Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 22-05-2015

2015-05-22

College voor de Rechten van de Mens

betekenis & definitie

College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie. Het College rapporteert jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten.

In 2005 werd een gezamenlijk advies voor de oprichting van een Nederlands Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens (NIRM) opgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens, de Commissie Gelijke Behandeling, de Nationale Ombudsman en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM). Nederland wil zich er vaak graag op laten voorstaan dat het vanouds een voortrekkersrol zou vervullen met betrekking tot de bevordering en bescherming van de rechten van de mens. Wanneer Nederland aangeeft zo'n voortrekkersrol te willen blijven vervullen, is dat niet te rijmen met de afwezigheid van een Nederlands Mensenrechteninstituut dat voldoet aan de internationale Beginselen van Parijs, die de positie van een nationale ombudsman of instituut voor mensenrechten beschrijven.

Volgens die beginselen zal het instituut o.m. parlement en de regering gevraagd en ongevraagd adviseren; de harmonisering van nationale wetgeving en praktijken met internationale mensenrechtelijke standaarden verzekeren; de ratificatie van internationale verdragen bevorderen, meewerken aan verdragsrapportages; een bijdrage leveren aan het opstellen van onderwijs- en onderzoeksprogramma's, ook in het kader van de training van beroepsgroepen; en publiceren over mensenrechtenkwesties. Het NIRM moet volgens de opstellers van het advies ook aanspreekpunt zijn voor het buitenland.

In 2008 riep een kabinetsbesluit het NIRM officieel in het leven, verbonden aan het instituut van de Ombudsman. Het kreeg de naam College voor de Rechten van de Mens.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft alle activiteiten overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling. Dat betekent dat het College toeziet op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt of iemand gediscrimineerd is.