Synoniemen van Aanbod

2019-12-13

Aanbod

Als aanbod en vraag vrij worden gelaten, zal bij een prijsstijging het aanbod toenemen. Als de prijs daalt, zal de geboden hoeveelheid afnemen. Als we dit in een grafiek trachten weer te geven, stellen we de aanbodlijn in de eenvoudigste vorm voor door een rechte stijgende lijn. Als we het aanbod van één producent weergeven, spreken we van de individuele aanbodlijn. Hebben we de gezamenlijke producenten op het oog, dan spreken we van de collectieve aanbodlijn. Een korte termijn-aanbodlijn gaat...

2019-12-13

Aanbod

Aanbod is de voorraad aan (commerciële) vastgoedobjecten per ultimo het betreffende kalenderjaar, die voor de vraag in de onderhavige markt beschikbaar is voor de verhuur, dan wel − afhankelijk van de context − voor de verkoop en waarbij gerekend wordt vanaf een per categorie vastgoed verschillende minimale oppervlakte per object. Ook wel genoemd: aanbodzijde (van de markt) en marktaanbod. Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd. Zo kan er onderscheid gemaakt word...

2019-12-13

Aanbod

Eenzijdige rechtshandeling die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt. Het aanbod moet voldoende volledig zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst en diegene die het aanbod doet moet de bedoeling hebben dat door de aanvaarding de overeenkomst ontstaat.

2019-12-13

Aanbod

Rechtshandeling die door aanvaarding tot een overeenkomst leidt.

2019-12-13

aanbod

aanbod - Zelfstandignaamwoord 1. een aanbieding Een aanbod van een bepaalde dienst. 2. (economie) het voorradig zijn Het aanbod aan koopwoningen. Er is een groot aanbod van inburgeringscursussen. 3. (economie) het geheel aan beschikbare goederen en diensten op micro-economisch niveau De wet van vraag en aanb...

2019-12-13

Aanbod

Dit woord beteekent in het algemeen het verkrijgbaar stellen van diensten en voortbrengselen, die in de behoeften der menschen voorzien en dus eene zekere waarde hebben. Het aanbod, afzonderlijk beschouwd is van weinig gewigt, maar het vervult met de vraag eene belangrijke rol in de staathuishoudkunde. Vraag en aanbod regelen het bedrag der loonen, den standaard der renten, de hoogte der land- en huishuur en den koopprijs van alle voortbrengselen der nijverheid. Vermeerderd aanbod bij dezelfde v...

2019-12-13

Aanbod

Artikel 217 lid 1 van Boek 6 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een aanvaarding van dat aanbod. Een aanbod kan worden herroepen, tenzij het een termijn voor de aanvaarding inhoudt of de onherroepelijkheid ervan op andere wijze uit het aanbod volgt. De herroeping kan slechts geschieden zolang het aanbod niet is aanvaard en evenmin een mededeling, houdende de aanvaarding is verzonden. Bevat het aanbod de mededeling dat het vrijbl...

2019-12-13

aanbod

aanbod - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-bod 1. verzameling waaruit je kunt kiezen ♢ het aanbod aan bloeiende planten is niet groot 2. datgene wat aangeboden wordt ♢ ik heb een fantastisch aanbod gehad! 1. de wet van vraag en aanbod [de prijs van een artikel wordt bepaal...

2019-12-13

aanbod

aan'bod, o. (geen mv., men gebruikt daarvoor aanbiedingen), 1. het aanbieden, het tegengestelde van vraag ; de marktprijs regelt zich naar vraag en — (zie prijsvorming); 2. het aangebodene: een voordelig — krijgen, doen; verkeersaanbod, warenaanbod. Door het aanbod geeft, volgens rechtsopvattingen, de aanbieder te kennen dat met hem een overeenkomst kan worden gesloten door degene, die zijn aanbod aanvaardt door -»-acceptatie. In het aanbod moet de mogelijke overeenkomst besloten liggen. Di...

2019-12-13

aanbod

Aanbod - o. (aanbiedingen), het aanbieden, het aangebodene; het tegengestelde van vraag: vraag en aanbod.

2019-12-13

Aanbod

Aanbod - zie VOORSTEL en VRAAG EN AANBOD.

2019-12-13

Aanbod

Aanbod - de overvloed van goederen, die ten verkoop worden aangeboden en op de handelsplaatsen aangevoerd.

2019-12-13

aanbod

(‘a:n) o. (aanbiedingen) 1. Eig. het aanbieden : een- doen; van gerede betaling; de wet van vraag en -. Tgst. vraag. 2. Metn. het aangebodene : een voordelig- krijgen, aannemen, afwijzen.

2019-12-13

aanbod

o. (1 aanbieding; 2 het aangebodene): 1 rechtst.-mn gerede betaling; de marktprijs regelt zich naar vraag en -; 2 een voordelig—.