Synoniemen van Aandeel

2019-12-09

Aandeel

Een aandeel is een deel van het eigendom van een bedrijf. Door het kopen van een aandeel, krijgt de koper een aantal rechten bij een bedrijf. Hierdoor heeft het aandeel een bepaalde waarde. Door het kopen van een aandeel, wordt de koper dus mede-eigenaar van het bedrijf. Wanneer een bedrijf aandelen wil gaan verkopen, wordt er eerst gekeken in hoeveel aandelen het bedrijf uitgegeven wordt. Een bedrijf geeft bijvoorbeeld honderd aandelen uit, en wanneer iemand tien aandelen van dat bedrijf koopt,...

2019-12-09

aandeel

Aandeel - o. (-en), deel van iets, dat iemand in eigendom toebehoort of toekomt; gedeelte, dat iem. bijdraagt tot het kapitaal voor eene onderneming of tot eene gemeenschappelijke handeling; aandeelbewijs: aandeelen plaatsen, nemen; - (fig.) hij heeft ruim zijn aandeel in 's werelds lief en leed gehad, lief en leed heeft hij ondervonden; - (fig.) hij nam aandeel (thans meestal deel) in ons geluk en ongeluk, hij gaf blijk van zijne belangstelling...

2019-12-09

aandeel

aandeel - Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Geeft in principe recht op dividend. Er zijn aandelen aan toonder en aandelen op naam.

2019-12-09

Aandeel

Een aandeel is letterlijk het gedeelte dat een rechthebbende bezit in het kapitaal van een vennootschap. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder. Er zijn diverse soorten aandelen, waaronder: naamaandelen, toonderaandelen, preferente aandelen enz. Naamaandelen verhogen de transparantie doordat inzicht bestaat in de zeggenschapsverhoudingen. Er kunnen al dan niet aandeelbewijzen worden uitgegeven. De vennootschap is verplicht een aandelenregister bij te houden.

2019-12-09

aandeel

Eigendomsbewijs van een (klein stukje van een) bedrijf.

2019-12-09

Aandeel

Een bewijs van het mede-eigenaar-zijn van een onderneming. De waarde die op het aandeel staat vermeld, heet de nominale waarde. Bij winstverwachting is de koper soms bereid meer dan de nominale waarde voor een aandeel te betalen. Het bedrag boven de nominale waarde heet agio. De prijs van een aandeel kan op verschillende manieren uitgedrukt worden. Onder de intrinsieke waarde van een aandeel verstaat men: $$$\frac{Bezittingen-Schulden}{Aantal aandelen}$$$ Dit is een grove benadering voor de pr...

2019-12-09

Aandeel

Bij BV’s en NV’s de verdeling van het eigen vermogen in delen. Ieder deel vormt een aandeel. Het aldus opgebouwde eigen vermogen noemen we het aandelenkapitaal.

2019-12-09

aandeel

Eigendomsbewijs van een (klein stukje van een) bedrijf.

2019-12-09

Aandeel

De houder van een aandeel in een mede-eigendom is mede-eigenaar ten belope van zijn aandeel in de mede-eigenom, gekoppeld aan bepaalde inspraakrechten op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars en bepaalde deelname in de algemene kosten (beheerskosten) van de mede-eigendom.

2019-12-09

Aandeel

Een aandeel is een belegging. Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. De waarde van aandelen wordt bepaald door de beurskoers op de effectenbeurs.

2019-12-09

Aandeel

Bewijs van deelneming in een vennootschap op aandelen.

2019-12-09

aandeel

aandeel - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst Mijn vader heeft een aandeel in dat bedrijf en hoopt een goed dividend te krijgen. 2. (economie) persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit Haar aandeel in deze opdracht was van groot belang. Ze was dan ook een gewaardeerd lid van de wer...

2019-12-09

Aandeel

Aandeel is van eene gemeenschappelijke bezitting het deel, hetwelk iemand als zijn bijzonder eigendom kan beschouwen. Er zal, bij voorbeeld, eene fabriek gebouwd worden die honderd duizend gulden kost. Geen der vele belanghebbenden bij zoodanige inrigting is in staat of gezind, om die som daaraan te besteden. Nu splitst men die som in aandeelen van duizend gulden en deze worden bij verschillende personen geplaatst. Deze laatsten hebben doorgaans, op grond van hun bewijs of van hunne bewijzen van...

