Synoniemen van Aap

2020-02-28

Aap

De apen vormen twee familiën van de orde der vierhandige dieren (quadrumana). Eene van deze bewoont de Oude, en de andere de Nieuwe wereld. Wanneer men den mensch uitzondert, staan zij op den hoogsten trap in het dierenrijk, daar zij in vele opzigten op den mensch gelijken, ofschoon zij zich tevens aanmerkelijk van dezen onderscheiden. In de gestalte van den mensch ontwaart men eene schoone evenredigheid der deelen, terwijl de ligchaamsvorm van den aap inderdaad afschuwelijk is. Allerhande kleu...

2020-02-28

Aap

Vanaf de Middeleeuwen stond de aap te boek als een ondeugend en schaamteloos dier dat vaak opduikt in de kunst als symbool voor de duivel. Een geketende aap verwijst in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst naar de zondige mens die zich door zijn lusten laat ketenen, regeren. In 'De zondeval' van Cornelis Cornelisz. van Haarlem wordt de aap geassocieerd met het sanguïnische temperament. Bovendien was een aap iets exotisch. Het bezit van een aap was een luxe die alleen rijkelui zich konden perm...

2020-02-28

aap

aap (m.b.t. kinderen) deugniet, kwajongen. Omdat een aap niet alleen lelijk is maar ook lachwekkend (een beeld dat wij vooral hebben sinds het circus en de jaarmarkten), wordt de mens vaak met dit dier vergeleken. De vrouwelijke vorm komt als scheldwoord weinig voor. Het invectief wordt meestal voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord. Een man met veel haar op de borst wordt wel eens een ‘behaarde aap’ genoemd. Een ‘aangeklede aap’ is een zeer lelijk iemand of een erg opzichtig geklee...

2020-02-28

Aap

Aap is In de betekenis 'borrel' in 1873 voor het eerst gehoord, in West- Vlaanderen. Een Vlaams dialect woordenboek geeft als voor- beeldzin: 'Geef mij nog 'nen aap.' De vele dieren namen voor 'borrel' vallen in verschillende groepen uiteen. Aap hoort bij de diernamen die aangeven hoe sommigen zich na het gebruik van sterke drank gaan gedragen. Dit komt ook tot uiting in de zegswijze hij rijdt op den aap, die in 1727 is opgetekend, met de volgende verklaring: Dit zegt men van ymand die beschonke...

2020-02-28

Aap

Boven de ingang van het knekelhuis op het kerkhof van de Oude Kerk te Amsterdam, zat een aap met een doodshoofd, waaronder het volgende gedicht: 'Hoe stout gij stapt, hoe fier gij prijkt, En 't hoofd met zijdenpluim laat streelen, Och ! eer één enkel eeuw verstrijkt, Gaan de apen met uw kopstuk spelen !'. De aap stelt hier de doodgraver voor.

2020-02-28

aap

aap - zelfstandig naamwoord 1. zoogdier dat het meest op een mens lijkt ♢ de aap at een banaan 1. voor aap staan [voor gek staan] 2. daar komt de aap uit de mouw [nu blijkt wat er echt gebeurd is] 3. in de aap gelogeerd zijn ...

2020-02-28

Aap

1. Als joodse naam mogelijk een zinspeling op de voornaam Jacob, in het hebreeuws Ja'akov, waarbij gebruik is gemaakt van de vertaling kof = aap. 2. Ontlening aan een huisnaam; zie vermeldingen onder documentatie. 3. Evenals Aapkes een patroniem bij een vorm van Abe.

2020-02-28

aap

aap - Zelfstandignaamwoord 1. (zoogdieren) Primates het meest met de mens verwante vierhandige zoogdier uit de orde der primaten Omdat aapen zoveel op mensen lijken vinden we het leuk om aapjes te kijken in de dierentuin en misschien vinden de apen het ook leuk om mensje te kijken. 2. (schertsend) een deugniet, een ondeugend persoon De apen moeten weer van school gehaald worden en dus is het weer gedaan m...

2020-02-28

aap

Slang voor drugsverslaving. Deze uitdrukking werd ontleend aan het Amerikaanse slang van druggebruikers (to have a monkey on one’s back) maar is ook gekend in andere talen (Frans: ‘avoir la guenon’: de apin; Duits: ‘einen Affen haben’. En ook: ‘den Affen füttern’: de zucht naar drugs bevredigen.). De verslaving of de zucht naar drugs wordt hier gezien als een last die men met zich meezeult. Mensen zoals hij,en ik reken mijzelf daar toch ook toe, zijn het levende bewijs dat...

