Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

Gepubliceerd op 30-05-2017

agrarisch

betekenis & definitie

de landbouw of de landbouwers betreffend.

van of voor de landbouw of de landbouwers; de landbouw of de landbouwers betreffend, vooral met gedachte aan de juridische, economische en sociale aspecten daarbij.

Voorbeelden:
In kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma staan nog een aantal overeenkomsten op stapel waaronder bufferbeheer (beheer in gebieden op de rand tussen natuurgebied en agrarisch gebied) en een uitbreiding van het aantal pakketten weidevogelbeheer en botanisch beheer.
http://allserv.rug.ac.be/~dreheul/anog/

Als grootste ruimtegebruiker - meer dan de helft van Nederland is in agrarisch gebruik - heeft de grondgebonden landbouw een bijzondere betekenis als drager van het open (= niet verstedelijkte) landschap.
http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF, 2001

Na berekening van dagelijkse overlevingskansen volgens de Mayfield-methode op basis van de gevonden nesten, zoals vermeld in het jaarverslag van LBN over 2000, blijkt dat van alle nesten 54% uitkwam, 24% werd gepredeerd, 9% verloren ging door agrarische activiteiten zoals maaien en beweiden, en de overige 13% door andere of onbekende oorzaken.
http://www.sovon.nl/

De mogelijkheden om vrijkomende agrarische bebouwing voor andere, niet agrarische functies te gebruiken zijn in het huidige rijksbeleid tot nu toe beperkt.
http://www.vinex-locaties.nl/Infocorner/VijfdeNotaH1.PDF, 2001

De handel in agrarische grondstoffen en eindproducten is omvangrijk en het werkterrein van met name midden- en kleinbedrijf.
http://www.rlg.nl/alginfoframe.html, 2001

De afname van de agrarische productiecapaciteit komt voor rekening van de betreffende boeren.
http://www.cpb.nl/nl/pub/werkdoc/130/wd130.pdf, 2000

De regelingen voor agrarisch natuurbeheer zijn voor de praktijk van het natuurbehoud binnen de agrarische bedrijfsvoering van belang, reden om de bestaande regelingen daarvoor kort te omschrijven in hoofdstuk 4.
http://www.zwinkelsadvies.nl/, 2001

De vraag naar grond komt zowel van buiten de landbouw als van binnen de agrarische sector.
http://www.agriholland.nl/dossiers/home.html

Europese Unie en WTO Nederland en de Europese Unie moeten een halt toeroepen aan de doorgaande liberalisering van de markt van agrarische producten.
http://www.e-stem.nl/, 2001

De nederzettingsstructuur staat in nauwe relatie met het landschap en de structuurbepalende elementen van het buitengebied; met name de natuurlijke structuur, de agrarische structuur en de infrastructuur (wegen, water en spoor).
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/, 1997

Bezoek aan een agrarisch bedrijf: u heeft de keuze uit een rozenkwekerij, een potplantenbedrijf, een bloembollenkwekerij, een cyclamenkwekerij of een exportbedrijf van o.a. bloembollen.
http://www.industrieeltoerisme.nl/, 2000

De landbouwvrijstelling is niet van toepassing, omdat het houden en exploiteren van paarden voor de springsport interpretatief niet onder het begrip landbouwbedrijf gebracht kan worden, terwijl [...] volgens het vigerende bestemmingsplan het weiland een agrarische bestemming behoudt.
http://www.fiscanet.nl/tsd.nsf/0/712468617b8c1eff41256a4600330103?OpenDocument, 1999

Ook de termen 'boer' of 'agrarisch ondernemer' worden doorgaans geassocieerd met voedselproductie.
http://www.vsys.nl/home.htm

Niet alle grond die nu een agrarische functie heeft, hoeft en kan deze in de toekomst behouden.
http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/, 2000

Agrarische ondernemers hebben te maken met grote publieke belangstelling, onder meer voor de kwaliteit van het product en voor de productiewijze.
http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/, 2000

De instellingen van het agrarisch onderwijs zullen hun werkveld (verder) verbreden en vernieuwen.
http://www.minlnv.nl/thema/algemeen/voedsel/, 2000