Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Horizontale balansopstelling

betekenis & definitie

Een horizontale balansopstelling is een balansopstelling waarbij de balans in scrontovorm staat. Bij een horizontale balansopstelling wordt de linkerkant de debetzijde (activa) genoemd en de rechterzijde wordt de creditzijde (passiva) genoemd.

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, instelling of persoon. De balans is altijd een momentopname. Een balans is samen met de winst- en verliesrekening, en de toelichting op deze stukken, een onderdeel van het jaarverslag.

Een balans bestaat uit twee gedeelten en moet altijd met elkaar in evenwicht zijn. Op de debetzijde staat vermeld wat de bezittingen van een onderneming zijn en op de creditzijde is te zien hoe deze bezittingen gefinancierd zijn. In een horizontale balansopstelling zijn beide zijden naast elkaar verwerkt

De volgende posten zijn op deze volgorde te vinden op de debet-zijde:
-Vaste activa (gebouwen, grond, machines)
-Vlottende activa (handelsvoorraad, debiteuren)
-Liquide middelen (kas, bank)

De volgende posten zijn op deze volgorde te vinden op de credit-zijde:
-Eigen vermogen
-Voorzieningen
-Vreemd vermogen (hypotheek, crediteuren)

Door middel van een balans kan informatie verkregen worden betreft het vermogen van een organisatie op een bepaalde datum. In de meeste gevallen is deze datum 31 december. Het eigen vermogen staat ook op de balans maar kan anders berekend worden door de schulden van de bezittingen af te trekken. Naast het gebruik van een horizontale balansopstelling is het ook mogelijk om gebruik te maken van een verticale balansopstelling. Dit wordt ook wel de staffelvorm genoemd.