Algemene Rekenkamer

Begrippenlijst van de Algemene Rekenkamer

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Onderwijssectoren

betekenis & definitie

Het Nederlandse onderwijsstelsel kent vijf onderwijssectoren: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo).

In dit onderzoek hebben we het primair onderwijs buiten beschouwing gelaten. Voor de drie sectoren mbo, hbo en wo gebruiken we de term 'vervolgopleiding'. Bij onze berekeningen zijn we uitgegaan van de meest voorkomende combinaties van voortgezet onderwijs en vervolgopleiding. Dat zijn:

- vmbo-mbo (bol)
- vmbo-mbo (bbl)
- havo-hbo
- vwo-wo