Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Kasstroomoverzicht

betekenis & definitie

Een kasstroomoverzicht is een overzicht van de kasstroom. Dit zijn de feitelijke geldstromen die in een organisatie in de loop van een boekjaar binnenkomen en uitgaan. Dit wordt ook wel de “staat van herkomst en besteding der middelen” genoemd.

Het kasstroomoverzicht kan inzicht geven in de volgende onderdelen:
-De financiering van de activiteiten van de onderneming in het boekjaar.
-De liquiditeitspositie, in hoeverre kan de onderneming haar kortlopende betalingsverplichtingen voldoen.
-De solvabiliteit, de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans.
-De kwaliteit van het behaalde resultaat.
-Het vermogen van de onderneming om geldstromen te genereren.

Grote organisaties zijn verplicht om een kasstroomoverzicht te publiceren als onderdeel van het jaarverslag. Het kasstroomoverzicht geeft in combinatie met de balans en de resultatenrekening een volledig beeld van de financiële situatie van de onderneming. De balans toont de waarde van de bezittingen en schulden van de onderneming op een bepaald moment. De resultatenrekening geeft inzicht in de opbrengsten en kosten in een bepaalde periode.

Er zijn twee mogelijkheden om een kasstroomoverzicht op te stellen:
-Directe methode: Bij deze methode worden operationele uitgaven en ontvangsten weergegeven.
-Indirecte methode: Weergave van de kasstroom uit operationele activiteiten door vanuit winstbegrip correcties toe te passen voor resultaatposten die geen operationele kasstroom met zich meebrengen en voor kasstromen die in de betreffende periode geen resultaatpost zijn. Voorbeelden van deze correcties zijn afschrijvingen en mutaties in voorzieningen. De indirecte methode is de meest voorkomende kasstroomoverzichtsmethode.