Wat is de betekenis van Aartsdiaken?

2024-07-18
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-18
Historische Encyclopedie Maastricht

ChatGPT (2023)

aartsdiaken

Een aartsdiaken is een kerkelijk functionaris die hoofd is van een aartsdiakenaat. De aartsdiaken vertegenwoordigt de bisschop voor bestuurlijke en rechterlijke taken. In de dertiende eeuw verzelfstandigden de aartsdiakens en bereikten hun grootste macht. De aartsdiaken oefende zijn gezag uit door parochies te visiteren en had ook rechterlijke bevo...

2024-07-18
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aartsdiaken

aartsdiaken - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) (beroep) rooms-katholieke priester met bijstand van de aartsbisschop als taak In de vroege middeleeuwen was de aartsdiaken de plaatsbekleder van de bisschop. Woordherkomst afgeleid van diaken met het voorvoegsel aarts-

2024-07-18
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Aartsdiaken

Aartsdiaken, vroegere vertegenwoordiger van de bisschop op juridisch en bestuurlijk vlak. Vanaf de 13e eeuw werden evenwel → officialen voor de kerkelijke rechtspraak aangesteld en vanaf de 14e eeuw vicarissen (→ vicaris) voor het bestuur.

2024-07-18
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

AARTSDIAKEN

Oorspronkelijk de helper van de bisschop in de algemene uitoefening van diens ambt. Zijn ambtsgebied was toen nog het hele bisdom. Later had uitbreiding van de bevolking, van de parochies en van de ook wereldlijke taken van de bisschop, een toename van het getal aartsdiakens per bisdom ten gevolge, waardoor het bisdom moest worden ingedeeld in aart...

2024-07-18
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Aartsdiaken

vertegenwoordiger van de bisschop in bestuur en rechtspraak. Daar de archidiaconi steeds meer zelfstandige machthebbers weerden, werden in de 13e eeuw' officiales (→officiaal) voor de rechtspraak en in de 14e eeuw vicarii (→-vicaris) voor het bestuur aangesteld, beide ambtenaren van de bisschop. In de 17c eeuw' bezaten de aartsd...

2024-07-18
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Aartsdiaken

vroeger de voornaamste medewerker van een → bisschop (bij de Anglicaansche Kerk nog); in de katholieke Kerk thans alleen nog maar als eeretitel gebruikelijk, o.a. voor een der →kanunniken (soms de eerste) van de kathedrale → kapittels der Belgische bisdommen.

2024-07-18
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

AARTSDIAKEN

In de M.E. ambtenaar van de bisschop belast met visitatie en seend buiten de schrikkeljaren, met de institutie van pastoors en vicarissen behalve in moederkerken, en gerechtigd tot het maken van verordeningen. De bisdommen waren daartoe verdeeld in aartsdiaconaten. In Frl. was de macht van de A. niet groot: de dekens namen de rechtspraak waar, zijn...

Wil je toegang tot alle 16 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-18
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

AARTSDIAKEN

is alleen nog een liturgische titel voor een der assistenten bij de priesterwijding of een eretitel, door sommige vicarissen-generaal in bepaalde bisdommen, o.m. in Frankrijk, gevoerd. Aanvankelijk, van de 4de eeuw af, was hij een diaken, die aan het hoofd stond van de andere diakens en van de lagere geestelijkheid. Onder het gezag van de bisschop,...