Synoniemen van aardrijkskunde

2020-01-27

Aardrijkskunde

AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de kennis der aarde ten doel stelt, inz. van hare oppervlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijnselen die zij aanbiedt, alsmede van hare betrekking tot andere hemellichamen.

2020-01-27

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde - De internationale naam van de wetenschap der aardrijkskunde is een van oudsher gebruikelijke : géographie. Dit woord beteekent letterlijk aardbeschrijving en geeft de hoofdtak dezer wetenschap nog altijd uitnemend weer, althans indien men onder aarde — gelijk steeds de bedoeling is geweest — verstaan wil: aardoppervlakte. De aardrijkskunde houdt zich niet bezig met de aarde in haar geheel, als wiskunstig lichaam (dit doet de geodesie) of als natuurkundig lichaam (dit is de...

2020-01-27

aardrijkskunde

aardrijkskunde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aard-rijks-kun-de 1. wat er te leren is over de aarde ♢ bij aardrijkskunde leer je waar Parijs ligt Zelfstandig naamwoord: aard-rijks-kun-de de aardrijkskunde Synoniemen geografie, topografie

2020-01-27

aardrijkskunde

aardrijkskunde - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de kennis van de aarde, schoolvak topografie|Topografie is een van de onderdelen van aardrijkskunde. Woordherkomst samenstelling van aardrijk(zelfstandig naamwoord) en kunde(zelfstandig naamwoord) met het invoegsel -s- Synoniemen geografie

2020-01-27

(aardrijkskunde)

Veel wateren hebben een naam die Aa, Ae, E, Ee, Ie, of IJ in zich hebben. In het Nederlands is Aa door betekenisverenging meer specifiek een naam voor riviertjes en is het weer Oudfries verder vervormd tot Ee, Ie of IJ. Soms is het aan de naam voorafgaande lidwoord de versmolten met Ie en wordt zo Die. De Aa bij Almelo de Aa bij Grobbendonk de Aa bij 's-Hertogenbosch, met Kleine Aa, Nieuwe Aa, Astense Aa, Oude Aa en Bakelse Aa de Abeek in Meeuwen, vloeit samen met de Dommel, nog voor de Nederl...

2020-01-27

aardrijkskunde

v. (wetenschap, die zich de kennis van de aarde ten doel stelt, inz. van haar oppervlakte, bewoners, planten, betrekking tot andere hemellichamen enz.; geographie): de wiskundige de natuurkundige -; -kundig, 1 bn.: een woordenboek; 2 -kundige, m. en v. -n (geograaf).

2019-10-14

Sociale aardrijkskunde

Een afdeeling van de ➝ aardrijkskunde, die de verschijnselen bestudeert, welke voortvloeien uit de relaties tusschen de georganiseerde menschengroepen en hun woonraimten. De uitingen van den mensch: zijn levenswijze, zijn welvaartsstreven, de occupatievormen, de statenontwikkeling, de gelegenheid tot het bereiken van een hoogere beschaving e.d., wortelen in den aard van het woongebied en worden er in hun werkzaamheid door begrensd. De groei van de volksgroep in aantal en beschaving is aan de c...

2019-01-24

Hudson (aardrijkskunde)

Hudson (aardrijkskunde) - 1) rivier in den staat New-York, in ’t N.O. der Ver. St., draagt den naam van den beroemden ontdekkingsreiziger Henry Hudson en ontspringt op de Adirondack Mountains, stroomt steeds in Zuidelijke richting om na een loop van 480 K.M. bij New-York te eindigen in de New-York-Bay. Het stroomgebied van de H. bedraagt ongeveer 35.000 K.M.2 Hoewel de lengte en de grootte van het stroomgebied van de H. niet aanzienlijk zijn, is de rivier toch zeer belangrijk als verkeersweg,...

2019-01-19

Wiskundige aardrijkskunde

Wiskundige aardrijkskunde - zie KOSMOGRAFIE.

2018-11-15

Carolina (aardrijkskunde)

Carolina (aardrijkskunde) - landschap in de Vereenigde Staten aan den Atlantischen Oceaan, zie NOORDCAROLINA en ZUID-CAROLINA.

2018-11-15

Cardigan (aardrijkskunde)

Cardigan (aardrijkskunde) - of Aberteifi, 1) graafschap in Wales, aan de Iersche Zee (Cardigan Baai); 1800 K.M.2; 60.000 inw. Het bestaat bijna geheel uit niet hoog, zacht afgerond, kaal en dor bergland, doorstroomt door de riviertjes Teifi en Ystwyth; hoogste top de 752 M. hooge Plynlimmon op de N.grens; eentonige rotsige kust. 2) hoofdplaats van het graafschap C., aan de Teifi, niet ver van haar monding; 3500 inw.; een oude kerk, een tot op twee torens na verwoest, door Gilbert de Clare in 116...

