Synoniemen van Aanleg

2019-12-14

Aanleg

Sommige kinderen hebben het meeste van hun moeder geërfd en andere kinderen hebben meer van hun vader. Een kind krijgt vijftig procent mee van het erfelijke materiaal van zijn vader en vijftig procent van zijn moeder. Uiterlijk kan hij sprekend op een van zijn ouders lijken, maar ook een beetje op allebei. De erfelijke eigenschappen van zijn ouders zijn op een geheel nieuwe manier gerangschikt in het kind. Het kan de kleur ogen van de moeder hebben en de vorm van vaders ogen, maar de ogen kunne...

2019-12-14

Aanleg

De rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt. De rechtbank is de eerste aanleg, het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger-beroepsinstantie (of de Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven of de Afdeling bestuur van de Raad van State).

2019-12-14

Aanleg

Aanleg - aangeboren vatbaarheid voor een bepaalde ziekte. Ook wel dispositie genoemd.

2019-12-14

Aanleg

Op het gebied der menschkunde verstaat men door aanleg eene natuurlijke, meer dan gewone vatbaarheid voor het verwerven van eene bepaalde bekwaamheid. Aanleg vereischt derhalve ontwikkeling en onderscheidt zich hierdoor van talent, dat als eene gaaf der natuur reeds in een ontwikkelden toestand aanwezig is. Het talent kan alleen op den bodem van een goeden aanleg behoorlijk gedijen. In den jongsten tijd is meermalen de vraag opgeworpen, of men den aanleg als aangeboren moet beschouwen, en zoo ja...

2019-12-14

aanleg

aanleg - Zelfstandignaamwoord 1. het aanleggen De aanleg van het nieuwe vliegveld liep grote vertraging op 2. plantsoen 3. geneigdheid, talent, begaafdheid Hij had een grote muzikale aanleg. 4. instantie De zaak werd in eerste aanleg door de kantonrechter behandeld. aanleg - Werkwoord 1. (in een bijzin) eerste persoon enkelvo...

2019-12-14

aanleg

Aanleg - m., het aanleggen van schietgeweer; aanleg op stukgoederen, zie: AANLEGGEN; - oogmerk, bedoeling, toeleg; - in eersten aanleg, in eerste instantie; - rechtbank van eersten aanleg, vóór 1838 de benaming der tegenwoordige Arrondissements-Rechtbanken; begin van uitvoering van verschillende werken; wijze waarop iets aangelegd is (plantsoen, schilderij); - natuurlijke geschiktheid (in de toekomst) voor, tot (kunst, wetenschap; zwaarmoedigheid; om dik te w...

2019-12-14

aanleg

aanleg - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-leg 1. aangeboren handigheid of geschiktheid voor iets ♢ Joop heeft aanleg voor wiskunde 2. het maken of bouwen van iets ♢ wie betaalt de aanleg van die nieuwe weg? Zelfstandig naamwoord: aan-leg de aanleg Synoniemen begaafdheid, tale...

2019-12-14

aanleg

aan'leg, m. (geen mv.), het aanleggen in verschillende toepassingen: 1. van een geweer; 2. — op stukgoederen, het in lading leggen om vrachtgoederen in te nemen; 3. (rechtsterm) in eerste —, in eerste instantie; rechtbank van eerste —, benaming der tegenwoordige arrondissementsrechtbanken in België , en vóór 1838 in Nederland; 4. het tot-standbrengen, m.n. van werken waarbij grondwerk te pas komt; — van spoorwegen, van kanalen; (ook) wijze van aanvatting en uitvoering; 5. begin van ui...

2019-12-14

Aanleg

Aanleg - historische benaming voor lesbische, homoseksuele geaardheid. Wel voelde ik, dat ik met mijn aanleg alleen stond, en dikwijls dacht ik: zouden er niet ook andere zulke menschen bestaan? (Stokvis, 1939). Ook inborst en inslag.

2019-12-14

aanleg

('a:nlech) m. I. Eig. het aanleggen inz. 1. (A I 1 b en B I) : op stukgoederen. 2. (A I 2) : de juistheid van het schot hangt van de af. 3. (A II 2) : de van spoorwegen. - II. Metn. 1. [bij A II 1] Recht, instantie : de behandeling van een zaak in eerste -; wat thans in België nog Rechtbank van eerste heet, noemt men in Nederland sedert 1818 Arrondissementsrechtbank. 2. a. wijze waarop iets aangelegd (AII 2) is : de van deze tuin getuigt van goede smaak. b. Uitbr. wijze waarop i...

2019-12-14

aanleg

m. (1 het uitvoeren van verschillende werken, het graven, maken enz.; 2 het uitgevoerde werk inz. plantsoen, park; 3 natuurlijke geschiktheid, talent; 4 geneigdheid tot; 5 rechtst. instantie; 6 het aanleggen in bet. 4): 1 de — van kanalen; 2 het is hier een nieuwe -; 3 voor wiskunde hebben; 4 — voor zwaarmoedigheid; 5 in eerste -; rechtbanken van eerste -, vroegere (nog in België) arrondissementsrechtbanken; 6 de juistheid v. h. schot hangt af van de eerste -.