2019-06-24

Aanbesteding

Een aanbesteding is het verkrijgen van prijsopgaven voor de uitvoer of het onderhoud van werken. De uitvoering van een werk of een levering wordt in het openbaar beschikbaar gesteld. Het proces van aanbesteding geschiedt op uitnodiging, onderhands of bij openbare inschrijving. In Nederland zijn het Rijk, de provincie en de gemeenten tot openbare aanbesteding verplicht. In België dienen, behoudens wettelijke uitzonderingen, alle aankopen plaats te vinden in naam van de staat en in het openbaar....

Lees verder
2019-06-24

Aanbesteding

Aanbesteding is de uitbesteding van (bouwkundige) werken door middel van het uitnodigen van aannemers tot het doen van een prijsopgave. Er zijn hierbij twee vormen te onderkennen, te weten: • Uitvoering door aanneming; • Uitvoering in regie. Een ander onderscheid is die naar methode van aanbesteding: • Openbare aanbesteding; • Onderhandse aanbesteding; • Enkelvoudige uitnodiging.

Lees verder
2019-06-24

Aanbesteding

Systeem waarbij door middel van openbare inschrijving wordt meegedongen naar bepaalde opdrachten, in dit geval voor het plaatsen van werkzoekenden.

2019-06-24

Aanbesteding

Aanbesteden wil zeggen dat een opdrachtgever een nader omschreven (hoeveelheid) werk op de markt brengt en uitvoerende partijen in de gelegenheid stelt hiervoor een aanbieding (offerte) te doen.

2019-06-24

Aanbesteding

Wanneer de staat, de provincie, de gemeente, eenig zedelijk ligchaam of een particulier persoon eenig werk volbragt of onderhouden wil zien, dan wordt hiervan een bestek gemaakt met de noodige voorwaarden omtrent de bouwstoffen, den tijd der aflevering en der betaling enz., — er worden op een bepaalden dag aanwijzingen gedaan op de plaats zelve, en zoo zien alle belanghebbenden — zoogenoemde aannemers — zich in de gelegenheid gesteld, om eene begrooting op te maken van de kosten, die zooda...

Lees verder
2019-06-24

Aanbesteding

Een aanbesteding is algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip, waarmee het geheel aan activiteiten met betrekking tot het uitgeven van bepaalde bouwwerkzaamheden volgens een specifieke procedure wordt aangeduid, die gekenmerkt wordt door het feit dat aan de gegadigde, die zich gekwalificeerd heeft en de laagste prijs daarvoor afgeeft, in principe het werk gegund wordt, indien beantwoord wordt aan de kwalitatieve verwachtingen. De te verrichten bouwwerkzaamheden zijn voor de prijsvorming va...

Lees verder
2019-06-24

aanbesteding

aanbesteding - Zelfstandignaamwoord 1. (economie) een kans voor ondernemers om uitgekozen te worden voor het verrichten van een opdracht of levering De aanbesteding van de bouw van het nieuwe gemeentehuis ging niet door. 2. (economie)een bedrag dat aan een nog te bereiken doel wordt besteed Het gaat om een aanbesteding van meer dan € 100.000. Woordherkomst Naamwoord van handeli...

Lees verder
2019-06-24

Aanbesteding

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Een 'werk', bijvoorbeeld het bouwen van een fysiek bouwkundig of civieltechnisch object zoals gebouw of tunnel, doorgaans op basis van een bestek een 'dienst', bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een ingenieursopdracht; een 'levering', bijvoorbeeld het leveren van goederen...

Lees verder
2019-06-24

aanbesteding

Aanbesteding - v. (-en), de daad, de handeling van aanbesteden; het aanbestede werk: hij heeft thans eene mooie aanbesteding. AANBESTEEDSTER, v. (-s).

2019-06-24

Aanbesteding

Aanbesteding - het bij wijze van aanneming doen verrichten van eenig werk of doen leveren van goederen. Zij geschiedt veelal na onderlinge mededinging der aannemers. Bij werken van eenigen omvang wordt vanwege den aanbesteder een schriftelijk bestek opgemaakt, behelzende eene omschrijving van het werk met alle bijzonderheden, die de aannemer noodig heeft om de som te bepalen, waarvoor hij zal aanbieden het werk uit te voeren. — Eene a. is onderhandsch, indien bepaalde personen worden uitgenood...

Lees verder
2019-06-24

aanbesteding

v. (-en), het aanbesteden: een publieke -. Aanbesteding is een bijzondere techniek waarop marktpartijen elkaar vinden: een opdrachtgever (aanbesteder) geeft een gedetailleerde technische omschrijving en de andere voorwaarden inzake een te verlenen opdracht tot uitvoering van een werk of tot levering van goederen en verwacht daarbij van gegadigden een schriftelijke offerte, de inschrijving, d.i. een prijsopgave waarvoor zij bereid zijn de opdracht uit te voeren. Men kent in Nederland en België...

Lees verder
2019-06-24

Aanbesteding

Aanbesteding - het ter uitvoering opdragen van een zeker werk. Aanbestedingen van eenig publiek werk hebben ten doel de uitvoering daarvan aan een persoon of lichaam op te dragen. Dit staat met „Aanneming van werk” gelijk, Aanbesteding van transporten kunnen als „Huur van diensten”, die van leveranties van levensmiddelen of andere roerende zaken als „Koop en Verkoop” beschouwd worden.