2019-09-18

Militaire aardrijkskunde

➝ Aardrijkskunde (mil.).

2019-07-22

Goot (Aardrijkskunde)

Goot (Aardrijkskunde) - delta-arm van den IJsel in de prov. Overijsel. G. is een vertakking van het Ganzendiep.

2019-04-23

Cis (aardrijkskunde)

Cis (aardrijkskunde) - (Lat.), aan deze zijde van; bijv. G a l l i a C i s a l p i n a, Gallië aan deze zijde van de Alpen, gerekend van Rome: de Povlakte. Tegenstelling: trans.

2018-03-19

Bijbelsche aardrijkskunde

De Bijbelsche aardrijkskunde om­vat de kennis van de landen, waarvan mel­ding wordt gemaakt in de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds. Zij bepaalt zich dus hoofdzakelijk tot Palaestina met zijne bergen, meren, rivieren, gewesten, steden en dorpen. Daarover hebben in vroegeren tijd in ons Vaderland F. Halma, Reland, Bachiene en Hamelsveld en later vooral van Senden veel geschreven. Belangrijk is die wetenschap be­vorderd door Niebuhr en door ve...

2019-01-19

Economische aardrijkskunde

Economische aardrijkskunde - (Hd. Wirtschaftsgeographie of Wirtschaftskunde, Fr. géographie économique, Eng. economical geography), de wetenschap, welke de aardrijkskunde uiteen economisch oogpunt beschouwt, welke dus tracht op te sporen de invloeden, die de meerdere of mindere welvaart van de verschillende streken der aarde beheerschen. Deze invloeden kunnen zoowel zijn te zoeken in den aard (bodemgesteldheid) of ligging (zoo ten opzichte van andere landen als wat het klimaat aangaat) van de...

2019-09-18

Montfort (Aardrijkskunde)

Gem. in de Ned. prov. Limburg, ten Z. van Roermond aan de Vlootbeek (XVI 448 C/D 4); kasteeldorp op een zandige hoogte in een moerassige streek. Opp. 989 ha; 1452 inw. (1 Jan. 1936), bijna allen Kath. Landbouw en veeteelt; 66 mijnwerkers. Van het kasteel M. is een ruïne over. Jongen.Geschiedenis De burcht M. werd in de 13e eeuw gebouwd door Hendrik van Gelder, bisschop van Luik, met de steenen van een vestingtoren aan de Maas te Maastricht. Sedert 1277 is M. met onderhoorigheden aan Gelder...

2019-11-04

Waal (aardrijkskunde)

1° Dorp op → Texel. 2° Linker zijtak van den Rijn, die bij M.R. (= middelbaren rivierstand) ruim 2/3 van den Boven-Rijn afvoert. Bij hoogeren Rijnstand iets minder, bij lageren iets meer. In den Romeinschen tijd stroomde de Boven-Rijn langs Kleef. Waarschijnlijk lag hier toen het eerste separatiepunt, waar een Waaltak naar het W. afboog en langs de heuvels van Ubbergen-Nijmegen stroomde en zich bij deze stad vereenigde met de reeds door Caesar genoemde „Vahalis”, die zi...

2019-06-06

Flint (aardrijkskunde)

1° Graafschap in N. Wales (55° 15' N., 3° 3' W.); opp. 662 km2, ca. 113 000 inw. Laagland in het O. langs den mond der Dee, naar het W. heuvels; hierin steengroeven en loodmijnen. Voorn. middelen van bestaan: veeteelt, eenige landbouw en industrie. Hoofdstad Mold.2° Haven- en industriestadje in het graafschap Flint, N. Wales (33° 15' N., 3° 0' W.). Ca. 7 500 inw. Chemische fabrieken. G. de Vries 3° Een stad in den staat Michigan (Ver. Sta...

2019-10-02

Politieke aardrijkskunde

Deel van de → anthropo-geographie, dat de aardrijksk. grondslagen opspoort van het ontstaan, de ontwikkeling en den ondergang der staten. Valt het hoofdgewicht op de aardrijksk. problemen, dan spreekt men van p. a.; laat men aan de politieke kwesties de overhand, dan beoefent men de geopolitiek. Friedrich Ratzel grondvestte deze wetenschap in zijn werk: Politische Geographie (1897). Na den Wereldoorlog met zijn geheel nieuwe grensindeeling werd de p. a. veel beoefend en was er alle gelegenh...