2019-09-23

A di

A Dl van den dag der maand (op wisselbrieven); — a ditto, van denzelfden dag.

2019-09-23

a di

a di [Ital.], van de dag der maand (op wisselbrieven); a ditto, van dezelfde dag.

2019-09-23

A di

A di - na zicht (op wissels.)

2019-09-23

a di

a di - (handelsterm), op den dag zelf, op zicht.