Strategisch competentiemanagement betekenis & definitie

Strategisch competentiemanagement is het besturen en beheren van de competenties door middel van plannen, uitvoeren en evalueren van de competentieopbouw en het competentiegebruik. Strategisch competentiemanagement vindt plaats op het niveau van organisatorische functies (verkoop, distributie, hrm, inkoop, marketing, et cetera), op functieniveau en op persoonsniveau.

Strategisch competentiemanagement betreft aan de ene kant een strategische uitwerking van de kerncompetenties van de onderneming in een structurele en op elkaar afgestemde vormgeving van kennissystemen, communicatieprocedures, productielogistiek en HRM-instrumenten, en aan de andere kant het vaststellen van de benodigde individuele competenties en het faciliteren van mogelijkheden via onder andere werkomstandigheden en opleiden, om zodoende competenties bij personen te ontwikkelen, mobiliseren en stimuleren. Bovendien houdt succesvol competentiemanagement in, dat de onderneming de aandacht richt op die middelenbronnen die een maximale flexibiliteit mogelijk maken en die strategische opties creëren.

Het besturen en beheren van competenties op het niveau van bedrijfsonderdelen en die verbonden zijn aan organisatorische functies leidt tot het opbouwen en benutten van bestaande en nieuwe competenties door externe verwerving of door interne ontwikkeling.
Op functieniveau worden functiecompetentieprofielen benoemd. Een functie competentieprofiel meerdere, voor de functie of rol meest relevante, competenties weer, en daarnaast per competentie het vereiste competentieniveau.
Op persoonsniveau wordt onderscheid gemaakt tussen rolgebonden en persoonsgebonden competenties. Hierdoor worden zowel de bekwaamheden die specifiek aan een persoon als aan de functie-uitvoer zijn gekoppeld gewaardeerd.

De resultaten van competentiemanagement worden voornamelijk verkregen door het effectief en efficiënt benutten en opbouwen van competenties, en door de fit tussen de gewenste en aanwezige competenties zo groot mogelijk te houden. Overige doelen zijn onder andere (1) het vergroten van de concurrentiekracht, (2) verbeteren van prestaties, (3) vergroten van de inzetbaarheid van competenties (medewerkers), (4) afstemmen van de ontwikkelingsactiviteiten op de organisatiestrategie en (5) het verbeteren van de loopbaanplanning.