2019-12-09

Aandeel

Hij kreeg het aandeel als bewijs van zijn laatste termijnbetaling van zijn investering van 150 gulden. Het is zelfs mogelijk dat de waarde van het aandeel door een negatief of positief sentiment wordt beïnvloed en hierdoor over- of ondergewaardeerd wordt door de markt, los van de daadwerkelijke prestaties van de onderneming. De meeste rechtssystemen verlangen tussenkomst van de notaris, bijvoorbeeld bij de oprichting van een rechtspersoon of bij verhoging van het Maatschappelijke kapitaal. In...

2019-12-09

aandeel

aandeel - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-deel 1. bewijs dat je geld in een onderneming hebt gestoken ♢ heb jij ook aandelen gekocht van dat bedrijf? 2. wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt ♢ hij heeft een flink aandeel gehad in die ruzie Zelfstandig naamwoord: aan-deel het aa...

2019-12-09

aandeel

aan'deel, o. (-delen). 1. deel van iets dat iemand in eigendom toebehoort of toekomt, met de bijgedachte dat het overige aan mederechthebbenden behoort: — hebben in of aan een fabriek, zaak, maatschappij, eigenaar van een gedeelte van het bedrijfskapitaal zijn; — hebben aan een erfenis, deelgenoot zijn in; 2. deel dat men voor zichzelf neemt aan een handeling waarbij ook anderen betrokken zijn: actief — hebben aan een opstand, daadwerkelijk eraan meewerken; 3. deelneming in het maatschappe...

2019-12-09

Aandeel

Aandeel - deel van iets, dat iemand toebehoort of toekomt, recht op een evenredig deel in een gemeenschap, in het kapitaal eener vennootschap, enz. Ook het daarvan uitgegeven bewijsstuk. Zulk een a. kan luiden aan toonder (of in blanco) of op naam staan. Aandeelen worden vooral uitgegeven bij naamlooze vennootschappen, maar ook wel bij andere vereenigingen, zooals commanditaire vennootschappen op aandeelen (zie aldaar), enz. Men spreekt wel van aandeelen in eene obligatielening, maar gebruike da...

2019-12-09

aandeel

('a:n) o. (...delen; -tje) I. Eig. deel dat men aan, in iets heeft nl. 1. deel dat iemand toekomt: zijn ontvangen; hebben aan een erfenis, in een fabriek, in de winst 2. deel dat men in een gemeenschappelijke zaak bijdraagt : hebben in een zaak, in een rederij; een volgestort -; slapende ...delen; een blanco-. Syn. aktie II. Metn. bewijs van aandeel (I) ; ...delen op naam, aan toonder; ...delen uitgeven, plaatsen, nemen. III. Metf. deel : nemen in iemands vreugde, droefheid; hebben aan e...

2019-12-09

Aandeel

Vele grote zaken en handelsondernemingen worden niet gevoerd met het kapitaal van één persoon, doch met dat van verscheidene personen. Al die personen, die hun geld in zulk een zaak of onderneming hebben gestort en dus ook recht hebben op een gedeelte van de winst, hebben een aandeel in die zaak en heten aandeelhouders. Het bewijsstuk, dat iemand in een bepaalde zaak aandeelhouder is, wordt ook aandeel genoemd. Zulk een aandeel kan luiden aan toonder (of in blanco) of op naam staan...

2019-12-09

aandeel

o. aandelen, aandeeltje (1 toekomend deel of gedeelte; 2 deel, dat iem. bijdraagt tot het kapitaal ener onderneming; 3 bewijs van deelgenootschap): 1 zijn — ontvangen; 2 een volgestort -; aan toonder, overdraagbaar; op naam, persoonlijk; 3 aandelen staan op naam; nog: nemen in iems. vreugde, blijken geven van deelneming; hebben aan iems. geluk, er iets toe bijgedragen hebben. Opm. in veronderstelt een langere duur, een herhaling, b.v. hebben in jaarlijkse winst, uitkeringen; — aan...

2019-12-09

Aandeel

Daalt, juist als 't gist.