Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 20-05-2015

2015-05-20

Christendom

betekenis & definitie

Het christendom is een godsdienst gegrondvest door Jezus van Nazareth in Judea, 2000 jaar geleden. Na drie eeuwen van vervolging werd zij de officiële religie van het Romeinse rijk en verspreidde zich snel door de wereld. Nu is zij de grootste wereldgodsdienst met ca. 1 miljard aanhangers (vooral. rooms-katholieken).

Bepaalde concepten van het christelijk geloof zijn van grote invloed geweest op de formulering van mensenrechten, zoals de waardigheid en waarde van het individu, respect voor de persoon, liefde voor de medemens en verzet tegen onrecht. De christelijke opvatting over mensenrechten is gebaseerd op bijbelteksten als die van de profeet Jesaja (58:1-11) waarin God oproept de verdrukten van hun juk te bevrijden, brood te delen met de hongerigen, de naakten te kleden en de daklozen in huis te nemen.

Volgens het woord van Jezus is al wat men voor een ander mens doet, voor God gedaan. In de middeleeuwen toonde de katholieke kerk zowel zeer repressieve trekken (zoals in de inquisitie) als mededogen met het lijden van armen en onderdrukten (zoals in het werk van de H. Franciscus, 1181-1226). De christelijke kerk speelde in de 19e eeuw een belangrijke rol in de afschaffing van de slavernij, in de 20e eeuw o.m. in de vredesbeweging, humanitaire hulp in oorlogstijd, de hulp aan armen, ontwikkelingshulp en democratische processen in derdewereldlanden. In 1999 sprak paus Johannes Paulus II zich in een toespraak tot de Amerikaanse volk uitdrukkelijk uit 'voor het leven': geen abortus en euthanasie, maar ook geen doodstraf. Het christelijk fundamentalisme staat vaak op gespannen voet met de mensenrechten, als een vorm van religieuze onverdraagzaamheid die niet-christenen discrimineert en die zich boven de normen van mensenrechten voelt staan. Tot de christelijk geïnspireerde niet-gouvernementele organisaties voor mensenrechten behoren Justitia et Pax, Pax Christi de Quakers en de Wereldraad van Kerken.