2019-12-14

Aanschrijving

Een schriftelijke mededeling van de gemeente door het College van Burgemeester en Schepenen, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan het onroerend goed te treffen of gebreken te herstellen, vaak naar aanleiding van klachten van derden.

2019-12-14

Aanschrijving

Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van Burgemeester en Wethouders, die een eigenaar verplicht bepaalde voorzieningen aan zijn onroerende zaak te treffen of gebreken te herstellen.

2019-12-14

Aanschrijving

Aanschrijving is de juridische benaming voor een beschikking van de betreffende overheid, gericht aan een betrokken partij, met de opdracht bepaalde specifieke uitvoerende maatregelen te treffen met betrekking tot een woning, woonwagen, ander gebouw, of bouwwerk geen gebouw zijnde, dan wel een open erf, of terrein. Zie ook: Aanwijzing. De rijks- en provinciale overheid kunnen een aanwijzing uit doen gaan aan het lager gelegen echelon in de bestuurlijke kolom, om een bepaald gewenst beleid geƫ...

2019-12-14

aanschrijving

aanschrijving - Zelfstandignaamwoord 1. toezending van ambtelijke mededeling of bevel 2. het stuk zelf Woordherkomst Naamwoord van handeling van aanschrijven met het achtervoegsel -ing.

2019-12-14

aanschrijving

Aanschrijving - v. (-en), het ambtshalve toezenden van een schriftelijk bevel; geschreven of gedrukt stuk dat zulk een bevel inhoudt.

2019-12-14

aanschrijving

aan'schrijving, v. (-en), 1. het ambtshalve toezenden van een mededeling of schriftelijk bevel; 2. geschreven of gedrukt stuk met zo'n mededeling of bevel . Een aanschrijving of resolutie is geen algemeen verbindend voorschrift, maar heeft in praktijk grote betekenis, b.v. de regeling voor de aftrek van begrafeniskosten van bepaalde gezinsleden. Deze kosten kunnen op grond van de wettelijke bepalingen niet worden afgetrokken, maar de minister keurde de aftrek goed. Door de publikatie van deze go...

2019-12-14

Aanschrijving

Aanschrijving - het ambtshalve toezenden van een schriftelijk bevel, een algemeene, of bijzondere bepaling, door een Departement van Algemeen Bestuur uitgevaardigd.

2019-12-14

aanschrijving

v. -en (het aanschrijven inz. in bet. 2; het stuk, dat de bevat).