderscheidt daarbij in de eerste plaats het expiratorisch of dynamisch a. (den klemtoon), en het muzikaal of chromatisch a. (de toonhoogte). Verder onderscheidt men bij elk van deze beide soorten, het a. van de lettergrepen, het woordaccent en het zinsaccent. Zie verder PHONETIEK. Ook gebruikt men a, in de bet. van accent...

2020-04-05

accent

accent - o., de nadruk op een woord; klemtoon; toonteeken op een letter; tongval.

2020-04-05

accent

accent - o. (accenten), klankteeken, toonteeken; toon, klemtoon; nadruk

2020-04-05

accent

o. nadruk op lettergreep en woord, klemtoon; toonteken op een letter; eigenaardige tongval van een vreemde taal.