2020-02-28

Aap

Aap - Apen, (Simiae, Pitheci), ook wel Vierhandigen (Quadrumana) geheeten, orde van zoogdieren, na den mensch de hoogst-bewerktuigde wezens en met dezen wel vereenigd tot de orde der Primaten. De schedel blijft betrekkelijk klein, ook bij die soorten, welke een groot hoofd en daardoor een meer menschelijk voorkomen hebben; deze meerdere grootte wordt teweeggebracht door de sterke voorwaartsche uitpuiling der kaken en der overige beenderen, welke het aangezicht samenstellen. Het gunstigst is deze...

2020-02-28

aap

aap - m. (apen), 1. vierhandig zoogdier dat in uiterlijk en in sommige handelingen veel op de mens lijkt en daarom (als karikatuur) voor lelijk en ook boosaardig geldt en dat gaarne nabootst (naaapt). In biologische zin verstaat men onder apen een onderorde, Anthropoidea, van de orde der Primaten; in vele zegsw.: een gezicht als een —, zeer lelijk; een aangeklede -, een bespottelijk lelijk mens, (ook) iemand die opzichtig aangekleed is; van een jongen!, deugniet! kwajongen!; een — van een ve...

2020-02-28

Aap

Aap - ook bezaanstagzeil, op scherpe jachten een driehoekig zeil, dat kan worden gevoerd aan een stag dat van de top van de bezaansmast naar de voet van de grote mast loopt. Bij overstag gaan moeten aap en bezaanstag tijdelijk worden weggenomen, om de giek van het grootzeil te laten overkomen. Daarom wordt hij bijna uitsluitend op lange rakken (op zee) bijgezet. → Bezaan 2.

2020-02-28

Aap

AAP, m. (apen), vierhandig zoogdier (simia), dat leelijk en boosaardig is en gaarne nabootst (naäapt); — (spr.) een gezicht als een aap, zeer leelijk; — een aangekleede aap, een bespottelijk leelijk mensch, (ook) iem. die opzichtelijk aangekleed is; — hij is een rechte (malle) aap, stelt zich belachelijk aan; — kinderen zijn apen, bootsen na wat ze van anderen zien; — iemands aap zijn, iem. in alles volgen; — (Zuidn.) iem. voor den aap houden, voor den gek; — aap schimpnaam (voor...

2020-02-28

aap

(m.b.t. kinderen) deugniet, kwajongen. De vrouwelijke vorm komt als scheldwoord weinig voor. Aap wordt meestal voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord. Een man met veel haar op de borst wordt wel eens een behaarde aap genoemd. Een luie aap wordt gezegd van een luierik. Een langharige aap was in de jaren zestig een scheldwoord voor een langharige. Een schilder werd vroeger wel eens minachtend een kladaap genoemd. Bij de marine is een kettingaap een spottende benaming voor een adelborst. En...

2020-02-28

Aap

Dat apen grappige, eigenaardige en ook in veel opzichten hoogst interessante dieren zijn, weet je natuurlijk allang. Dat de aap na den mens het hoogst-bewerktuigde wezen is en dat hij met dezen wel verenigd wordt tot de orde der Primaten, heb je ook wel eens geleerd en gelezen. We zullen over deze bekende apen-feiten evenals over het gebit van de apen en verdere bizonderheden hier maar zwijgen en trachten, je iets over apen te vertellen, dat je misschien nog niet weet.Het eigenaardige van alle a...

2020-02-28

aap

Slechts eenmaal is de verwensing ga jij maar de aap vlooien! in ons materiaal aangetroffen. De betekenis ervan is natuurlijk ‘ga jij maar uitzichtloos en nutteloos werk doen’. De actuele betekenis zal dicht in de buurt komen van ‘ik erger mij kapot aan je, ga maar iets doen waardoor je langdurig uit mijn gezichtsveld verdwijnt’.

2020-02-28

Aap

Betwiste voorvader van Darwin.

2020-02-28

aap

m. apen (1 bekend zoogdier; 2 fig. dom, lelijk, boosaardig enz. schepsel, met de eigenschappen v. e. aap): 1 apen (Lat. pitheci) der oude wereld (catarrhina) o. a. gorilla’s, chimpansé’s, orang-oetans; der nieuwe wereld (platyrrhina) o. a. brulapen, slingerapen; 2 je bent een rechte -; die van een jongen! zegsw. iem. voor den houden, voor de gek; -, wat heb je mooie jongen spelen, iem., die men vreest of ontziet, vleien door zijn kinderen of hoedanigheden te prijzen; de kwam u...

2020-02-28

Aap

Apen waren in Palestina niet bekend, omdat zij niet behoorden tot de inheemsche dieren. De schepen van Salomo brachten volgens 1 Kon. 10 : 22 en 2 Kron. 9 : 21 apen mede uit Ofir, en dat geschiedde ongetwijfeld, opdat zij als merkwaardigheden uit verren lande zouden dienst doen aan Salomo’s hof.

2020-02-28

Aap

de (ook: Het Aapie). Bijnaam van oliemolen te Oostzaandam, zie: De “Woudaap.